Siūlymas perkelti ministerijas į Kauną įgavo „kūną“
Val­dan­tie­siems „vals­tie­čiams“ ne­sku­bant įgy­ven­din­ti rin­ki­mi­nio pa­ža­do per­kel­ti dvi mi­nis­te­ri­jas į Kau­ną, pa­siū­ly­mą dėl to pa­tei­kė kon­ser­va­to­rius Jur­gis Raz­ma. Jis ket­vir­ta­die­nį Sei­me įre­gis­tra­vo tai nu­ma­tan­čią įsta­ty­mo pa­tai­są.

„Pri­min­da­mas Lie­tu­vos Vals­tie­čių ir Ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) rin­ki­mų pa­ža­dus dvi mi­nis­te­ri­jas per­kel­ti į Kau­ną įre­gis­tra­vau ati­tin­ka­mą Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mo pa­tai­są. Ti­kiuo­si, kad tuos pa­ža­dus skel­bę LVŽS at­sto­vai bal­sa­vi­mu par­odys, kad jų dar ne­pa­mir­šo. Ir, ti­kiuo­si, kad ra­sis pa­kan­ka­mai Sei­mo na­rių, ku­rie to ne­ža­dė­jo, bet idė­ją par­ems“, – so­cia­li­nio tink­lo „Fa­ce­book“ pa­sky­ro­je ket­vir­ta­die­nį pa­skel­bė J. Raz­ma.

Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mo pa­tai­so­se į lai­ki­ną­ją sos­ti­nę siū­lo­ma iš­kel­ti dvi mi­nis­te­ri­jas – Že­mės ūkio ir Ap­lin­kos. No­ri­ma, kad mi­nis­te­ri­jos Kau­ne pra­dė­tų veik­ti nuo 2019 me­tų. At­si­lai­vi­nu­sius mi­nis­te­ri­jų pa­sta­tus Vil­niu­je esą bū­tų ga­li­ma pri­va­ti­zuo­ti ar pa­nau­do­ti ki­taip.

Aiš­ki­na­ma, kad mi­nis­te­ri­jų per­kė­li­mas į an­trą pa­gal dy­dį Lie­tu­vos mies­tą leis­tų pa­si­telk­ti vals­ty­bės tar­ny­bo­je šio re­gio­no in­te­lek­ti­nį po­ten­cia­lą, iš es­mės at­nau­jin­ti šių mi­nis­te­ri­jų ir joms pa­val­džių struk­tū­rų per­so­na­lą, ku­rio veik­los prob­le­mos bu­vo ne kar­tą iš­ryš­kė­ju­sios.

„Mi­nis­te­ri­jų, ku­rios tu­ri in­ten­sy­vius ry­šius su ati­tin­ka­mo­mis re­gio­nų struk­tū­ro­mis, įsi­kū­ri­mas ar­ti Lie­tu­vos cen­tro taip pat su­da­ry­tų pa­pil­do­mų pa­to­gu­mų. Pa­ga­liau, toks spren­di­mas bū­tų ti­kros re­gio­nų vys­ty­mo po­li­ti­kos įro­dy­mas“, – tei­gia­ma įsta­ty­mo pa­tai­sų aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te.

Per­kel­ti Že­mės ūkio ir Ap­li­kos mi­nis­te­ri­jas į Kau­ną bu­vo nu­ma­ty­ta LVŽS rin­ki­mi­nė­je prog­ra­mo­je.

„Dvi mi­nis­te­ri­jos: Že­mės ūkio ir Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos bū­tų iš­kel­tos į Kau­ną, tai jau su­de­rin­ta su Kau­no mies­to val­džia ir tai bus pa­da­ry­ta. Že­mės ūkio uni­ver­si­te­tas yra Kau­ne ir šian­dien mes iš­lei­džia­me daug lė­šų tų žmo­nių va­ži­nė­ji­mui į Kau­ną. Ly­giai taip pat Ap­lin­kos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, miš­ko rei­ka­lai ir t.t. Šios dvi mi­nis­te­ri­jos tu­rė­tų bū­ti Lie­tu­vos vi­du­ry­je, tai su­si­ję ir su re­gio­nų stip­ri­ni­mu. Tai ti­krai ne­pab­lo­gins dar­bo mi­nis­te­ri­jo­se, šian­dien ry­šio prie­mo­nės yra to­kios, kad mi­nis­trai ne­sė­di vie­na­me ka­bi­ne­te“, – prieš Sei­mo rin­ki­mus ži­niask­lai­dai yra sa­kęs LVŽS pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis.

Taip pat „vals­tie­čiai“ skel­bė siek­sian­tys, kad vi­sos mi­nis­te­ri­jos bū­tų įkur­din­tos vie­na­me pa­sta­te, to­liau nuo Vil­niaus cen­tro, kas esą leis­tų su­tau­py­ti lė­šų. Ta­čiau iki šiol jo­kių kon­kre­čių žings­nių sie­kiant įgy­ven­ti šiuos pa­ža­dus LVŽS ne­siė­mė.