Siūloma gerokai didinti profesionalių karių skaičių
Ki­tą­met pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­rių ri­bi­nius skai­čius siū­lo­ma di­din­ti 1,3 tūkst. ka­rių, bend­ras mi­ni­ma­lus ka­rių skai­čius tu­rė­tų di­dė­ti apie 500.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (KAM) re­gis­truo­ta­me nu­ta­ri­mo pro­jek­te nu­ro­do­ma, kad bend­ras ri­bi­nis kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos (KAS) ka­rių skai­čius 2016 me­tais nu­sta­to­mas nuo 17 tūkst. 390 iki 20 tūkst. 760 - šiuo me­tu jis nu­sta­ty­tas nuo 16 tūkst. 840 iki 21 tūkst. 960.

Pa­ly­gin­ti su šiais me­tais, la­biau­siai siū­lo­ma di­din­ti pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­rių skai­čių - že­mu­ti­nė ri­ba bū­tų di­di­na­ma 1250 ka­rių, tuo­met iš vi­so jų bū­tų ma­žiau­siai 9050. Vir­šu­ti­nė ri­ba di­dė­tų 1300 ka­rių - iki 10 tūkst. 100 ka­rių.

Pa­sak KAM, pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­rių ri­bi­nis skai­čius di­di­na­mas sie­kiant spręs­ti Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ko­vi­nių vie­ne­tų komp­lek­ta­vi­mo prob­le­mas ir iki 2021 me­tų pa­siek­ti, kad ko­vi­nių vie­ne­tų per­so­na­las bū­tų su­komp­lek­tuo­tas mak­si­ma­liai - tuo­met pla­nuo­ja­mas ri­bi­nis pro­fe­sio­na­lų ka­riuo­me­nė­je skai­čius bū­tų nuo 14 iki 19 tūks­tan­čių. Taip pat šiais žings­niais sie­kia­ma pa­ge­rin­ti par­eng­to­jo re­zer­vo ka­rių ren­gi­mą, pa­pil­dy­ti re­zer­vą jį į at­sar­gą iš­lei­džia­mais ge­rai par­eng­tais pro­fe­sio­na­lais.

„Kad bū­tų pa­siek­ti nu­ma­ty­ti skai­čiai, ka­riuo­me­nės ver­ba­vi­mo ir at­ran­kos pro­ce­se pa­grin­di­nis pri­ori­te­tas bus tei­kia­mas kan­di­da­tams, par­eiš­ku­siems no­rą tap­ti pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­riais. Jie bū­tų pri­ima­mi net ir ne­at­li­kę pri­va­lo­mo­sios pra­di­nės ka­ro tar­ny­bos ar ki­tu bū­du ne­įgi­ję rei­kia­mo pa­grin­di­nio ka­ri­nio par­eng­tu­mo ir nu­sta­ty­to ban­do­mo­jo lai­ko­tar­pio me­tu bū­tų siun­čia­mi į ba­zi­nio ka­ri­nio ren­gi­mo kur­sus“, - nu­ro­do­ma pro­jek­te.

Tuo me­tu pri­va­lo­mo­sios ka­ro tar­ny­bos ka­rių ri­bi­niai skai­čiai KAM siū­ly­mu šiek tiek ma­žė­tų - jie ka­riuo­me­nė­je su­da­ry­tų nuo 3350 iki 4090 ka­rių (da­bar yra nuo 3550 iki 5090). Mi­nis­te­ri­ja pa­aiš­ki­na, kad šis ma­žė­ji­mas su­si­jęs su ba­zi­nių ka­ri­nių mo­ky­mų su­stab­dy­mu at­nau­ji­nus šau­ki­mą į pri­va­lo­mą­ją tar­ny­bą. Pa­čių šauk­ti­nių skai­čius, kaip ir šie­met, tu­rė­tų siek­ti nuo 3 iki 3,5 tūks­tan­čio.

Pla­nuo­ja­ma, kad tu­rė­tų dau­gė­ti pra­ty­bo­se bei mo­ky­muo­se da­ly­vau­jan­čių par­eng­to­jo re­zer­vo ka­rių: jų ri­bi­nį skai­čių siū­lo­ma nu­sta­ty­ti nuo 500 iki 2 tūkst. (da­bar - nuo 500 iki 1500). Šių ka­rių taip pat siū­lo­ma ne­įtrauk­ti į ri­bi­nį KAS ka­rių skai­čių, nes jie tar­ny­bą at­lie­ka trum­pą lai­ką, nė­ra ski­ria­mi į par­ei­gas ka­ri­niuo­se da­li­niuo­se ir po mo­ky­mų įra­šo­mi kaip par­eng­to­jo re­zer­vo ka­riai.

Mi­nis­te­ri­jos siū­ly­mu, sau­su­mos pa­jė­gos ki­tą­met pa­si­pil­dy­tų nau­ju vie­ne­tu - Mo­to­ri­zuo­tą­ja pės­ti­nin­kų bri­ga­da, ku­rią su­da­rys Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Kęs­tu­čio me­cha­ni­zuo­ta­sis pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­nas ir Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Bu­ti­gei­džio dra­gū­nų ba­ta­lio­nas.

At­nau­ji­nus šau­ki­mą į pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą, taip pat Lie­tu­vo­je stei­giant NA­TO va­da­vie­tę ir di­di­nant ša­lies at­sto­va­vi­mą NA­TO šta­buo­se už­sie­ny­je ki­tą­met sie­kia­ma ka­riuo­me­nė­je di­din­ti vy­res­nių­jų ka­ri­nin­kų skai­čių: ri­bi­nis ge­ne­ro­lų skai­čius bū­tų di­di­na­mas iki 10 (da­bar 9), pul­ki­nin­kų ir jū­rų ka­pi­to­nų - iki 33 (da­bar 30), pul­ki­nin­kų lei­te­nan­tų ir ko­man­do­rų – iki 135 (da­bar 123), ma­jo­rų ir ko­man­do­rų lei­te­nan­tų – iki 402 (da­bar 365).

Ka­rių sa­va­no­rių ir ki­tų ak­ty­vio­jo re­zer­vo ka­rių skai­čius 2016 bū­tų nu­sta­to­mas toks pat kaip ir šie­met – nuo 4800 iki 6300, ne­si­keis­tų ir ka­riū­nų skai­čius (nuo 190 iki 270).

Šiuos pla­nus dar svars­tys Vy­riau­sy­bė ir Sei­mas.

Ka­riuo­me­nės pa­jė­gu­mai stip­ri­na­mi bei šau­ki­mai į pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą at­nau­jin­ti rea­guo­jant į Ru­si­jos ag­re­si­ją Ukrai­no­je.