Siūloma mažinti rinkimų barjerą tautinių bendrijų partijoms
Tau­ti­nių ma­žu­mų po­li­ti­kos klau­si­mams ku­ruo­ti Sei­me su­si­bū­ru­si Ge­gu­žės 3-io­sios gru­pė siū­lo svars­ty­ti ga­li­my­bę par­la­men­to rin­ki­muo­se ma­žin­ti bar­je­rą tau­ti­nių bend­ri­jų par­ti­joms.

Gru­pės ini­cia­to­rius kon­ser­va­to­rius And­rius Ku­bi­lius ra­gi­na ne­bi­jo­ti to­kių siū­ly­mų. Anot jo, ma­žes­nis rin­ki­mų bar­je­ras leis­tų su­si­kur­ti al­ter­na­ty­vai šiuo me­tu kaip tau­ti­nių ma­žu­mų par­ti­jai do­mi­nuo­jant Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos– Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gai, be to, ga­lė­tų su­ma­žin­ti Krem­liaus įta­ką tau­ti­nių ma­žu­mų po­li­ti­nei sklai­dai Lie­tu­vo­je.

„Mes siū­lo­me tai pra­dė­ti svars­ty­ti, o koks bū­tų re­zul­ta­tas, pa­ma­ty­si­me, mes siū­lo­me ne­bi­jo­ti to svars­ty­mo. Aš ma­tau du pliu­sus: vie­nas yra, kad da­bar LLRA sa­ko, kad no­rint įveik­ti 5 proc. bar­je­rą, jie tu­ri jung­tis su įvai­rio­mis ru­sų po­li­ti­nė­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis, o su­da­ry­da­mi len­kams ga­li­my­bę ne­si­jung­ti su ru­sais, mes kar­tu pa­de­da­me len­kams su­ma­žin­ti ga­li­my­bes, kad jų po­li­ti­nei veik­lai įta­ką da­ry­tų įvai­rūs Krem­liaus ins­tru­men­tai. Ki­tas da­ly­kas, kad ma­žin­da­mi šį bar­je­rą, mes su­da­ro­me ga­li­my­bes dėl Lie­tu­vos len­kų rin­kė­jų bal­sų ko­vo­ti ne tik (LLRA ly­de­riui) V.To­ma­ševs­kiui, bet gal­būt ir li­be­ra­liau ar la­biau proeu­ro­pie­tiš­kai nu­si­tei­ku­sioms len­kų or­ga­ni­za­ci­joms“, – BNS sa­kė A.Ku­bi­lius.

Gru­pės var­du jis krei­pė­si į Sei­mo pir­mi­nin­ką Vik­to­rą Pra­nckie­tį, siū­ly­da­mas į Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jos dar­bot­var­kę įtrauk­ti pa­tai­sas dėl rin­ki­mų bar­je­ro ma­ži­ni­mo, taip pat siū­ly­mą „eu­ro­pie­tiš­kai iš­spręs­ti „w, q, x“ ra­šy­mo var­duo­se ir pa­var­dė­se prob­le­mą“. Pa­sak A.Ku­bi­liaus, pa­tai­sų va­rian­tų dėl pa­var­džių ra­šy­mo Sei­me re­gis­truo­ta jau anks­čiau, o pro­jek­tai dėl ma­žes­nio rin­ki­mų bar­je­ro ren­gia­mi šiuo me­tu.

Klau­sia­mas, ar ne­si­bai­mi­na ne­igia­mų pa­sek­mių, kad į par­la­men­tą ga­liu bū­ti iš­rink­tos pro­ru­siš­kos or­ga­ni­za­ci­jos, A.Ku­bi­lius sa­kė, kad tam rei­kia nu­sta­ty­ti sau­gik­lius, pa­vyz­džiui, 2 proc. bar­je­rą.

Pa­gal Lie­tu­vos rin­ki­mų sis­te­mą, dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je par­ti­jos lai­mi man­da­tų per­ko­pu­sios 5 proc. bar­je­rą, par­ti­jų koa­li­ci­jai ši ri­ba yra 7 pro­cen­tai.

„Ar tai ga­li tu­rė­ti ko­kių nors ne­igia­mų pa­sek­mių, kad į Sei­mą pa­klius koks nors ra­di­ka­las, dek­la­ruo­jan­tis mei­lę Krem­liui? Apie tai rei­kia gal­vo­ti ir gal­būt to bar­je­ro ne­nu­leis­ti iki nu­lio, o pa­lik­ti du pro­cen­tus“, – sa­kė kon­ser­va­to­rius.

Bu­vęs kon­ser­va­to­rių va­do­vas pa­žy­mi, kad toks siū­ly­mas įra­šy­tas ir kon­ser­va­to­rių rin­ki­mų prog­ra­mo­je.

