Siūloma pripažinti V. Landsbergį turėjus valstybės vadovo statusą
Sei­me įre­gis­truo­tas do­ku­men­tas, kad pir­ma­jam fak­ti­niam vals­ty­bės va­do­vui po Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo, Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo pir­mi­nin­kui Vy­tau­tui Lands­ber­giui bū­tų pri­pa­žin­tas Lie­tu­vos va­do­vo sta­tu­sas.

To­kį Sei­mo dek­la­ra­ci­jos pro­jek­tą „Dėl Vy­tau­to Lands­ber­gio pri­pa­ži­ni­mo Lie­tu­vos vals­ty­bės va­do­vu“ įre­gis­tra­vo kon­ser­va­to­rius Man­tas Ado­mė­nas.

Jis do­ku­men­tą siū­lo pa­žy­mė­da­mas, kad šie­met mi­ni­mos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 25-osios me­ti­nės. Dek­la­ra­ci­jos tu­ri­nys ar­gu­men­tuo­ja­mas Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo pra­džio­je ga­lio­ju­sio Lai­ki­no­jo pa­grin­di­nio įsta­ty­mo nuo­sta­ta, kad „Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos pir­mi­nin­kas yra aukš­čiau­sias Lie­tu­vos Res­pub­li­kos par­ei­gū­nas“.

Pa­žy­mi­ma, kad Lai­ki­na­ja­me pa­grin­di­nia­me įsta­ty­me įtvir­tin­ti Aukš­čiau­sios Ta­ry­bos pir­mi­nin­ko įga­lio­ji­mai yra tie, ku­riuos pa­pras­tai at­lie­ka vals­ty­bės va­do­vai, taip pat sa­ko­ma, kad V.Lands­ber­gis „at­lik­da­mas sa­vo par­ei­gas, vi­sa­da vei­kė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos in­te­re­sais ir sa­vo par­ei­gas at­li­ko gar­bin­gai“.

Dek­la­ra­ci­jos pro­jek­tu siū­lo­ma pri­pa­žin­ti, kad nuo 1990 me­tų ko­vo 11 die­nos iki 1992 me­tų lap­kri­čio 11 die­nos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos pir­mi­nin­kas V.Lands­ber­gis bu­vo Lie­tu­vos vals­ty­bės va­do­vas, fak­tiš­kai vyk­dęs vals­ty­bės va­do­vo par­ei­gas.