Siūloma griežčiau bausti už greičio viršijimą ir vairavimą išgėrus
Kon­ser­va­to­rius An­ta­nas Ma­tu­las ir so­cial­de­mo­kra­tė Al­ma Mon­kaus­kai­tė par­en­gė pa­tai­sas, griež­ti­nan­čias at­sa­ko­my­bę už vir­šy­tą grei­tį bei pa­kar­to­ti­nį vai­ra­vi­mą iš­gė­rus. Par­la­men­ta­rai, be ki­ta ko, siū­lo, kad tam, kas ne­blai­vus ava­ri­jo­je už­muš­tų du ar dau­giau žmo­nių, grės­tų įka­li­ni­mas iki 20 me­tų.

Kon­ser­va­to­rius An­ta­nas Ma­tu­las ir so­cial­de­mo­kra­tė Al­ma Mon­kaus­kai­tė par­en­gė pa­tai­sas, griež­ti­nan­čias at­sa­ko­my­bę už vir­šy­tą grei­tį bei pa­kar­to­ti­nį vai­ra­vi­mą iš­gė­rus. Par­la­men­ta­rai, be ki­ta ko, siū­lo, kad tam, kas ne­blai­vus ava­ri­jo­je už­muš­tų du ar dau­giau žmo­nių, grės­tų įka­li­ni­mas iki 20 me­tų.

Pa­tai­so­mis di­des­nės bau­dos siū­lo­mos tiems, kas vir­ši­ja grei­tį dau­giau kaip 30 ki­lo­me­trų per va­lan­dą, jiems grės­tų ir tei­sių pra­ra­di­mas il­ges­niam lai­kui. Pa­vyz­džiui, vir­ši­jus grei­tį dau­giau kaip 50 ki­lo­me­trų per va­lan­dą, bau­da bū­tų ne­be nuo 289 iki 434 eu­rų, o nuo 400 iki 500 eu­rų, grės­tų tei­sių at­ėmi­mas iki me­tų (da­bar – iki pus­me­čio).

As­me­nims, ku­rie pa­kar­to­ti­nai per tre­jus me­tus vai­ruo­tų iš­gė­rę (nuo 0,41 pro­mi­lės iki 2,51 ir dau­giau), siū­lo­ma nu­ma­ty­ti bau­dą nuo 1 tūkst. iki 1,5 tūkst. eu­rų su trans­por­to prie­mo­nės kon­fis­ka­vi­mu ar­ba ad­mi­nis­tra­ci­nį areš­tą nuo 20 iki 30 par­ų su trans­por­to prie­mo­nės kon­fis­ka­vi­mu. Da­bar nė­ra at­ski­rai nu­ma­ty­ta di­des­nių sank­ci­jų už pa­kar­to­ti­nį vai­ra­vi­mą iš­gė­rus.

Tuo me­tu ne­blai­vių ava­ri­jo­je žmo­nes pra­žu­džiu­sių vai­ruo­to­jų veiks­mai, pa­sak pa­tai­sų au­to­rių, bū­tų „iš da­lies pri­ly­gi­na­mi nu­žu­dy­mui“. Siū­lo­ma ne­blai­viems as­me­nims, pra­žu­džiu­siems vie­ną žmo­gų, skir­ti lais­vės at­ėmi­mą nuo 7 iki 15 me­tų, o as­me­nims, pra­žu­džiu­siems du ir dau­giau žmo­nių, – nuo 8 iki 20 me­tų. Šiuo me­tu aps­vai­gu­siam vai­ruo­to­jui, ku­ris su­ke­lia ava­ri­ją ir pra­žu­do žmo­gų, gre­sia lais­vės at­ėmi­mas nuo 3 iki 10 me­tų.