„Šiuo me­tu tau­ti­nėms bend­ri­jos at­sto­vau­jan­čios par­ti­jos, to­kios kaip Len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja, iš es­mės mo­no­po­li­za­vo po­li­ti­nį lau­ką ir ki­ta­min­čiams iš tau­ti­nių bend­ri­jų nė­ra ga­li­my­bės reikš­ti sa­vo nuo­sta­tas. To­dėl siū­ly­tu­me pra­dė­ti dis­ku­si­jas dėl pa­lan­kes­nių rin­ki­mi­nių są­ly­gų par­ti­joms, at­sto­vau­jan­čioms tau­ti­nėms bend­ri­joms. Ši­taip bū­tų ne tik ska­ti­na­mas al­ter­na­ty­vių po­li­ti­nių da­ri­nių at­si­ra­di­mas, bet ir na­tū­ra­liai ma­ži­na­mos Krem­liaus ga­li­my­bės da­ry­ti įta­ką len­kų ir ru­sų tau­ti­nių bend­ri­jų po­li­ti­niam vei­ki­mui Lie­tu­vo­je“, – prog­ra­mą ci­ta­vo A.Ku­bi­lius.

Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos pir­mi­nin­kas eu­ro­par­la­men­ta­ras Val­de­ma­ras To­ma­ševs­kis sa­ko, kad siū­ly­mas dėl ma­žes­nio rin­ki­mų bar­je­ro – ge­ro­kai pa­vė­luo­tas, o kon­ser­va­to­rių mo­ty­vus kel­ti šią idė­ją aiš­ki­na kon­ku­ren­ci­jos bai­me.

„At­si­bu­do. Mes 21 me­tus tą siū­lo­me. 1992 me­tais ne­bu­vo slenks­čio tau­ti­nių ma­žu­mų or­ga­ni­za­ci­joms, ir pa­gal to­kį įsta­ty­mą 1992 me­tais, pir­mais vi­siš­kai lais­vais rin­ki­mais į Sei­mą Len­kų są­jun­ga su­rin­ko 2 proc. bal­sų ir ga­vo du man­da­tus pa­gal są­ra­šą. Bu­vo nor­ma­li pra­kti­ka, to­kia pra­kti­ka yra vi­so­je Eu­ro­po­je, bet 1996 me­tais ji bu­vo pa­nai­kin­ta“, – BNS ko­men­ta­vo V.To­ma­ševs­kis.

„Ka­da 2012 me­tais pir­mą kar­tą per­žen­gė­me bar­je­rą, mū­sų opo­nen­tai gal­vo­jo, kad at­si­tik­ti­nu­mas. Bet kai per­žen­gė­me 2016 me­tais, per­nai, vi­siems ta­po aiš­ku, kad tai nė­ra at­si­tik­ti­nu­mas, o di­dė­jan­tis pa­lai­ky­mas. Ta­da šian­dien jau toks pa­siū­ly­mas (dėl ma­žes­nio bar­je­ro) at­si­ra­do, apie ku­rį mes kal­bė­jo­me ke­lio­li­ka me­tų. Jis at­si­ra­do ne to­dėl, kad kas nors no­ri pa­dė­ti, o da­bar tik smar­kiai pa­vė­luo­tas, dėl kon­ku­ren­ci­jos bai­mės, – kal­bė­jo LLRA va­do­vas. – Tos kon­ku­ren­ci­jos bū­tent bi­jo kon­ser­va­to­riai, jie yra lyg krikš­čio­nys de­mo­kra­tai, nors bū­tent mū­sų par­ti­ja yra krikš­čio­nių par­ti­ja, ku­ri kal­ba ne lo­zun­gais, o ti­krais dar­bais. Mes pa­siū­lė­me ne­gi­mu­sių vai­kų ap­sau­gos įsta­ty­mą, šei­mos stip­ri­ni­mo po­li­ti­ką.“

Tau­ti­nių ma­žu­mų par­ti­joms nu­sta­ty­ti že­mes­nį rin­ki­mų bar­je­rą Lie­tu­vai įver­ti­nu­si 2012 me­tų rin­ki­mus re­ko­men­da­vo Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­ja (ES­BO), ta­čiau ši re­ko­men­da­ci­ja ne­bu­vo įgy­ven­din­ta.

Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­ga per pa­sta­ruo­sius rin­ki­mus į Sei­mą su­rin­ko 5,48 proc. rin­kė­jų bal­sų, taip pat dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je bar­je­rą len­kai per­ko­pė per 2012 me­tų rin­ki­mus, su­rin­kę 5,83 proc. rin­kė­jų bal­sų, anks­tes­niuo­se rin­ki­muo­se iki bar­je­ro bal­sų pri­trūk­da­vo ir par­la­men­te jie bu­vo at­sto­vau­ja­mi ke­lių vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se iš­rink­tų po­li­ti­kų.