Siūloma bausti už siekį daryti įtaką rinkėjui
Vy­riau­sy­bė tei­kia Sei­mui pa­tai­sas, ku­rios nu­ma­to at­sa­ko­my­bę vien už sie­kį da­ry­ti įta­ką rin­kė­jui, o ne tik tuo­met, kai pa­da­ry­ta įta­ka pa­vei­kė jo va­lią.

Tai nu­ma­tan­čias Bau­džia­mo­jo ko­dek­so pa­tai­sas par­en­gė Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (VRM), joms tre­čia­die­nį pri­ta­rė Vy­riau­sy­bė.

Jo­mis siū­lo­ma keis­ti da­bar ga­lio­jan­tį straips­nį dėl truk­dy­mo pa­si­nau­do­ti rin­ki­mų ar re­fe­ren­du­mo tei­se. Pa­gal pro­jek­tą, bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė bū­tų tai­ko­ma, jei­gu prieš as­me­nį „bu­vo nau­do­ja­ma psi­chi­nė prie­var­ta ar­ba jis bu­vo pa­pirk­tas, ar­ba ap­gau­lės bū­du jam bu­vo truk­do­ma rea­li­zuo­ti sa­vo tei­sę rink­ti, bū­ti iš­rink­tam ar­ba da­ly­vau­ti re­fe­ren­du­me“.

VRM tei­gi­mu, šiuo me­tu su­sik­los­tė pra­kti­ka teis­muo­se, kad pats rin­kė­jų pa­pir­ki­mas sa­vai­me dar ne­reiš­kia nu­si­kals­ta­mos vei­kos pa­da­ry­mo. Teis­muo­se ten­ka įro­di­nė­ti, kad kal­ti­nin­kas, pa­pirk­da­mas rin­kė­ją, pa­vei­kė jo va­lią, to­dėl šis bal­sa­vo ki­taip, ne­gu no­rė­jo.

„Siū­lo­mų pa­tai­sų pro­jek­te ne­lie­ka truk­dy­mo są­ly­gos, o tai reiš­kia, kad ne­be­rei­kės įro­dy­ti, jog pa­da­ry­ta įta­ka rin­kė­jui pa­vei­kė jo va­lią, ir at­sa­ko­my­bė as­me­niui bus tai­ko­ma bei nu­si­kal­ti­mas bus lai­ko­mas baig­tu, ne­prik­lau­so­mai nuo to, ar kal­ti­nin­kui pa­vy­ko su­kliu­dy­ti as­me­niui įgy­ven­din­ti jo va­lią, ar ne“, – ra­šo­ma pro­jek­to aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te.

Baus­mių už rin­kė­jų pa­pir­ki­mą ne­siū­lo­ma keis­ti. Už tai nu­ma­ty­ti vie­šie­ji dar­bai ar­ba bau­da, ar­ba lais­vės ap­ri­bo­ji­mas, ar­ba areš­tas, ar­ba lais­vės at­ėmi­mas iki ket­ve­rių me­tų.