Siūlys leisti ikiteisminį tyrimą už akių
 Sei­mui per ru­dens se­si­ją pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė siū­lys įtei­sin­ti ga­li­my­bę baig­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą įta­ria­ma­jam pa­sis­lė­pus už­sie­ny­je, taip pat bus sie­kia­ma nu­sta­ty­ti mi­ni­ma­lias bau­das už ko­rup­ci­nius nu­si­kal­ti­mus, grei­tin­ti įvai­ki­ni­mo pro­ce­dū­rą, iš rin­ki­mų ko­vos ša­lin­ti ne­tei­sin­gai tur­to dek­la­ra­ci­jas už­pil­džiu­sius po­li­ti­kus, o iš­rink­tus to­kius as­me­nis – ša­lin­ti iš par­ei­gų.

Vals­ty­bės va­do­vė iš vi­so siū­lys par­la­men­tui 16 nau­jų tei­sės ak­tų pa­kei­ti­mų pa­ke­tų ko­vos su ko­rup­ci­ja, so­cia­li­nio sau­gu­mo ir po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos už­kar­dy­mo sri­ty­se.

Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas – be bėglio

Pre­zi­den­tū­ra pir­ma­die­nį pra­ne­šė ren­gian­ti Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so pa­tai­sos, ku­rios leis­tų „sėk­min­gai vyk­dy­ti tiek už­sie­nio vals­ty­bių, tiek Lie­tu­vos pi­lie­čių, ku­rie sle­pia­si nuo iki­teis­mi­nio ty­ri­mo ar teis­mo, bau­džia­mą­jį per­se­kio­ji­mą“.

„Šian­dien tu­ri­me si­tua­ci­ją, kad pa­gal mū­sų bau­džia­mo­jo pro­ce­so įsta­ty­mus yra ga­li­my­bė teis­ti už akių tuos as­me­nis, ku­rių at­žvil­giu iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pa­si­bai­gęs. Ta­čiau pa­lik­ta įsta­ty­muo­se spra­ga, ku­ri ne­lei­džia per­duo­ti by­los teis­mui dėl tų as­me­nų, ku­rių at­žvil­giu iki­teis­mi­nis ty­ri­mas ne­baig­tas“, – žur­na­lis­tams sa­kė pre­zi­den­tės pa­ta­rė­ja tei­sės klau­si­mais Ra­sa Sve­ti­kai­tė.

Jos tei­gi­mu, šiuo me­tu at­lik­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą už akių, ne­da­ly­vau­jant įta­ria­ma­jam, ga­li­ma dėl ka­ro nu­si­kal­ti­mų, ge­no­ci­do, nu­si­kal­ti­mų žmo­niš­ku­mui.

„To­dėl tu­ri­me si­tua­ci­ją, kai ki­to­kio po­bū­džio nu­si­kal­ti­mus pa­da­rę as­me­nys ga­li la­bai sėk­min­gai slėp­tis nuo Lie­tu­vos tei­sė­sau­gos ir jų at­žvil­giu iki­teis­mi­nis ty­ri­mas ne­ga­li bū­ti už­baig­tas (...) Bus tei­kia­mos to­kios pa­tai­sos, ku­rios to­kią spra­gą pa­nai­kin­tų“, – sa­kė pre­zi­den­tės pa­ta­rė­ja.

Sei­mui taip pat bus siū­lo­ma nu­sta­ty­ti at­ski­ras mi­ni­ma­lias bau­das už ko­rup­ci­nius nu­si­kal­ti­mus, pri­klau­so­mai nuo jų su­nku­mo. R.Sve­ti­kai­tė at­krei­pė dė­me­sį, kad šiuo me­tu mi­ni­ma­li bau­da už vi­sas nu­si­kals­ta­mas vei­kas yra vie­no mi­ni­ma­laus gy­ve­ni­mo ly­gio, ar­ba 38 eu­rai.

