Siūloma drausti valdininkams sudaryti papildomas sutartis su savo darbovietėmis
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pra­ne­šė Sei­mui teik­sian­ti įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rio­mis siū­lo­ma užd­raus­ti vals­ty­bės tar­nau­to­jams su­da­ry­ti pa­pil­do­mas dar­bo su­tar­tis su sa­vo dar­bo­vie­tė­mis ir taip už­kirs­ti ke­lią pa­si­pi­ni­ga­vi­mui vals­ty­bės tar­ny­bo­je.

Pa­tai­sos par­eng­tos, kai pa­aiš­kė­jo, kad So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja (SADM) už 1,5 mln. eu­rų už­sa­kė moks­li­nį ty­ri­mą, ku­riam reng­ti įdar­bin­ta ir 14 pa­čios mi­nis­te­ri­jos dar­buo­to­jų.

„Są­ži­nin­gai ir daug dir­ban­tys vals­ty­bės tar­nau­to­jai tu­ri bū­ti ska­ti­na­mi - tam įsta­ty­muo­se yra nu­ma­ty­ti rei­kia­mi me­cha­niz­mai. Ta­čiau aki­vaiz­du, kad pa­sta­rai­siais me­tais vis di­des­nį mas­tą įgau­na pa­si­pi­ni­ga­vi­mas vals­ty­bės tar­ny­bo­je. Pa­pil­do­mos su­tar­tys su sa­vo dar­bo­vie­te ir pa­pil­do­mas at­ly­gis už tai, ką ir taip pri­va­lu dirb­ti vals­ty­bės tar­nau­to­jui, yra ne kas ki­ta, kaip vals­ty­bės tar­ny­bos iš­si­gi­mi­mas ir pi­ni­gų per­pum­pa­vi­mas į la­bai siau­ros žmo­nių gru­pe­lės ki­še­nes", - pra­ne­ši­me spau­dai ci­tuo­ja­ma vals­ty­bės va­do­vė.

Ji siū­lo Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­me įtvir­tin­ti, kad vals­ty­bės ar sa­vi­val­dy­bės ins­ti­tu­ci­jo­se bei įstai­go­se dir­ban­tys vals­ty­bės tar­nau­to­jai ne­ga­lė­tų gau­ti iš sa­vo dar­bo­vie­tės jo­kių ki­tų pa­ja­mų tik par­ei­gi­nę al­gą, įsta­ty­mo lei­džia­mus prie­dus ir prie­mo­kas už įpras­ti­nę dar­bo krū­vį vir­ši­jan­čią veik­lą, pa­pil­do­mų už­duo­čių at­li­ki­mą ir ap­mo­kė­ji­mą už virš­va­lan­džius. Tai reiš­kia, kad vals­ty­bės tar­nau­to­jai ir to­liau ga­lės bū­ti ska­ti­na­mi, ta­čiau už­ker­ta­mas ke­lias už­dar­biau­ti sa­vo pa­čių įstai­go­se.

Daž­niau­siai vals­ty­bės tar­nau­to­jai pa­pil­do­mas su­tar­tis su sa­vo dar­bo­vie­tė­mis su­da­ro dėl dar­bo prie Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) pro­jek­tų.

Pre­zi­den­tū­ros duo­me­ni­mis, Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je 21 tar­nau­to­jas tu­ri pa­pil­do­mas dar­bo su­tar­tis fi­nan­suo­ja­mas iš ES pro­jek­tams skir­tų lė­šų, pa­gal jas per­nai iš­mo­kė­ta 63 tūkst. eu­rų. Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jo­je to­kias pa­pil­do­mas dar­bo su­tar­tis tu­ri 15 tar­nau­to­jų, So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jo­je – 14, Ūkio mi­nis­te­ri­jo­je - 7.

Anot Pre­zi­den­tū­ros pra­ne­ši­mo, to­kia pra­kti­ka kles­ti ir įstai­go­se prie mi­nis­te­ri­jų - Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pa­pil­do­mas su­tar­tis yra su­da­riu­si su 52 tar­nau­to­jais, per­nai jiems iš­mo­kė­ta 63,8 tūkst. eu­rų, In­for­ma­ci­nės vi­suo­me­nės plė­tros ko­mi­te­te pa­pil­do­mai už­dar­biau­ja 10 tar­nau­to­jų.