Siūloma keisti biudžetinių įstaigų darbuotojų atlyginimų mokėjimo sistemą
Vy­riau­sy­bės stra­te­gi­nio ko­mi­te­to po­sė­dy­je pa­siū­ly­ta to­bu­lin­ti biu­dže­ti­nių įstai­gų dar­buo­to­jų, dir­ban­čių pa­gal dar­bo su­tar­tis, dar­bo ap­mo­kė­ji­mo tvar­ką.

Šiuo me­tu biu­dže­ti­nių įstai­gų dar­buo­to­jų ap­mo­kė­ji­mo tvar­ką nu­ma­to dar 1993 m. pri­im­tas Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mas. Kons­ti­tu­ci­nis Te­si­mas yra nu­ro­dęs biu­dže­ti­nin­kų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo tvar­ką per­kel­ti į įsta­ty­mą iki 2017 m. sau­sio, pra­ne­ša lrv.lt.

Ko­mi­te­tas siū­lo įsta­ty­mu įtei­sin­ti bend­rą vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių įstai­gų dar­buo­to­jų, dir­ban­čių pa­gal dar­bo su­tar­tis, dar­bo ap­mo­kė­ji­mo tvar­ką, ku­ria bū­tų nu­ma­ty­tos dar­bo už­mo­kes­čio su­de­da­mo­sios da­lys ir kri­te­ri­jai: par­ei­gi­nės al­gos su­sie­ji­mas su ba­zi­niu dy­džiu, ku­ris šiuo me­tu tai­ko­mas vals­ty­bės tar­nau­to­jams, vals­ty­bės par­ei­gū­nams, tei­sė­jams ir k.t., vie­no­dos kva­li­fi­ka­ci­jos ir su­dė­tin­gu­mo dar­bo ap­mo­kė­ji­mo są­ly­gų su­vie­no­di­ni­mas bei dar­bo už­mo­kes­čio su­sie­ji­mas su pra­ėju­siais me­tais pa­siek­tais re­zul­ta­tais.

Pa­tvir­ti­nus siū­lo­mą tvar­ką, biu­dže­ti­nių įstai­gų dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­tį su­da­ry­tų par­ei­gi­nė al­ga, pa­sto­vio­ji bei kin­ta­mo­ji da­lis, taip pat prie­mo­kos ir pre­mi­jos už dar­bą poil­sio ir šven­čių die­no­mis, nak­ties bei virš­va­lan­di­nį dar­bą ir bu­dė­ji­mą. Pa­žy­mi­ma, kad prie­mo­kų – iki 30 proc. – už pa­pil­do­mą dar­bo krū­vį ir par­ei­gi­nės al­gos kin­ta­mo­sios da­lies su­ma ne­ga­lė­tų vir­šy­ti 50 proc. par­ei­gi­nės al­gos pa­sto­vio­sios da­lies dy­džio.

Įsi­ga­lio­jus įsta­ty­mo pro­jek­tui, bū­tų nu­sta­ty­tas kon­ku­ren­cin­gas at­ly­gi­ni­mas at­ski­rų pro­fe­si­jų dar­buo­to­jams, ku­rių trū­ku­mas jau­čia­mas dar­bo rin­ko­je, pa­di­dė­jus ma­žiau­siai ap­mo­ka­mų spe­cia­lis­tų at­ly­gi­ni­mams, bu­tų la­biau ver­ti­na­ma jų tu­ri­ma kva­li­fi­ka­ci­ja, bū­tų už­ti­krin­tas Dar­bo ko­dek­so 189 straips­nio ir Dar­bo ko­dek­so pro­jek­to nuo­sta­tų įgy­ven­di­ni­mas, pa­di­dė­tų dar­bo už­mo­kes­tis ma­žiau­sius at­ly­gi­ni­mus gau­nan­tiems so­cia­li­niams dar­buo­to­jams, svei­ka­tos bei kul­tū­ros spe­cia­lis­tams.

Įsta­ty­mo pro­jek­tui įgy­ven­din­ti rei­kė­tų 84 mln. eu­rų, jis įsi­ga­lio­tų nuo 2017 me­tų.

Ko­mi­te­to siū­ly­mui dar tu­rės pri­tar­ti mi­nis­trų ka­bi­ne­tas ir Sei­mas.