„Pas­ta­ruo­ju me­tu Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba pa­ste­bė­jo, kad už su­nkius ko­rup­ci­nius nu­si­kal­ti­mus ski­ria­mos bau­dos sie­kia vos 8 proc. ga­li­mos mak­si­ma­lios bau­dos. Šiuo at­ve­ju teis­mų pra­kti­ka orien­tuo­ja­ma į tai, kad bau­dos už su­nkias ko­rup­ci­nes vei­kas ski­ria­mos ar­ti­mos mi­ni­mu­mui. To­kia pra­kti­ka nė­ra ge­ra“, – tvir­ti­no R.Sve­ti­kai­tė.

Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos duo­me­ni­mis, per­nai teis­mų ski­ria­mos bau­dos už su­nkius ko­rup­ci­nius nu­si­kal­ti­mus vi­dur­kis bu­vo 4559 eu­rai, nors mak­si­ma­li bau­da už to­kius nu­si­kal­ti­mus yra 56,5 tūkst. eu­rų.

Ru­dens se­si­jo­je par­la­men­tą tu­rė­tų pa­siek­ti ir įsta­ty­mų pro­jek­tų pa­ke­tas, ku­ris nu­sta­ty­tų sank­ci­jas, po­li­ti­kams, nu­slė­pu­siems tur­tą.

„Už nu­slėp­tą ir ne­dek­la­ruo­tą tur­tą grės­tų to­kios sank­ci­jos, kaip kan­di­da­to sta­tu­so pra­ra­di­mas. Jei­gu pa­aiš­kė­tų, kad kan­di­da­tai į Sei­mą, Eu­ro­pos Par­la­men­tą, sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bas, pre­zi­den­tus nu­slė­pė reikš­min­gą tur­to da­lį ir tai pa­tvir­tin­tų Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja bei teis­mas, toks kan­di­da­tas ne­tek­tų kan­di­da­to sta­tu­so, o iš­rin­kus to­kį as­me­nį į par­ei­gas, pra­si­dė­tų to­kios pro­ce­dū­ros – vie­niems tai bū­tų ap­kal­tos ga­li­my­bė, dėl ki­tų spren­di­mą pri­im­tų Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja“, – žur­na­lis­tams sa­kė pre­zi­den­tės pa­ta­rė­jas vi­daus po­li­ti­kos klau­si­mais Min­dau­gas Lin­gė.

Sieks po­li­ti­kų fon­dų skaidrumo

Jis pra­ne­šė, kad pre­zi­den­tė iš nau­jo Sei­mui teiks Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so pa­tai­sas, kad ne­ga­lė­tų bū­ti lik­vi­duo­ja­mi ar reor­ga­ni­zuo­ja­mi ju­ri­di­niai as­me­nys, taip pat ir par­ti­jos, jei­gu jų at­žvil­giu pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas. To­kį siū­ly­mą D.Gry­baus­kai­tė par­la­men­ta­rams bu­vo pa­tei­ku­si anks­čiau, bet jis ne­bu­vo pri­im­tas.

Taip pat bus siū­lo­ma įtei­sin­ti Vy­riau­sy­bės įstai­gų va­do­vų nu­ša­li­ni­mo me­cha­niz­mą, ri­bo­ti mi­nis­te­ri­joms pa­val­džių ins­ti­tu­ci­jų va­do­vų ka­den­ci­jų skai­čių.

D.Gry­baus­kai­tė už­si­mo­jo skaid­res­nę pa­da­ry­ti ir po­li­ti­kų fon­dų veik­lą. Ji pla­nuo­ja teik­ti įsta­ty­mų pa­tai­sas, kad par­amą gau­nan­tys po­li­ti­kų lab­da­ros fon­dai skelb­tų sa­vo veik­los at­as­kai­tas vie­šai, kad bū­tų ma­to­mi au­ko­to­jai ir kam lei­džia­mi pi­ni­gai.

„Taip pat jei­gu pa­aiš­kė­tų, kad po­li­ti­niai fon­dai nau­do­ja par­amą ne tiems tiks­lams, kam yra nu­ma­ty­ta, o tar­ki­me, po­li­ti­nei rek­la­mai ar veik­lai, ku­ri drau­džia­ma, at­si­ras­tų ga­li­my­bė, kad to­kie fon­dai pra­ras­tų par­amos ga­vė­jo sta­tu­są“, – tei­gė M.Lin­gė.

