Siūloma blokuoti propagandinių TV kanalų platintojus internete
Lie­tu­vos ka­be­li­nės te­le­vi­zi­jos į pa­pil­do­mus mo­ka­mus pa­ke­tus per­ke­lia Ru­si­jos ka­na­lus, ku­riems tai­ko­mos sank­ci­jos, bet tos prog­ra­mos ne­truk­do­mai pa­sie­kia­mos in­ter­ne­te. Tad už­da­rius du­ris, at­ve­ria­mas ne vie­nas lan­gas pro­pa­gan­di­nėms ir kurs­tan­čioms prog­ra­moms, pa­žei­džian­čioms mū­sų ša­lies įsta­ty­mus.

To­dėl Lie­tu­vos ka­be­li­nių te­le­vi­zi­jų aso­cia­ci­ja (LKTA) pri­ta­ria Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­jos (LRTK) ini­cia­ty­vai blo­kuo­ti pro­pa­gan­di­niais pri­pa­žin­tų TV ka­na­lų trans­lia­vi­mą ir re­trans­lia­vi­mą bei ki­to­kį jų sklei­di­mą vir­tua­lio­je erd­vė­je. Ka­be­li­nės te­le­vi­zi­jos pa­si­ruo­šu­sios šį rei­ka­la­vi­mą įgy­ven­din­ti re­mian­tis ati­tin­ka­mais LRTK spren­di­mais, ku­riuos sank­cio­nuo­tų Lie­tu­vos teis­mai. Tai spau­dos kon­fe­ren­ci­jos pra­ne­šė LKTA, vie­ni­jan­čios dau­giau nei 30 įmo­nių, va­do­vai.

KTA na­riai pa­si­ren­gę blo­kuo­ti sve­tai­nes, iš ku­rių veik­lą vyk­do tiek Lie­tu­vos, tiek ir už­sie­nio ūkio su­bjek­tai, tei­kian­tys Lie­tu­vos gy­ven­to­jams te­le­vi­zi­jos prog­ra­mų pla­ti­ni­mo in­ter­ne­te pa­slau­gas, apie tai ne­pra­ne­šę LRTK Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo nu­sta­ty­ta tvar­ka, tai­gi, pra­ktiš­kai vyk­dan­tys ne­le­ga­lią TV prog­ra­mų pla­ti­ni­mo veik­lą.

Pa­žy­mė­ta, kad to­kios ne­kliu­do­mai Lie­tu­vo­je vei­kian­čios ne­re­gis­truo­tos įmo­nės, tei­kian­čios tas pa­čias pa­slau­gas, kaip ir ka­be­li­nės te­le­vi­zi­jos, bet pla­ti­nan­čios TV prog­ra­mas in­ter­ne­tu, ne tik ke­lia pa­vo­jų na­cio­na­li­niam sau­gu­mui, iš­krei­pia kon­ku­ren­ci­nes są­ly­gas, bet ir daž­nai pa­žei­džia au­to­rių ir var­to­to­jų tei­sies.

„Mes, ka­be­li­nių te­le­vi­zi­jų ope­ra­to­riai, esa­me ir in­ter­ne­to pa­slau­gų tie­kė­jai, to­dėl pa­ste­bi­me, kad, ne­pai­sant per­nai pri­im­tų Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo pa­tai­sų, vi­si pro­pa­gan­di­niai ka­na­lai, taip pat ir tie, ku­riems tai­ko­mos sank­ci­jos, be truk­džių ir LRTK vyk­do­mos pla­ti­na­mų te­le­vi­zi­jos prog­ra­mų tu­ri­nio ste­bė­se­nos Lie­tu­vos žiū­ro­vus pa­sie­kia in­ter­ne­tu. Iš es­mės tai reiš­kia, kad pri­ėmus įsta­ty­mo pa­tai­sas, Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jos kol kas ne­ran­da gink­lų ko­vai su „in­for­ma­ci­niais di­ver­san­tais“, ku­rie, ne­pra­ne­šę apie sa­vo veik­lą LRTK, te­le­vi­zi­jos prog­ra­mas pla­ti­na mū­sų ša­lies gy­ven­to­jams“, – sa­kė LKTA pre­zi­den­tė Vai­va Žu­kie­nė.

