Siūloma plėsti vaiko pinigų mokėjimą
Siū­lo­ma, kad iš­mo­kas už vai­kus nuo sep­ty­ne­rių me­tų ga­lė­tų gau­ti ne tik gau­sios šei­mos.

Šiuo me­tu šei­mos į iš­mo­ką vai­kui nuo sep­ty­ne­rių me­tų ga­li pre­ten­duo­ti tik tuo at­ve­ju, jei au­gi­na tris ar dau­giau vai­kų. Iš­mo­kos pri­klau­so, jei vi­du­ti­nės šei­mos pa­ja­mos vie­nam as­me­niui per mė­ne­sį yra ma­žes­nės ne­gu 1,5 vals­ty­bės re­mia­mų pa­ja­mų dy­džio (153 eu­rai).

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja par­en­gė pa­tai­sas, kad va­di­na­mų­jų vai­ko pi­ni­gų mo­kė­ji­mas bū­tų pra­tęs­tas ir vai­kui su­lau­kus sep­ty­ne­rių, net jei šei­mo­je au­ga ma­žiau nei trys vai­kai.

„Sie­kia­ma iš­mo­kos vai­kui mo­kė­ji­mą laips­niš­kai grą­žin­ti į prieš­kri­zi­nį ly­gį, pa­ge­rin­ti šei­mų, au­gi­nan­čių vai­kus, fi­nan­si­nę pa­dė­tį ir su­da­ry­ti są­ly­gas iš­mo­ką vai­kui gau­ti dau­giau vai­kų“, – aiš­ki­na mi­nis­te­ri­ja.

Nu­ma­to­ma, kad 2016 me­tais iš vi­so iš­mo­ką vai­kui gaus apie 80,9 tūkst. vai­kų, o pri­ta­rus siū­lo­moms nuo­sta­toms, iš­mo­ką vai­kui pa­pil­do­mai gau­tų apie 54,5 tūkst. vai­kų, iš vi­so – apie 135,4 tūkst. vai­kų. Pa­tai­so­mis įgy­ven­din­ti per me­tus rei­kė­tų apie 8 mln. eu­rų.

Iš­mo­kos vai­kui dy­dis pri­klau­so nuo jo am­žiaus: 28,5 eu­ro iš­mo­ka ski­ria­ma nuo gi­mi­mo iki dve­jų me­tų, vė­liau – 15,2 eu­ro.