Siūloma didinti parlamentinei veiklai skirtas lėšas
Sei­mo na­rių tei­ses ir dar­bo są­ly­gas tu­rin­tį nu­sta­ty­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą ren­gu­si dar­bo gru­pė siū­lo di­din­ti Sei­mo na­riams par­la­men­ti­nei veik­lai ski­ria­mas lė­šas ir leis­ti jas nau­do­ti trum­pa­lai­kei au­to­mo­bi­lio nuo­mai.

Įsta­ty­mo pro­jek­te nu­ma­ty­ta, kad už šiuos pi­ni­gus Sei­mo na­rys nuo­mo­tis au­to­mo­bi­lį ga­lės ne dau­giau kaip sep­ty­nias die­nas per mė­ne­sį.

„Tai nu­ma­ty­ta tam, kad Sei­mo na­riai ga­lė­tų nau­do­ti par­la­men­ti­nės veik­los lė­šas, pa­vyz­džiui, nu­vyk­ti į su­si­ti­ki­mus su rin­kė­jais“, – BNS sa­kė pa­tai­sas ren­gu­sios dar­bo gru­pės pir­mi­nin­kas par­la­men­to vi­ce­pir­mi­nin­kas Ar­vy­das Ne­kro­šius.

Pa­sta­ruo­sius ke­lis mė­ne­sius, pa­gal nau­jų Sei­mo val­dan­čių­jų nu­sta­ty­tą tvar­ką, par­la­men­ti­nės lė­šos au­to­mo­bi­lio nuo­mai ne­ga­li bū­ti nau­do­ja­mos. Iki šios tvar­kos įve­di­mo par­la­men­ta­rai ga­lė­jo ne­ri­bo­tai nau­do­ti par­la­men­ti­nei veik­lai skir­tas lė­šas au­to­mo­bi­lio nuo­mai.

Pro­jek­te nu­ma­ty­ta, kad par­la­men­ti­nei veik­lai Sei­mo na­riai kas mė­ne­sį gau­tų po 1,7 vi­du­ti­nio mė­ne­sio dar­bo už­mo­kes­čio dy­džio su­mą. Tai reikš­tų grį­ži­mą į prieš eko­no­mi­nę kri­zę bu­vu­sią pa­dė­tį.

Nuo 2008 me­tų Sei­mo na­riams par­la­men­ti­nei veik­lai kas mė­ne­sį mo­ka­ma po vie­no vi­du­ti­nio mė­ne­si­nio dar­bo už­mo­kes­čio su­mą (da­bar apie 800 eu­rų). Nors su­ma­ži­ni­mas nu­ma­to­mas tik vie­niems me­tams, kas­met par­la­men­ta­rai vis pra­tęs­da­vo jo ga­lio­ji­mą.

Siū­lo­ma įsta­ty­me nu­sta­ty­ti, kad už šiuos pi­ni­gus po­li­ti­kai ga­li ap­mo­kė­ti pa­dė­jė­jų po­kal­bius te­le­fo­nu, biu­ro iš­lai­ky­mo iš­lai­das, pirk­ti gė­lių ir su­ve­ny­rų, kan­ce­lia­ri­nių pre­kių, draus­ti au­to­mo­bi­li­nį ir kt.

Nau­ją įsta­ty­mo pro­jek­tą dėl par­la­men­ta­rų tei­sių ir par­ei­gų par­en­gu­si dar­bo gru­pė taip pat pa­siū­lė, kad sos­ti­nė­je ir 30 ki­lo­me­trų nuo jos ri­bų gy­ve­na­mo­jo plo­to ne­tu­rin­tys po­li­ti­kai ga­lės įsi­kur­ti Sei­mo vieš­bu­ty­je, ta­čiau tu­rės su­si­mo­kė­ti už elek­trą ir van­de­nį. Da­bar vi­sas ko­mu­na­li­nes vieš­bu­čio gy­ven­to­jų iš­lai­das pa­den­gia Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja.

Taip pat siū­lo­ma, kad Sei­mo na­riui už kiek­vie­ną be pa­tei­si­na­mos prie­žas­ties pra­leis­tą ple­na­ri­nį, ko­mi­te­to ar ko­mi­si­jos po­sė­dį at­ly­gi­ni­mas bū­tų ma­ži­na­mas 5 pro­cen­tais. Jei­gu bū­tų pra­leis­ti vi­si po­sė­džiai, toks par­la­men­ta­ras at­ly­gio ne­gau­tų.

To­kia nau­jo­vė nu­ma­ty­ta ir jau svars­to­mo­se Sei­mo sta­tu­to pa­tai­so­se. Jas pa­siū­lė Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ju­lius Sa­ba­taus­kas.

Da­bar ga­lio­jan­čia­me Sei­mo sta­tu­te nu­ma­ty­ta, kad par­la­men­ta­rui at­ly­gi­ni­mas dau­giau­sia ga­li bū­ti su­ma­ži­na­mas vie­nu treč­da­liu.

Dar­bo gru­pė ne­siū­lo įtei­sin­ti par­la­men­ta­rų at­os­to­gų, nors tai pa­da­ry­ti yra nu­ro­dęs Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas. Pro­jek­to au­to­rių nuo­mo­ne, Sei­mo na­rių dar­bas yra ne­per­trau­kia­mas, o įtei­si­nus at­os­to­gas ne­įma­no­ma ga­ran­tuo­ti sku­bų Sei­mo po­sė­džio su­šau­ki­mo su­si­da­rius ypa­tin­gai si­tua­ci­jai.

Pa­gal pro­jek­tą, kiek­vie­nam par­la­men­ta­rui, kaip ir da­bar, pri­klau­sy­tų po tris pa­dė­jė­jo-se­kre­to­riaus par­ei­gy­bes.

Taip pat nu­ma­ty­ta, kad Sei­mo na­rio pra­šy­mu sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­ja ne­at­ly­gin­ti­nai tu­rė­tų su­teik­ti jam tin­ka­mas pa­tal­pas su­si­tik­ti su gy­ven­to­jais. Ta­čiau šios pa­tal­pos ne­ga­lė­tų bū­ti nau­do­ja­mos rin­ki­mų agi­ta­ci­jai vyk­dy­ti. Be to, sa­vi­val­dy­bės tu­rė­tų su­teik­ti ne­mo­ka­mai pa­tal­pas vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je iš­rink­to par­la­men­ta­ro biu­rui.