Siūlomos pataisos leistų bausti “Snoro“ vadovus už akių
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė tre­čia­die­nį pa­tei­kė įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rios leis­tų Lie­tu­vos tei­sė­sau­gai pa­trauk­ti at­sa­ko­my­bėn į už­sie­nį pa­spru­ku­sius fi­nan­si­nius nu­si­kal­tė­lius.

Pre­zi­den­tė siū­lo leis­ti vyk­dy­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą už akių dėl vi­sų nu­si­kal­ti­mų, pa­da­riu­sių di­de­lę ža­lą vals­ty­bei ar as­me­niui. Pre­zi­den­tės pa­ta­rė­ja Ra­sa Sve­ti­kai­tė BNS sa­kė, kad kiek­vie­nu at­ve­ju spren­di­mą dėl to, ar yra pa­grin­das vyk­dy­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą už akių, pri­im­tų pro­ku­ro­ras.

Teo­riš­kai pri­ėmus šias pa­tai­sas, teis­mui už akių ga­lė­tų bū­ti per­duo­tos bu­vu­sių ban­ki­nin­kų Rai­mun­do Ba­ra­naus­ko, Vla­di­mi­ro An­to­no­vo ir Vla­di­mi­ro Ro­ma­no­vo by­los.

Pre­zi­den­tū­ra kon­kre­čias by­las ko­men­tuo­ti at­si­sa­kė, bet pra­ne­ši­me spau­dai pa­žy­mė­jo, kad „nuo tei­sin­gu­mo į už­sie­nį sprun­kan­čių įta­ria­mų­jų is­to­ri­jos at­sklei­dė tei­si­nes spra­gas, ku­rios lei­džia net ir mi­li­jo­nų grobs­ty­to­jams iš­veng­ti at­sa­ko­my­bės“.

Ru­si­ja yra su­tei­ku­si po­li­ti­nį prie­globs­tį bu­vu­siems „Sno­ro“ ir Ūkio ban­ko ak­ci­nin­kams R.Ba­ra­naus­kui ir V.Ro­ma­no­vui. Lie­tu­vos tei­sė­sau­ga no­ri juos teis­ti dėl di­de­lės ver­tės tur­to iš­švais­ty­mo.

Šiuo me­tu iki­teis­mi­nį ty­ri­mą už akių įta­ria­ma­jam ne­da­ly­vau­jant ga­li­ma vyk­dy­ti tik prieš tei­sin­gu­mo ven­gian­čius už­sie­nie­čius, pa­bė­gu­sius iš Lie­tu­vos ir tik už tarp­tau­ti­nio po­bū­džio nu­si­kal­ti­mus, to­kius kaip te­ro­riz­mas, ge­no­ci­das, pre­ky­ba žmo­nė­mis, ky­ši­nin­ka­vi­mas.

Anot Pre­zi­den­tū­ros, iki­teis­mi­nis ty­ri­mas už akių bū­tų vyk­do­mas tik iš­im­ti­niais at­ve­jais, kai įta­ria­ma­sis sle­pia­si už­sie­nio vals­ty­bė­je, pik­ty­biš­kai ven­gia da­ly­vau­ti bau­džia­ma­ja­me pro­ce­se, o už­sie­nio vals­ty­bė, ku­rio­je jis yra, ne­bend­ra­dar­biau­ja su Lie­tu­va.