Siūlomos tarnybinės nuobaudos automatą praradusiems pareigūnams
Tar­ny­bi­nį pa­ti­kri­ni­mą at­li­ku­si Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to Im­uni­te­to val­dy­ba siū­lo tar­ny­bi­nė­mis nuo­bau­do­mis nu­baus­ti Šven­čio­nių par­ei­gū­nus, iš ku­rių prieš ke­lis mė­ne­sius Igo­ris Mo­lot­ko­vas, įta­ria­ma, at­ėmė „Ka­laš­ni­kov“ au­to­ma­ti­nį gink­lą.

Tar­ny­bi­nę nuo­bau­dą siū­lo­ma skir­ti ir Vil­niaus aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jui Er­nes­tui Jur­ko­niui.

Tuo me­tu iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl par­ei­gū­nų, iš ku­rių ati­mtas au­to­ma­tas, nu­trauk­tas, spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je penk­ta­die­nį pra­ne­šė Im­uni­te­to val­dy­bos ir Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vai.

Im­uni­te­to val­dy­bos vir­ši­nin­kas Ela­nas Jab­lons­kas sa­kė, kad par­ei­gū­nai, iš ku­rių I.Mo­lot­ko­vas at­ėmė au­to­ma­tą, „ne­tin­ka­mai pa­si­žiū­rė­jo į sa­vo tar­ny­bą“.

„Prob­le­mos pra­si­dė­jo nuo ne­tin­ka­mo ga­be­ni­mo, an­tran­kiai bu­vo už­dė­ti iš prie­kio, o ne iš ga­lo, kaip rei­ka­lau­ja­ma. Taip pat jis bu­vo pa­lik­tas vie­nas be prie­žiū­ros, gink­las bu­vo pa­lik­tas be prie­žiū­ros“, – tei­gė par­ei­gū­nas.

Tuo me­tu E.Jur­ko­niui nuo­bau­dą siū­lo­ma skir­ti dėl nu­sta­ty­tų prob­le­mi­nių as­pek­tų vi­sa­me Vil­niaus aps­kri­ties vy­riau­sia­ja­me po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ad­mi­nis­tra­vi­mo pa­da­li­nių dar­bo or­ga­ni­za­vi­mo ir kon­tro­lės.

„Mo­ky­mų trū­ku­mas, spe­cia­lio­sios pa­skir­ties nau­do­ji­mo­si gink­lais trū­ku­mas, fi­zi­nių nor­ma­ty­vų ir po­li­ci­jos įskai­tų lai­ky­mo ne­kon­tro­lia­vi­mas“, – var­di­jo E.Jab­lons­kas.

Vil­niaus apy­gar­dos vy­riau­sia­sis pro­ku­ro­ras Ra­mu­tis Jan­ce­vi­čius nu­ro­dė, kad nors vie­nam Šven­čio­nių par­ei­gū­nui iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu bu­vo par­eikš­ti įta­ri­mai dėl tar­ny­bi­nių par­ei­gų ne­at­li­ki­mo, pro­ku­ro­rė Edi­ta Ig­na­ta­vi­čiū­tė at­lei­do jį nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės pa­gal lai­da­vi­mą.

„At­siž­velg­da­mi į (...) tai, kad pats nu­si­kal­ti­mas bu­vo ne­at­sar­gus, kad po­li­ci­jos par­ei­gū­nas vi­siš­kai pri­si­pa­ži­no dėl įvyk­dy­tos nu­si­kals­ta­mos vei­kos ir (...) nuo­šir­džiai gai­li­si, dėl to, kad dėl tur­ti­nės ža­los nie­kas ne­si­krei­pė, mes ma­to­me, kad jo at­žvil­giu tai­ky­ti bau­džia­mą­sias prie­mo­nes yra ne­tiks­lin­ga“, – sa­kė R.Jan­ce­vi­čius.

Jis pa­brė­žė, kad par­ei­gū­nas yra pa­ty­ręs, už ne­prie­kaiš­tin­gą dar­bą ska­tin­tas 13 kar­tų ir ne­bu­vo nei kar­to baus­tas.

Po­li­ci­jos iš­pla­tin­tuo­se vaiz­do įra­šuo­se gir­dė­ti, kaip po­li­ci­jos tar­ny­bi­nia­me au­to­mo­bi­ly­je sė­din­tis I.Mo­lot­ko­vas lie­pia ša­lia au­to­mo­bi­lio sto­vė­ju­siai po­li­ci­jos par­ei­gū­nei sės­ti į ma­ši­nos vi­dų.

„Sėsk į ma­ši­ną, už­tai­siau gink­lą“, – pers­pė­jo I.Mo­lot­ko­vas.

Par­ei­gū­nė ku­rį lai­ką ra­gi­no I.Mo­lot­ko­vą ap­si­ra­min­ti. Ne­tru­kus iš ko­mi­sa­ria­to pa­sta­to prie au­to­mo­bi­lio grį­žęs jos par­tne­ris, su­pra­tęs si­tua­ci­ją, įbė­go į po­li­ci­jos pa­tal­pas, juo pa­se­kė ir po­li­ci­jos par­ei­gū­nė.

Pro­ku­ro­ras R.Jan­ce­vi­čius sa­kė, kad ne­pai­sant par­ei­gū­nės pa­bė­gi­mo ji, mė­gin­da­ma per­kal­bė­ti I.Mo­lot­ko­vą, el­gė­si pro­fe­sio­na­liai.

„Aš, ko ge­ro, ši­tai po­li­ci­jos par­ei­gū­nai pa­dė­ko­čiau už tai, kad ji el­gė­si ne tik pro­fe­sio­na­liai (...), ta­čiau jos ra­mus to­nas, ra­mus po­kal­bis, įkal­bi­nė­ji­mas ir vi­si ki­ti da­ly­kai, ne­no­riu šian­dien prog­no­zuo­ti, kuo tai bū­tų pa­si­bai­gę, bet aš ma­nau, kad ji bū­tų įkal­bė­ju­si Mo­lot­ko­vą pa­baig­ti ši­tą konf­lik­tą taip, kaip jis pra­si­dė­jo“, – tei­gė R.Jan­ce­vi­čius.

Tuo me­tu E.Jab­lons­kas tvir­ti­no, kad „kaip par­ei­gū­nė ji ti­krai pa­kan­ka­mai stip­riai sto­vė­jo, stip­riai psi­cho­lo­giš­kai lai­kė­si“.