Siūloma perbraižyti rinkimų apygardų ribas
Ki­tą­met vyk­sian­tiems Sei­mo rin­ki­mams siū­lo­ma keis­ti be­veik pu­sės - ma­žiau­siai 34 - vien­man­da­čių rin­ki­mų apy­gar­dų ri­bas. 87 rin­ki­mų apy­lin­kės iš esa­mų 2003 tu­rė­tų bū­ti pri­skir­tos nau­joms apy­gar­doms.

Pro­jek­to au­to­rius Vil­niaus uni­ver­si­te­to Gam­tos fa­kul­te­to lek­to­rius Ro­lan­das Tu­čas BNS sa­kė, kad ki­tiems me­tams siū­lo­mi pa­kei­ti­mai yra kos­me­ti­niai.

„Di­džiau­si pa­kei­ti­mai bu­vo Vil­niaus re­gio­ne. Tar­ki­me, da­lies Vil­niaus mies­to rin­ki­mų apy­lin­kių ne­bu­vo ga­li­ma jung­ti prie Vil­niaus apy­gar­dų, nes jos jau bū­tų per di­de­lės. Jos bu­vo at­skir­tos pie­ti­nė­je Vil­niaus da­ly­je ir jung­tos prie ra­jo­no apy­gar­dų. Ta­da ta­po per­pil­dy­to­mis ra­jo­nų apy­gar­dos to­kios, kaip Vil­niaus-Šven­čio­nių, Vil­niaus-Tra­kų, Šir­vin­tų-Vil­niaus. Ten at­si­ra­do per daug rin­kė­jų. Pa­si­da­ro gran­di­ni­nė reak­ci­ja - jų apy­lin­kes rei­kia jung­ti prie Mo­lė­tų-Šven­čio­nių apy­gar­dos, Ig­na­li­nos-Šven­čio­nių apy­gar­dos, Va­rė­nos-Ei­šiš­kių“, - pa­sa­ko­jo moks­li­nin­kas.

Pa­kei­ti­mų siū­lo­ma da­ry­ti ir Šiau­rės Lie­tu­vo­je, Šiau­lių kraš­te, nes ten rin­kė­jų ge­ro­kai su­ma­žė­jo. Ko­rek­ci­jos tu­rė­tų bū­ti da­ro­mos ir Ak­me­nės-Jo­niš­kio, Vil­ka­viš­kio, Ša­kių, Gargž­dų, Pa­kruo­jo-Jo­niš­kio, ki­to­se apy­gar­do­se.

„Su­si­da­rė to­kia si­tua­ci­ja per 20 me­tų, kad tos kai­miš­kos apy­gar­dos yra la­bai ma­žos, ar­ti že­miau­sios ri­bos, o tos di­džio­sios yra la­bai di­de­lės, ar­ti vir­šu­ti­nės ri­bos, kaip Vil­niaus re­gio­ne ir Vil­niaus mies­te. 40 proc. yra skir­tu­mas tarp di­džiau­sios ir ma­žiau­sios apy­gar­dų. Va­di­na­si, vil­nie­čių bal­sas yra ma­žiau ver­tas, nes apy­gar­do­je vis tiek ren­ka­mas vie­nas Sei­mo na­rys“, - tei­gė R.Tu­čas.

Da­bar esa­ma rin­ki­mų apy­gar­dų, kur rin­kė­jų skai­čius vir­ši­ja 40 ir net 50 tūkst., ir to­kių, kur ne­sie­kia 30 tūks­tan­čių.

R.Tu­čas tuo pa­čiu par­en­gė 2020 me­tų Sei­mo rin­ki­mams skir­tą vien­man­da­čių apy­gar­dų ri­bų že­mė­la­pį, ku­ris iš es­mės keis­tų apy­gar­dų ri­bas ir su­skirs­ty­mą.

