Siūloma nedidinti parlamentinių lėšų
Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė siū­lo dar me­tams pa­lik­ti su­ma­žin­tas lė­šas, ski­ria­mas Sei­mo na­rių par­la­men­ti­nei veik­lai, taip pat Sei­mo va­do­vų rep­re­zen­ta­ci­nėms reik­mėms.

Aps­kai­čiuo­ta, kad siū­lo­mi pa­kei­ti­mai per 2016 me­tus vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų po­rei­kį leis­tų su­ma­žin­ti maž­daug 981 725 eu­rais. Ši pi­ni­gų su­ma 2016 me­tų biu­dže­to pro­jek­te ne­pla­nuo­ja­ma. To­kiam siū­ly­mui dar tu­rės pri­tar­ti Sei­mas.

Sei­mo pir­mi­nin­kui rep­re­zen­ta­ci­jos iš­lai­doms ap­mo­kė­ti kiek­vie­ną mė­ne­sį at­sis­kai­ty­ti­nai ski­ria­ma 1 vi­du­ti­nio mė­ne­si­nio dar­bo už­mo­kes­čio (VMDU) dy­džio su­ma, Sei­mo pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jams - 0,5 VMDU dy­džio su­ma. Sei­mo na­riams iš­lai­doms, su­si­ju­sioms su jų par­la­men­ti­ne veik­la, kiek­vie­ną mė­ne­sį at­sis­kai­ty­ti­nai ski­ria­ma 1 VMDU dy­džio su­ma. 1 MVDU da­bar ly­gus 713,9 eu­ro.