Siūloma, kad turtą turėtų deklaruoti advokatai, medikai
Sei­mo na­rių dar­bo gru­pė siū­lo plės­ti tur­tą dek­la­ruo­ti tu­rin­čių as­me­nų są­ra­šą – į jį įtrauk­ti ad­vo­ka­tus, ban­kro­to ad­mi­nis­tra­to­rius, biu­dže­ti­nė­se me­di­ci­nos įstai­go­se dir­ban­čius gy­dy­to­jus, taip pat to­kią prie­vo­lę nu­sta­ty­ti ne tik vals­ty­bės ar sa­vi­val­dy­bės įmo­nių ir įstai­gų va­do­vams, bet ir pa­va­duo­to­jams.

Sei­mo val­dy­bos pa­ve­di­mu pa­tai­sas ren­gu­si Sei­mo na­rių gru­pė sa­ko da­bar­ti­nė­je tur­to ir pa­ja­mų dek­la­ra­vi­mo sis­te­mo­je ma­tan­ti spra­gų, ku­rios ne­lei­džia vi­siš­kai už­ti­krin­ti skaid­ru­mo, vi­suo­me­nės pa­si­ti­kė­ji­mo vie­šuo­ju sek­to­riu­mi bei vals­ty­be.

Pa­gal jų re­gis­truo­tas Gy­ven­to­jų tur­to dek­la­ra­vi­mo įsta­ty­mo pa­tai­sas, ša­lia pri­va­lo­mai tur­tą dek­la­ruo­ti tu­rin­čių ants­to­lių ir no­ta­rų at­si­ras­tų ad­vo­ka­tai bei ban­kro­to ad­mi­nis­tra­to­riai, ku­riems šiuo me­tu to­kia prie­vo­lė ne­nus­ta­ty­ta.

Šį siū­ly­ma Sei­mo na­riai ar­gu­men­tuo­ja įra­šu Na­cio­na­li­nės ko­vos su ko­rup­ci­ja 2015–2025 me­tų prog­ra­mo­je, ku­ria­me tei­gia­ma, jog kiek­vie­nais me­tais yra fik­suo­ja­ma ko­rup­ci­jos at­ve­jų teis­mų, pro­ku­ra­tū­ros ir ad­vo­ka­tų veik­lo­je.

„Ad­vo­ka­tai, prieš­in­gai nei pro­ku­ro­rai ar tei­sė­jai, ne­pri­va­lo dek­la­ruo­ti tu­ri­mo tur­to ir pa­ja­mų. Esant to­kiam re­gu­lia­vi­mui nė­ra ga­li­my­bės gau­ti iš­sa­mių duo­me­nų apie ad­vo­ka­tų tu­ri­mą tur­tą ir pa­ja­mas, rea­liai ver­tin­ti jų įsi­gi­ji­mo pa­grįs­tu­mą, to­dėl ne­tei­sė­tai pra­tur­tė­ję ad­vo­ka­tai tu­ri ga­li­my­bių nu­slėp­ti ne­tei­sė­tais bū­dais įgy­tą tur­tą“, – ra­šo­ma pa­tai­sos aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te.

Taip pat į pri­va­lo­mai tur­tą tu­rin­čių dek­la­ruo­ti gy­ven­to­jų są­ra­šą siū­lo­ma įtrauk­ti gy­dy­to­jus, odon­to­lo­gus ir far­ma­ci­jos spe­cia­lis­tus, dir­ban­čius biu­dže­ti­nė­se ir vie­šo­sio­se įstai­go­se, jei jų sa­vi­nin­kė (ar­ba tu­ri dau­giau kaip pu­sę ak­ci­jų) yra vals­ty­bė ar sa­vi­val­dy­bė.

Taip pat pa­tai­so­mis bū­tų nu­sta­ty­ta, kad tur­tą tu­rė­tų dek­la­ruo­ti ne tik vals­ty­bės ar sa­vi­val­dy­bės įmo­nių, bend­ro­vių, aso­cia­ci­jų va­do­vai ir jų šei­mos na­riai, bet ir pa­va­duo­to­jai su šei­mos na­riais, taip pat są­ra­šą pa­pil­dy­tų vals­ty­bi­nių pro­fe­si­nio mo­ky­mo įstai­gų, bend­ro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lų, iki­mo­kyk­li­nio ar prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gų va­do­vai ir jų šei­mos na­riai.