Pa­gal šį pro­jek­tą, Vil­niaus mies­te vie­toj de­šim­ties apy­gar­dų siū­lo­ma su­for­muo­ti 13 rin­ki­mų apy­gar­dų, Kau­ne vie­toj aš­tuo­nių lik­tų sep­ty­nios, Šiau­liuo­se vie­toj ke­tu­rių, įskai­čiuo­jant da­bar­ti­nę Šiau­lių kai­miš­ką­ją, - lik­tų trys. Da­lį Šiau­lių kai­miš­ko­sios apy­gar­dos siū­lo­ma pri­jung­ti prie Kel­mės, kur la­bai trūks­ta rin­kė­jų, ki­ta da­lis bū­tų pri­jung­ta prie Jo­niš­kio ir pa­va­din­ta Žiem­ga­los apy­gar­da, o iš li­ku­sios Kur­šė­nų ir Dai­nų da­lies bu­vo su­da­ry­ta Šiau­lių-Kur­šė­nų apy­gar­da. Auš­ros ir Sau­lės vien­man­da­tės rin­ki­mų apy­gar­dos lik­tų, tik kis­tų jų ri­bos.

Vie­na apy­gar­da su­ma­žė­tų Aly­tu­je. Klai­pė­do­je siū­lo­ma pa­lik­ti Da­nės, Ma­rių, Bal­ti­jos ir Pa­jū­rio apy­gar­das. Tik iš Pa­jū­rio apy­gar­dos bū­tų iš­im­ta Pa­lan­ga ir pri­jung­ta prie Kre­tin­gos apy­gar­dos.

R.Tu­čo tei­gi­mu, brai­žy­da­mas nau­jas rin­ki­mų apy­gar­dų ri­bas, jis at­siž­vel­gė į de­mog­ra­fi­nes ten­den­ci­jas, emig­ra­ci­jos srau­tus, gy­ven­to­jų su­dė­tį, sa­vi­val­dy­bių ri­bas, tra­di­ci­jas.

„Vil­niaus re­gio­ne, pa­jū­ry­je, kur jau­nes­ni gy­ven­to­jai, at­vyks­ta dau­giau žmo­nių, for­ma­vo­me ma­žes­nes apy­gar­das, nes jos vis tiek grei­tai pri­augs. Re­gio­nuo­se, kur žmo­nės vy­res­nio am­žiaus, di­des­nė emig­ra­ci­ja, for­ma­vo­me di­des­nes apy­gar­das. (...) No­ri­si su­kur­ti sis­te­mą, ku­ri kuo il­giau bū­tų ne­kei­čia­ma“, - BNS sa­kė moks­li­nin­kas.

Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas BNS sa­kė, kad 2016 me­tų Sei­mo rin­ki­mams dar no­ri­ma pa­lik­ti nuo­sta­tą, jog nuo­kry­pis nuo vi­du­ti­nio rin­kė­jų vi­so­se vien­man­da­tė­se rin­ki­mų apy­gar­do­se skai­čiaus ga­li bū­ti ne dau­giau kaip 20 pro­cen­tų. Tuo me­tu 2020 me­tams rin­ki­mų apy­gar­dų ri­bos brai­žy­tos jau lai­kan­tis Eu­ro­pos Ta­ry­bos re­ko­men­da­ci­jų, kad mi­nė­tas nuo­kry­pis ne­ga­li vir­šy­ti 10 pro­cen­tų.

„Mū­sų ši­tie pla­nai ga­li su­ir­ti, nes da­bar­ti­nis rin­ki­mų įsta­ty­mas aps­kųs­tas Kons­ti­tu­ci­niam Teis­mui. Jei­gu jis nu­spręs, kad 20 proc. nuo­kry­pis ne­ati­tin­ka Kons­ti­tu­ci­jos, ta­da rei­kės jau 2016 me­tams pri­im­ti pro­jek­tą dėl 10 proc. nuo­kry­pio“, - svars­tė Z.Vai­gaus­kas.

Pa­gal įsta­ty­mą, rin­ki­mų apy­gar­dų ri­bas tvir­ti­na VRK. Z.Vai­gaus­ko tei­gi­mu, šiuo me­tu vie­šai pa­skelb­ti abu pro­jek­tai, kad ir rin­kė­jai, ir po­li­ti­kai ga­lė­tų su jais su­si­pa­žin­ti bei teik­ti pa­siū­ly­mus.

Ar­ti­miau­si Sei­mo rin­ki­mai vyks 2016 me­tų ru­de­nį. Lie­tu­vo­je 71 par­la­men­ta­ras ren­ka­mas vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je, 70 - pa­gal par­ti­jų kan­di­da­tų są­ra­šus.