Siūlomus mokesčių pakeitimus Lietuvos bankas vertina teigiamai
Lie­tu­vos ban­ko ver­ti­ni­mu, Vy­riau­sy­bės nu­ma­ty­ta mo­kes­čių pa­kei­ti­mų kryp­tis iš es­mės tei­sin­ga, ta­čiau siū­lo­mų pa­tai­sy­mų ne­pa­kan­ka ak­tua­liau­sioms Lie­tu­vos mo­kes­čių sis­te­mos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos prob­le­moms iš­spręs­ti.

„Tai, kas pa­siū­ly­ta, – ga­lė­tų bū­ti lai­ko­ma pra­džia ar įžan­ga“, – sa­kė Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos pir­mi­nin­kas Vi­tas Va­si­liaus­kas. Jo tei­gi­mu, „kad iš­spręs­tu­me ar bent su­švel­nin­tu­me su­nkiau­sias pa­ja­mų ne­ly­gy­bės, ma­žų pen­si­jų ir ne­pa­kan­ka­mo so­cia­li­nio sau­gu­mo, svei­ka­tos ap­sau­gos bė­das, tu­rė­tu­me dos­niau fi­nan­suo­ti dau­ge­lį sri­čių. Ta­čiau to­kių ga­li­my­bių ne­tu­ri­me, nes mū­sų su­ren­ka­mų pa­ja­mų ir vie­šų­jų iš­lai­dų ly­gis yra be­ne že­miau­sias vi­so­je Eu­ro­po­je, ne­pai­sant vis au­gan­čio var­to­ji­mo“.

Lie­tu­vos ban­ko va­do­vas pa­brė­žė, kad ar­ti­miau­siu me­tu bū­ti­na pra­dė­ti reng­ti es­mi­nę mo­kes­čių re­for­mą, ku­ri vi­du­ti­niu lai­ko­tar­piu pa­di­din­tų biu­dže­to pa­ja­mas. V. Va­si­liaus­ko nuo­mo­ne, „jei­gu šį dar­bą pra­dė­tu­me ne­ati­dė­lio­da­mi, jau 2019 me­tų vals­ty­bės biu­dže­tas ga­lė­tų bū­ti for­muo­ja­mas nau­jos – efek­ty­ves­nės mo­kes­čių sis­te­mos pa­grin­du“.

Lie­tu­vos ban­ko eks­per­tų ver­ti­ni­mu, tei­kia­mi mo­kes­čių pa­kei­ti­mai pri­si­dės prie da­li­nio mi­nė­tų prob­le­mų spren­di­mo. Tei­gia­mai ver­tin­ti­nas siū­ly­mas per ne­ap­mo­kes­ti­na­mą­jį pa­ja­mų dy­dį di­din­ti ma­žiau­siai už­dir­ban­čių gy­ven­to­jų pa­ja­mas, taip pat ke­ti­ni­mai pa­di­din­ti gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio su­rin­ki­mą, į mo­kes­čių sis­te­mą įtrau­kiant da­bar leng­va­to­mis be­si­nau­do­jan­čias at­ski­ras vi­suo­me­nės gru­pes, pa­vyz­džiui, stam­biuo­sius ūki­nin­kus. „Sod­ros“ įmo­kų „grin­dų“ įtvir­ti­ni­mas ga­li pa­dė­ti trauk­ti į švie­są še­šė­li­nius pi­ni­gus.

Pir­mi­nė Lie­tu­vos ban­ko eks­per­tų ana­li­zė ro­do, kad pa­siū­ly­tos mo­kes­čių ko­rek­ci­jos, jei­gu joms bū­tų pri­tar­ta, tu­rė­tų ne­igia­mą po­vei­kį vie­šie­siems fi­nan­sams. Dėl jų val­džios sek­to­riaus ba­lan­sas 2018 m. ga­li bū­ti maž­daug 220 mln. eu­rų blo­ges­nis. Pra­ra­di­mai biu­dže­tui ga­li bū­ti ma­žes­ni, jei Vy­riau­sy­bei pa­vyks ne­igia­mą efek­tą amor­ti­zuo­ti efek­ty­vi­nant val­džios sek­to­riaus iš­lai­das ir su­ren­kant dau­giau pa­ja­mų au­gant eko­no­mi­kai.

Eu­ros­ta­to duo­me­ni­mis, 2016 m. pa­gal su­ren­ka­mas pa­ja­mas (34,5 % BVP) Lie­tu­va bu­vo tre­čia nuo ga­lo, pa­gal iš­lai­das (34,2 % BVP) – prieš­pas­ku­ti­nė vi­so­je Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal pa­ja­mas iš tur­to ir pa­ja­mų mo­kes­čių, ku­rios per­nai su­da­rė 5,7 proc. BVP, Lie­tu­va taip pat bu­vo an­tra nuo ga­lo ES.

Lie­tu­vos ban­ko ver­ti­ni­mu, sie­kiant es­mi­nių po­ky­čių jau ar­ti­miau­siu me­tu bū­ti­ni spren­di­mai to­liau at­si­sa­kant abe­jo­ti­nų pa­ja­mų mo­kes­čio ir ki­tų leng­va­tų, ge­ri­nant pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio su­rin­ki­mą ir di­di­nant jo mo­kė­to­jų skai­čių, įtei­si­nant pla­tes­nę ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio ba­zę, pra­de­dant tai­ky­ti ap­lin­ko­sau­gos mo­kes­tį trans­por­to prie­mo­nėms. Kad sis­te­ma bū­tų skaid­res­nė ir ma­žė­tų pa­ska­tos še­šė­liui, Lie­tu­vos ban­kas siū­lo su­jung­ti darb­da­vio bei dar­buo­to­jo so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kas ir už­ti­krin­ti tie­sio­gi­nę pri­klau­so­my­bę tarp šių įmo­kų bei iš­mo­kų dy­džių.

„Su­ma­žė­jęs gims­ta­mu­mas, vi­suo­me­nės se­nė­ji­mas ir emig­ra­ci­jos ten­den­ci­jos tu­ri ir tu­rės vis di­des­nį po­vei­kį val­džios sek­to­riaus fi­nan­sų tva­ru­mui, to­dėl šias prob­le­mas spren­džian­čių pert­var­kų ne­be­ga­li­ma ati­dė­lio­ti. Esa­me pa­si­ren­gę prie jų pri­si­dė­ti sa­vo eks­per­ti­ne ana­li­ze“, – sa­kė V.Va­si­liaus­kas.

Lie­tu­vos ban­kas pa­va­sa­rį jau yra pa­tei­kęs po­zi­ci­ją dėl bū­ti­nos pen­si­jų re­for­mos pert­var­kos.