Taip pat dar­bo gru­pė siū­lo tiks­lin­ti pri­va­lo­mai dek­la­ruo­ja­mo­jo tur­to są­ra­šą bei dek­la­ra­vi­mo tvar­ką, nes da­bar­ti­nis re­gu­lia­vi­mas, anot jų, „su­ku­ria ga­li­my­bes as­me­nims pa­teik­ti duo­me­nis, ku­rie ne­ats­pin­di ti­kro­sios gy­ven­to­jo fi­nan­si­nės pa­dė­ties“. Siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad dek­la­ruo­ja­mas me­tais įsi­gy­tas ne­kil­no­ja­mas tur­tas dek­la­ruo­ja­mas pa­gal įsi­gi­ji­mo do­ku­men­tuo­se nu­ro­dy­tą kai­ną, vė­les­niais me­tais – pa­gal ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­ti­nę ver­tę, skel­bia­mą Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gis­tre.

„Siū­lo­mas tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas eli­mi­nuos gy­ven­to­jų ga­li­my­bę nu­slėp­ti ti­krą­ją fi­nan­si­nę pa­dė­tį, pa­dės su­sis­te­min­ti vals­ty­bė­je kau­pia­mus duo­me­nis apie as­me­nų tu­ri­mo tur­to kai­nas. Ne­be­liks dvip­ras­miš­kų, klai­di­nan­čių, rea­ly­bės ne­ati­tin­kan­čių dek­la­ra­ci­jų“, – tvir­ti­na pa­tai­sas re­gis­tra­vę par­la­men­ta­rai.

Nau­ją­ją tvar­ką dar­bo gru­pė siū­lo įtei­sin­ti nuo 2017 me­tų sau­sio pir­mo­sios. Ini­cia­to­riai pa­žy­mi, kad iš­plė­tus pri­va­lo­mai tur­tą dek­la­ruo­jan­čių as­me­nų są­ra­šą, pre­li­mi­na­riais Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos ver­ti­ni­mais, įsta­ty­mo įgy­ven­di­ni­mas pir­mai­siais me­tais pa­pil­do­mai par­ei­ka­laus iki 1,5 mln. eu­rų, vė­les­niais me­tais – iki 1,25 mln. eu­rų.

Sei­mo val­dy­bos su­da­ry­to­je dar­bo gru­pė­je dir­bo so­cial­de­mo­kra­tai Gied­rė Pur­va­nec­kie­nė, Vy­tau­tas Sau­lis ir An­ta­nas Ne­stec­kis, „tvar­kie­tė“ Jo­li­ta Vaic­kie­nė, „dar­bie­čiai“ Zi­ta Žvi­kie­nė ir Va­len­ti­nas Bu­kaus­kas, Sei­mo na­rių miš­rios gru­pės at­sto­vas Nag­lis Pu­tei­kis.

Šiuo me­tu įsta­ty­mas nu­ma­to prie­vo­lę tur­tą dek­la­ruo­ti vals­ty­bės po­li­ti­kams, kan­di­da­tams į po­li­ti­kus, vals­ty­bės tar­nau­to­jams, tei­sė­jams, pro­ku­ro­rams, ka­ri­nin­kams, taip pat po­li­ti­nei kam­pa­ni­jai au­ko­jan­tiems gy­ven­to­jams, ir vi­sų mi­nė­tų gru­pių šei­mos na­riams, taip pat dar dau­ge­liui gy­ven­to­jų, ku­rių dar­bas su­si­jęs su vie­šuo­ju sek­to­riu­mi. Tur­to dek­la­ra­vi­mas pri­va­lo­mas ir pi­ni­gi­nę so­cia­li­nę par­amą no­rin­tiems gau­ti gy­ven­to­jams.