Siūloma lanksčiau kontroliuoti investuotojus nacionalinio saugumo požiūriu
Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas tre­čia­die­nį pri­ta­rė, kad in­ves­tuo­to­jai bū­tų lanks­čiau ti­kri­na­mi, ar jie ati­tin­ka ša­lies na­cio­na­li­nio sau­gu­mo in­te­re­sus. Be to, nu­tar­ta pa­ko­re­guo­ti na­cio­na­li­niam sau­gu­mui stra­te­gi­nę reikš­mę tu­rin­čių įmo­nių są­ra­šą.

Ūkio mi­nis­te­ri­jos tei­gi­mu, iš anks­to bū­tų ti­kri­na­mi tik tie in­ves­tuo­to­jai, ku­rių veik­la, sau­gu­mo struk­tū­rų ver­ti­ni­mu, ga­li kel­ti grės­mę na­cio­na­li­niam sau­gu­mui. Šiuo me­tu spe­cia­li Vy­riau­sy­bės ko­mi­si­ja ver­ti­na vi­sus, ku­rie ke­ti­na in­ves­tuo­ti į stra­te­gi­nę reikš­mę na­cio­na­li­niam sau­gu­mui tu­rin­čias įmo­nes, ob­jek­tus ar sri­tis.

„Es­mi­nis pa­kei­ti­mas šiuo klau­si­mu yra toks, kad in­ves­tuo­to­jų pa­ti­kra dėl ati­tik­ties na­cio­na­li­nio sau­gu­mo in­te­re­sams ga­li bū­ti ini­ci­juo­ta tik ta­da, kai ins­ti­tu­ci­jos tu­ri duo­me­nų, kad po­ten­cia­laus in­ves­tuo­to­jo veik­la ar įsteig­tos įmo­nės spren­di­mai ga­li kel­ti grės­mę na­cio­na­li­nio sau­gu­mo in­te­re­sams. ES, NA­TO, EB­PO ša­lių in­ves­tuo­to­jai nė­ra lai­ko­mi po­ten­cia­liai ke­lian­tys grės­mę na­cio­na­li­niam sau­gu­mui, to­dėl šiems in­ves­tuo­to­jams iš­anks­ti­nės pa­ti­kros pro­ce­dū­rą nė­ra pri­va­lo­ma“, – BNS po Vy­riau­sy­bės pa­si­ta­ri­mo tei­gė ūkio vi­ce­mi­nis­tras Ra­mū­nas Bu­ro­kas.

Anot jo, ga­lu­ti­nį spren­di­mą dėl in­ves­tuo­to­jų ati­ti­ki­mo na­cio­na­li­niam sau­gu­mui pri­im­tų Vy­riau­sy­bė, o ne spe­cia­li ko­mi­si­ja, kaip yra šiuo me­tu.

Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį pa­si­ta­ri­me iš es­mės pri­ta­rė nu­ta­ri­mo pro­jek­tui dėl Stra­te­gi­nę reikš­mę na­cio­na­li­niam sau­gu­mui tu­rin­čių įmo­nių ir įren­gi­nių bei ki­tų na­cio­na­li­niam sau­gu­mui už­ti­krin­ti svar­bių įmo­nių įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo.

Siū­lo­ma įtrauk­ti ener­ge­ti­kos, gink­luo­tės įmones

Be to, Ūkio mi­nis­te­ri­ja pa­siū­lė į stra­te­gi­nę reikš­mę na­cio­na­li­niam sau­gu­mui tu­rin­čių įmo­nių są­ra­šą įtrauk­ti bend­ro­ves „Ep­so-G“ ir jos val­do­mą du­jų per­da­vi­mo įmo­nę „Am­ber Grid“, „Lie­tu­vos ener­gi­jos ga­my­ba“, „Lit­gas“, „Lie­tu­vos du­jų tie­ki­mas“, o iš­brauk­ti bend­ro­vę „De­to­nas“.

„Am­ber Grid“ da­bar yra na­cio­na­li­niam sau­gu­mui už­ti­krin­ti svar­bių įmo­nių są­ra­še, ku­ria­me taip pat yra „Or­len Lie­tu­va“, „Te­lia Lie­tu­va“, „A­che­ma“, van­dens tie­ki­mo įmo­nės, taip pat Bran­duo­li­nės elek­tri­nės pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo bend­ro­vė.

Ūkio mi­nis­tro pa­ta­rė­jas Min­dau­gas Ja­nu­lio­nis BNS tei­gė, kad taip pat siū­lo­ma iš­plės­ti svar­bią stra­te­gi­nę reikš­mę na­cio­na­li­niam sau­gu­mui tu­rin­čių ūkio sek­to­rių są­ra­šą ir įtrauk­ti ka­ri­nės įran­gos sek­to­rių.

Šiuo me­tu yra iš­skir­ti ener­ge­ti­kos, trans­por­to, in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų ir te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų, ki­tų aukš­tų­jų tech­no­lo­gi­jų bei fi­nan­sų ir kre­di­to sek­to­riai.