Siūloma kariams leisti privatizuoti butus
Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to (NSGK) pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas siū­lo ka­riuo­me­nės kū­rė­jams leis­ti leng­va­ti­ne tvar­ka pri­va­ti­zuo­ti bu­tus, dėl ku­rių jie da­bar pri­vers­ti ko­vo­ti auk­cio­nuo­se.

To­kias pa­tai­sas re­gis­tra­vęs A.Pa­ulaus­kas pa­brė­žia, kad dau­giau kaip prieš du de­šimt­me­čius skir­da­ma ka­riš­kiams ir jų šei­moms tar­ny­bi­nius bu­tus vals­ty­bė ga­ran­ta­vo, kad lik­ti juo­se gy­ven­ti ga­lės ir pa­si­bai­gus tar­ny­bai.

Tei­sę lik­ti tar­ny­bi­nia­me bu­te nu­ma­tė iki 2001-ųjų ga­lio­ju­si Ci­vi­li­nio ko­dek­so nuo­sta­ta. Pa­gal ją, tar­ny­bi­nės gy­ve­na­mo­sios pa­tal­pos nuo­mi­nin­kas, iš­ėjęs į se­nat­vės pen­si­ją, iš­kel­di­na­mas ga­lė­jo bū­ti tik jam su­tei­kiant ki­tą gy­ve­na­mą­ją pa­tal­pą. Šiai nuo­sta­tai ne­te­kus ga­lios, o 2012 me­tais Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai at­si­sa­kius tar­ny­bi­nių bu­tų, jie par­duo­da­mi auk­cio­nuo­se.

Pa­gal A.Pa­ulaus­ko pro­jek­tą, ne ma­žiau kaip pen­ke­rius me­tus ka­riuo­me­nė­je tar­na­vę ka­riai, su ku­riais tar­ny­bi­nių gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų nuo­mos su­tar­tys bu­vo su­da­ry­tos iki 2001 me­tų sau­sio, tu­rė­tų tei­sę pri­va­ti­zuo­ti bu­tus, jei iki gau­da­mi tar­ny­bi­nį bu­tą ne­bu­vo jau pa­si­nau­do­ję ga­li­my­be pri­va­ti­zuo­ti ki­tas gy­ve­na­mą­sias pa­tal­pas ir šiuo me­tu ne­tu­ri nuo­sa­vo būs­to.

Pa­gal pro­jek­tą, bū­tų ga­li­ma pri­va­ti­zuo­ti ir bu­tus, ku­rie jau per­duo­ti Tur­to ban­kui, o pa­gal šią įsta­ty­mo nuo­sta­tą pri­va­ti­zuo­ja­mi bu­tai ka­rių šei­moms at­siei­tų „jų li­ku­ti­nės ver­tės, ku­ria bu­vo aps­kai­ty­tos Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos sis­te­mos struk­tū­ri­niuo­se da­ri­niuo­se, kai­na“.

Sei­mo ko­mi­te­to va­do­vas kar­tu pa­žy­mi, kad Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja 1996 me­tais da­lį tar­ny­bi­nių bu­tų leng­va­ti­nė­mis są­ly­go­mis lei­do pri­va­ti­zuo­ti Ka­ri­nių oro pa­jė­gų ka­ri­nin­kams, to­dėl pa­gal ly­gia­tei­siš­ku­mo pri­nci­pą tai tu­ri bū­ti leis­ta pa­da­ry­ti ir ki­tiems ka­riš­kiams.

„Vals­ty­bė skir­da­ma ka­riš­kiams ir jų šei­moms tar­ny­bi­nius bu­tus prieš dau­giau kaip du de­šimt­me­čius,ga­ran­ta­vo, kad pa­si­bai­gus tar­ny­bai jie ga­lės lik­ti gy­ven­ti. Ta­čiau šio­mis die­no­mis, bu­vę ir esa­mi ka­riai, dėl bu­tų, ku­riuo­se gy­ve­na po­rą de­šimt­me­čių, pri­vers­ti ko­vo­ti Tur­to ban­ko or­ga­ni­zuo­ja­muo­se auk­cio­nuo­se“, – pa­tai­sų aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te sa­ko A.Pa­ulaus­kas.

Jis pa­žy­mi, kad di­džio­ji da­lis ka­rių jau yra to­kio am­žiaus, jog jiems su­dė­tin­ga kon­ku­ruo­ti auk­cio­nuo­se su ki­tais po­ten­cia­liais bu­tų pir­kė­jais, ka­dan­gi pra­di­nė bu­tų kai­na sie­kia 40–50 tūkst. eu­rų. „Dėl to iš­ky­la grės­mė pra­ras­ti vie­nin­te­lį gy­ve­na­mą­jį būs­tą, nes mi­nė­tos su­mos yra ga­na di­de­lės, o ban­kai ne­su­tei­kia pa­sko­lų gar­baus am­žiaus su­lau­ku­siems as­me­nims“, – tei­gia ko­mi­te­to va­do­vas.