Siūloma steigti nacionalinį sporto muziejų
Sei­mui at­skai­tin­ga Vals­ty­bi­nė kul­tū­ros pa­vel­do ko­mi­si­ja siū­lo Vy­riau­sy­bei įsteig­ti na­cio­na­li­nį spor­to mu­zie­jų ir įreng­ti Lie­tu­vą gar­si­nu­sių spor­ti­nin­kų alė­ją.

„Ko­mi­si­ja ma­no, kad tai yra bū­ti­na, nes mes to­kia spor­to ša­lis ir be na­cio­na­li­no mu­zie­jaus yra la­bai blo­gai“, - BNS sa­kė ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė Gra­ži­na Drė­mai­tė.

Na­cio­na­li­nį mu­zie­jų ir spor­ti­nin­kų alė­ją ko­mi­si­ja ke­ti­na siū­ly­ti įkur­ti vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio pro­ga.

„Spor­tas ir aukš­ti tar­pu­ka­rio lie­tu­vių pa­sie­ki­mai šio­je sri­ty­je su­vai­di­no la­bai di­de­lį vaid­me­nį for­muo­jant Lie­tu­vos gy­ven­to­jų tau­ti­nę sa­vi­mo­nę at­kū­rus ne­prik­lau­so­mą vals­ty­bę 1918 me­tais. Lie­tu­vos tau­ti­nė olim­pia­da, krep­ši­nin­kų per­ga­lės, sklan­dy­mo po­pu­lia­ru­mas ir ki­ti spor­to lai­mė­ji­mai bei įvy­kiai pri­si­dė­jo prie tau­tos kon­so­li­da­ci­jos, stip­ri­no bend­ru­mo jaus­mą bei pa­si­di­džia­vi­mą at­gi­mu­sia vals­ty­be“, - tei­gia­ma Vals­ty­bi­nės kul­tū­ros pa­vel­do ko­mi­si­jos įre­gis­truo­ta­me pro­jek­te.

Pa­sak G.Drei­mai­tės, ko­mi­si­ja mu­zie­ju­je no­rė­tų ma­ty­ti dau­gu­mos įvai­rių spor­to ša­kų eks­po­na­tus nuo 1918 me­tų. Taip pat no­ri­ma, kad mu­zie­ju­je bū­tų et­ni­nių spor­to žai­di­mų par­odų.

Kau­ne šiuo me­tu vei­kian­tis Lie­tu­vos spor­to mu­zie­jus pri­klau­so Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­tui. G.Drei­mai­tės tei­gi­mu, ki­ti spor­to mu­zie­jai Lie­tu­vo­je yra pri­va­tūs ar­ba pri­klau­so sa­vi­val­dy­bėms.