Iš kairės: LKTA viceprezidentas Juozas Jurelionis, LRTK pirmininkas Edmundas Vaitiekūnas, LKTA prezidentė Vaiva Žukienė, kultūros viceministras Arnas Neverauskas, UAB „Balticum TV“ administracijos vadovas Virginijus Jurgelevičius. / Romo Jurgaičio nuotrauka

Vie­nus bau­džia, ki­tų – ne

Kaip sa­kė LRTK pir­mi­nin­kas Ed­mun­das Vai­tie­kū­nas, vi­siems re­trans­liuo­to­jams ir pa­slau­gų tie­kė­jams tu­ri bū­ti su­da­ro­mos vie­no­dos są­ly­gos. „Ta­čiau kol kas in­ter­ne­ti­nė te­le­vi­zi­ja yra prob­le­ma“, – sa­kė jis.

E. Vai­te­kū­nas pri­mi­nė, kad pa­gal Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mą, TV prog­ra­mų per in­ter­ne­tą trans­liuo­to­jai apie to­kią veik­lą tu­rė­tų in­for­muo­ti LRTK. Ta­čiau skai­čiuo­ja­ma, kad nors in­ter­ne­ti­nės te­le­vi­zi­jos šiuo me­tu jau uži­ma iki 20 proc. vi­sos rin­kos, dau­gu­ma jų tie­kė­jų apie sa­vo veik­lą nė­ra pra­ne­šę. To­dėl įsta­ty­mo pa­žei­dė­jus siū­lo­ma blo­kuo­ti. „Ši prie­mo­nė jau yra sėk­min­gai tai­ko­ma ne­le­ga­liems lo­ši­mų or­ga­ni­za­to­riams in­ter­ne­te. Tad in­ter­ne­to pa­slau­gų tie­kė­jai tu­ri ir pa­tir­ties, ir tech­ni­nių ga­li­my­bių im­tis šių spren­di­mų“, – sa­kė LRTK pir­mi­nin­kas. Jis pa­ti­ki­no, kad in­ter­ne­to te­le­vi­zi­ja yra ge­ras ir pers­pek­ty­vus da­ly­kas, bet to­kia veik­la tu­ri ati­tik­ti įsta­ty­mus.

E. Vai­te­kū­nas tei­gė, kad LRTK nu­sta­čius pa­žei­di­mą, ku­ris pa­da­ro­mas pir­mą kar­tą per me­tus, re­trans­liuo­to­jai ir pa­slau­gų tie­kė­jai įpa­rei­go­ja­mi te­le­vi­zi­jos ka­na­lą per­kel­ti į mo­ka­mą pa­ke­tą. Po tri­jų pa­žei­di­mų per me­tus bū­tų pri­ima­mas spren­di­mas ri­bo­ti trans­lia­ci­ją. E. Vai­te­kū­nas in­for­ma­vo, kad nu­sta­ty­ti du te­le­vi­zi­jos ka­na­lo „RTR Pla­ne­ta“ pa­žei­di­mai per me­tus. Šio ka­na­lo ir „NTV Mir Lit­hua­nia“ žiū­rė­ji­mas bu­vo ap­mo­kes­tin­tas.

Po ka­na­lų per­kė­li­mo – klien­tų eilės

Kaip tei­gė UAB „Bal­ti­cum TV“ ad­mi­nis­tra­ci­jos va­do­vas Vir­gi­ni­jus Jur­ge­le­vi­čius, kai po val­džios ins­ti­tu­ci­jų spren­di­mų te­le­vi­zi­jos ka­na­lai iš­jun­gia­mi bei per­ke­lia­mi į mo­ka­mus pa­ke­tus, nu­sid­rie­kia klien­tų ei­lės. „Žmo­nės at­ei­na ir už­si­sa­ko tuos mo­ka­mus skait­me­ni­nius pa­ke­tus, – sa­kė jis. – Ne­įma­no­ma net su­pla­nuo­ti tiek abo­nen­ti­nės įran­gos po­rei­kio.“

