Siūlo užtikrinti tolesnę apsaugą bendradarbiavusiems su KGB
Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas po­sė­dy­je tre­čia­die­nį pri­ta­rė įsta­ty­mų pa­tai­soms, ku­rios nu­ma­to, kad in­for­ma­ci­ja apie pri­si­pa­ži­nu­sius bu­vu­sius KGB bend­ra­dar­bius bū­tų įslap­tin­ta ne­ri­bo­tam lai­ko­tar­piui.

Vy­riau­sy­bė pra­ne­šė, kad pa­tai­so­mis sie­kia­ma gin­ti sa­va­no­riš­kai pri­si­pa­ži­nu­sių bu­vu­sių So­vie­tų Są­jun­gos spe­cia­lių­jų tar­ny­bų bend­ra­dar­bių „žmo­gaus ir pi­lie­čių tei­ses, lais­ves bei as­mens sau­gu­mą“. Taip pat no­ri­ma juos „ap­sau­go­ti nuo ki­tų spe­cia­lių­jų tar­ny­bų po­vei­kio, šan­ta­žo ir ver­ba­vi­mo ar­ba ban­dy­mo įtrauk­ti at­gal į ne­tei­sė­tą veik­lą“.

„Įs­ta­ty­mų pa­kei­ti­mų pro­jek­tui pri­tar­ta at­siž­vel­giant į tai, jog 1990 me­tų ko­vo 27 die­nos Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos par­eiš­ki­me, ku­riuo as­me­nys bu­vo ra­gi­na­mi pri­si­pa­žin­ti bend­ra­dar­bia­vę su so­vie­ti­nė­mis slap­to­sio­mis tar­ny­bo­mis, bu­vo ga­ran­tuo­ja­ma, kad in­for­ma­ci­ja apie šiuos as­me­nis nie­ka­da ne­bus ofi­cia­liai skel­bia­ma“, - nu­ro­do Vy­riau­sy­bė.

Šios pa­tai­sos sku­bos tvar­ka bus tei­kia­mas svars­ty­ti Sei­mui.

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius tre­čia­die­nį po­sė­dy­je tei­gė, kad pa­tai­so­mis rei­ka­lin­gos sie­kiant už­kirs­ti „ke­lią tai spe­ku­lia­ci­jai, ku­ri vyks­ta da­bar Lie­tu­vo­je“ ir ku­ri „ne­puo­šia mū­sų vals­ty­bės“.

Val­dan­tie­ji ne­se­niai svars­tė ga­li­my­bę pa­vie­šin­ti pri­si­pa­ži­nu­sius KGB bend­ra­dar­bius, nes šie­met bai­gia­si 15 me­tų slap­tu­mo žy­ma.