Pre­zi­den­tū­ros duo­me­ni­mis, šiuo me­tu re­gis­truo­ta apie 20 po­li­ti­kų fon­dų.

So­cia­li­nių iš­mo­kų lė­šos – ne ša­li­gat­viams tiesti

Ru­dens se­si­jo­je Sei­mas tu­rė­tų su­lauk­ti ir pa­tai­sų, su­si­ju­sių su so­cia­li­nių iš­mo­kų mo­kė­ji­mu.

Kaip sa­kė pre­zi­den­tės pa­ta­rė­ja eko­no­mi­nės ir so­cia­li­nės po­li­ti­kos klau­si­mais Li­na An­ta­na­vi­čie­nė, no­ri­ma už­kirs­ti ke­lią sa­vi­val­dy­bėms su­tau­py­tas so­cia­li­nių iš­mo­kų lė­šas skir­ti ki­toms reik­mėms.

„2015 me­tų duo­me­ni­mis, sa­vi­val­dy­bės so­cia­li­nėms iš­mo­koms iš­lei­do šiek tiek dau­giau ne­gu pu­sę vi­sų skir­tų lė­šų – apie 55 pro­cen­tus. Ki­tos lė­šos bu­vo skir­tos ar­ba ki­toms so­cia­li­nėms reik­mėms, ar­ba reik­mėms, ku­rios nie­kaip ne­su­si­ju­sios su so­cia­li­ne sri­ti­mi. Ka­da vals­ty­bė ski­ria lė­šų so­cia­li­nei at­skir­čiai ma­žin­ti, tai yra la­biau­siai pa­žei­džia­moms gru­pėms pa­dė­ti, lė­šos ne­ga­li nu­ke­liau­ti sto­gų dan­gai pirk­ti ar ša­li­gat­viams ties­ti“, – pa­brė­žė pa­ta­rė­ja.

Anot jos, bus siū­lo­ma, kad vi­sos lė­šos, skir­tos so­cia­li­nėms iš­mo­koms, jei­gu jos tam ne­pa­nau­do­ja­mos, tek­tų tik so­cia­li­nėms reik­mėms.

„Ga­lė­tų bū­ti įvai­rios sri­tys, kur jos ga­lė­tų bū­ti pa­nau­do­tos: nuo se­ne­lių glo­bos ge­ri­ni­mo, pa­pil­do­mų so­cia­li­nių dar­buo­to­jų eta­tų stei­gi­mo, psi­cho­lo­gų kon­sul­ta­ci­jų tei­ki­mo, pa­vė­žė­ji­mo pa­slau­gos ir daug ki­tų“, – var­di­jo L.An­ta­na­vi­čie­nė.

Be to, Pre­zi­den­tū­ra siū­lys pa­ža­bo­ti bend­ro­ves, ku­rios pikt­nau­džiau­ja so­cia­li­nės įmo­nės sta­tu­su. Ke­ti­na­ma nu­sta­ty­ti griež­tes­nius kri­te­ri­jus įmo­nėms, kad jos ga­lė­tų pre­ten­duo­ti į to­kį sta­tu­są ir ti­kė­tis vals­ty­bės par­amos.

Pa­gal­ba įsi­vai­kin­ti no­rin­čioms šeimoms

D.Gry­baus­kai­tė taip pat to­liau sieks pa­grei­tin­ti įvai­ki­ni­mo pro­ce­są. Su tuo su­si­ju­sias vie­nas įsta­ty­mų pa­tai­sas par­la­men­ta­rai jau yra pri­ėmę, da­bar bus siū­lo­mos ki­tos.