V. Jur­ge­le­vi­čius tei­gė, kad da­lis klien­tų už­si­sa­ko pa­pil­do­mus pa­ke­tus, o da­lis – aps­kri­tai at­si­sa­ko ka­be­li­nės te­le­vi­zi­jos pa­slau­gų. Tai ne­reiš­kia, kad jie ne­be­žiū­ri no­ri­mų Ru­si­jos te­le­vi­zi­jos ka­na­lų. „Tie­siog jie už­si­sa­ko in­ter­ne­ti­nės te­le­vi­zi­jos pa­slau­gas, ku­rios Lie­tu­vo­je nie­kaip nė­ra reg­la­men­tuo­ja­mos, – pa­žy­mė­jo V. Jur­ge­le­vi­čius. – So­cia­li­niai tink­lai pil­ni nuo­ro­dų į to­kias pa­slau­gas.“ To­dėl, kaip sa­kė „Bal­ti­cum TV“ at­sto­vas, to­kius pus­la­pius de­rė­tų blo­kuo­ti.

LKTA vi­cep­re­zi­den­tas Juo­zas Ju­re­lio­nis tvir­ti­no, kad nie­ko ki­to ne­be­lie­ka, kaip blo­kuo­ti. Jis at­krei­pė dė­me­sį, kad kar­tu rei­kia kel­ti vi­suo­me­nės in­for­ma­ci­nio raš­tin­gu­mo ly­gį. Vi­si Lie­tu­vos ka­be­li­nių te­le­vi­zi­jų at­sto­vai pri­ta­rė po­rei­kiui švies­ti var­to­to­jus. O kul­tū­ros vi­ce­mi­nis­tras Ar­nas Ne­ve­raus­kas pri­sta­tė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos tiks­lus, ku­rių sie­kia­ma šio­je sri­ty­je su­da­rius tarp­ži­ny­bi­nę dar­bo gru­pę „Dėl il­ga­lai­kių stra­te­gi­nių kryp­čių pi­lie­tiš­kai at­sa­kin­gos ži­niask­lai­dos ska­ti­ni­mo bei vi­suo­me­nės me­di­jų ir in­for­ma­ci­nio raš­tin­gu­mo ug­dy­mo“.

„Te­le­vi­zi­jos prog­ra­mos ru­sų kal­ba yra rei­ka­lin­gos ne­ma­žai da­liai Lie­tu­vos var­to­to­jų, to­dėl ti­kė­ti­na, kad to­kių ne­ra­dę ka­be­li­nių te­le­vi­zi­jų pa­ke­tuo­se, jų ieš­kos pas ne­le­ga­liai vei­kian­čius pla­tin­to­jus. Tad la­bai svar­bu ras­ti ga­li­my­bių ste­bė­ti tei­kia­mų te­le­vi­zi­jos prog­ra­mų tu­ri­nį ir už­kirs­ti ke­lią, jei jos vei­kia ne­le­ga­liai. Kar­tu bū­ti­na edu­kuo­ti žiū­ro­vus, kad įgy­ti įgū­džiai, ži­nios ir su­vo­ki­mas leis­tų jiems veiks­min­gai ir sau­giai pa­si­nau­do­ti vi­so­mis ga­li­my­bė­mis, ku­rias siū­lo nau­jo­sios ry­šių tech­no­lo­gi­jos, taip pat kad var­to­to­jai pa­tys su­ge­bė­tų at­skir­ti in­for­ma­ci­ją nuo pro­pa­gan­dos, pe­lus nuo grū­dų“, – sa­kė kul­tū­ros vi­ce­mi­nis­tras A. Ne­ve­raus­kas.

Apie po­ky­čius te­le­vi­zi­jos re­trans­lia­vi­mo rin­ko­je ir nau­jų­jų tech­no­lo­gi­jų įta­ką LKTA na­riai bei Sei­mo, Vy­riau­sy­bės ir ka­be­li­nių te­le­vi­zi­jų veik­lą re­gu­liuo­jan­čių ins­ti­tu­ci­jų at­sto­vai dis­ku­tuo­ja ir bir­že­lio 1–2 die­no­mis vieš­bu­ty­je „Crow­ne Plaz­za Vil­nius“ vyk­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je kon­fe­ren­ci­jo­je „Skait­me­ni­nė dar­bot­var­kė: iš­šū­kiai, po­ky­čiai, ga­li­my­bės.“