Pa­sak L.An­ta­na­vi­čie­nės, ra­gi­na­ma il­gin­ti am­žiaus cen­zą žmo­nėms, no­rin­tiems įsi­vai­kin­ti. Šiuo me­tu nu­sta­ty­ta, kad įsi­vai­kin­ti ga­li as­me­nys iki 50 me­tų, bus tei­kia­ma ini­cia­ty­va šį ter­mi­ną pa­il­gin­ti pen­ke­riais me­tais.

„Taip pat bus su­tei­kia­ma įvai­ki­nan­tiems ar glo­bo­jan­tiems tė­vams di­des­nė vals­ty­bės par­ama ski­riant ne­mo­ka­mą ad­vo­ka­tą, taip pat ne­mo­ka­ma vals­ty­bė pa­gal­ba įvai­ki­ni­mo pro­ce­se bus ski­ria­ma ir vai­kui. O tė­vai, ku­rie iki įvai­ki­ni­mo glo­bo­jo vai­ką, įvai­ki­ni­mo ei­lė­je bū­tų įra­šo­mi pir­mi“, – sa­kė pre­zi­den­tės pa­ta­rė­ja.

Jos tei­gi­mu, įvai­ki­ni­mo pro­ce­są tu­rė­tų pa­spar­tin­ti siū­ly­mas, kad per vie­ne­rius me­tus pri­va­lu nu­sta­ty­ti vai­kų glo­bos na­muo­se gy­ve­nan­čio vai­ko sta­tu­są – ar jis ga­li bū­ti įvai­ki­na­mas, ar grą­ži­na­mas į sa­vo šeimą

„Šiuo me­tu ter­mi­nas ne­apib­rėž­tas, pri­klau­so nuo dau­gy­bės fak­to­rių, ga­li bū­ti me­tus, dve­jus ir tre­jus. Vai­kas šiuo at­ve­ju yra ne­apib­rėž­tu­mo bū­se­no­je, jis lai­ką lei­džia vals­ty­bės įstai­go­je. Ir tė­vai, iš ku­rių pa­im­tas vai­kas, ne­suin­te­re­suo­ti, kad pro­ce­sas vyk­tų grei­čiau. Nu­sta­čius vie­nų me­tų ter­mi­ną, tė­vai gau­tų la­bai aiš­kų sig­na­lą – jei­gu per me­tus jie ne­de­da vi­sų įma­no­mų pa­stan­gų su­sig­rą­žin­ti sa­vo vai­ką į šei­mą, po me­tų jie to ne­be­ga­lės pa­da­ry­ti“, – tvir­ti­no L.An­ta­na­vi­čie­nė.

Rū­pi­nan­tis vai­ko sau­gu­mu, no­ri­ma nu­sta­ty­ti, kad už ty­či­nį nu­si­kal­ti­mą teis­ti as­me­nys ne­ga­lė­tų įsi­vai­kin­ti.

Pa­pil­do­mą prie­vo­lę ke­ti­na­ma nu­sta­ty­ti ir ug­dy­mo įstai­goms. Jas no­ri­ma įpa­rei­go­ti vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bas in­for­muo­ti apie bet ko­kius pa­žei­di­mus, su­si­ju­sius su vai­ko tei­sė­mis ir vai­ko ge­ro­ve. Iki šiol nu­sta­ty­ta par­ei­ga pra­neš­ti tik apie sek­sua­li­nio po­bū­džio nu­si­kal­ti­mus.

Pre­zi­den­tė dar pla­nuo­ja Sei­mui teik­ti Že­mės įsta­ty­mo pa­tai­sų pro­jek­tą, ku­ris, anot Pre­zi­den­tū­ros, už­kirs­tų ke­lią pikt­nau­džiau­ti vals­ty­bi­nės že­mės nuo­ma ir par­da­vi­mu leng­va­ti­nė­mis są­ly­go­mis. Be to, ža­da­ma keis­ti su pro­fe­si­niu mo­ky­mu su­si­ju­sius tei­sės ak­tus.

Sei­mo ru­dens se­si­ja pra­si­dės rug­sė­jo 10 die­ną. Tai bus pa­sku­ti­nė šios ka­den­ci­jos par­la­men­to se­si­ja.