Siūlo uždrausti skelbti informaciją, pažeidžiančią juridinio asmens reputaciją
Sei­mo Kul­tū­ros ko­mi­te­to na­riai re­gis­tra­vo Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo pa­tai­są, ku­ria bū­tų užd­raus­ta skelb­ti de­zin­for­ma­ci­ją ar in­for­ma­ci­ją, pa­žei­džian­čią ju­ri­di­nio as­mens da­ly­ki­nę re­pu­ta­ci­ją.

Da­bar įsta­ty­mas drau­džia „pla­tin­ti de­zin­for­ma­ci­ją ir in­for­ma­ci­ją, šmei­žian­čią, įžei­džian­čią žmo­gų, že­mi­nan­čią jo gar­bę ir oru­mą“, o ko­mi­te­to na­rių siū­ly­mu prie šios nuo­sta­tos bū­tų pri­dė­ta – „ar pa­žei­džian­čią ju­ri­di­nio as­mens da­ly­ki­nę re­pu­ta­ci­ją.“

Ko­mi­te­to na­riai sa­ko pa­kei­ti­mą siū­lan­tys Žur­na­lis­tų eti­kos ins­pek­to­riaus tar­ny­bos ini­cia­ty­va, no­rė­da­mi su­ly­gin­ti fi­zi­nių ir ju­ri­di­nių as­me­nų tei­ses gin­tis teis­me, o žo­džio lais­vei grės­mės sa­ko ne­ma­tan­tys.

„Pa­tai­są par­en­gė Žur­na­lis­tų eti­kos ins­pek­to­riaus tar­ny­ba, prob­le­ma yra ta, kad ju­ri­di­niam as­me­niui ne­pa­kan­ka­mos ga­li­my­bės gin­tis. Nie­kas ne­kal­ba apie drau­di­mą ir nie­kas ne­ga­li užd­raus­ti pla­tin­ti bet ko­kią in­for­ma­ci­ją, bet jei pa­si­ro­dys, kad ta in­for­ma­ci­ja klai­din­ga, klai­di­nan­ti ar šmei­žian­ti, ju­ri­di­niams as­me­nims bus ga­li­my­bė gin­ti da­ly­ki­nę re­pu­ta­ci­ją“, – BNS sa­kė vie­nas pa­tai­sos tei­kė­jų kon­ser­va­to­rius Vy­tau­tas Juo­za­pai­tis.

Anot jo, to­kia pa­tai­sa ne­už­kirs­tų ke­lio ži­niask­lai­dai ra­šy­ti apie ko­rup­ci­jos at­ve­jus, bet „ju­ri­di­nis as­muo tu­rė­tų ga­li­my­bę į sa­vo re­pu­ta­ci­jos iš­va­ly­mą“.

„Ra­šy­ti apie ko­rup­ci­nius san­do­rius, ži­no­ma, kad bus ga­li­ma, bet in­for­ma­ci­ją, ne­ati­tin­kan­čią ti­kro­vės, drau­džia­ma skleis­ti bet ko­kiu at­ve­ju, ir ju­ri­di­niam as­me­niui tu­ri bū­ti su­da­ry­tos tei­si­nės są­ly­gos gin­tis“, – sa­kė par­la­men­ta­ras.

Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vas Arū­nas Ge­lū­nas sa­kė, kad pa­tai­sa ga­lė­tų bū­ti ko­re­guo­ja­ma, jei ji kel­tų grės­mę žo­džio lais­vei.

„Aš ma­nau, jei ko­rup­ci­niai at­ve­jai įta­ria­mi, tas įsta­ty­mas ti­krai ne­truk­do spau­dai iš­kel­ti to­kius at­ve­jus ir mi­nė­ti. Dau­giau tai su­si­ję su de­zin­for­ma­ci­ja ir šmeiž­tu, sie­kiu ap­juo­din­ti. Bet dar bus dis­ku­si­ja Sei­me, tai ko­mi­te­to siū­ly­mas, kaip mums bu­vo pri­sta­ty­ta ko­mi­te­te, at­ro­dė ne­kal­tas siū­ly­mas, bet kad ga­lė­tų bū­ti in­terp­re­tuo­ta ir ki­taip, ke­lia klau­si­mų. Ti­kiuo­si, kad Sei­mo na­riai, jei ma­tys to­kias grės­mes, vie­šoj dis­ku­si­joj iš­ryš­kins ir bus ko­re­guo­ja­ma ta pa­tai­sa“, – BNS sa­kė Kul­tū­ros ko­mi­te­to na­rys.

Pa­tai­sos aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te nu­ro­do­ma, kad ją ini­ci­ja­vo ir par­en­gė Žur­na­lis­tų eti­kos ins­pek­to­riaus tar­ny­ba, ar­gu­men­tuo­da­ma ne­pa­kan­ka­mu tei­si­niu ju­ri­di­nio as­mens da­ly­ki­nės re­pu­ta­ci­jos gy­ni­mo re­gu­lia­vi­mu.

„Nė­ra tei­sės nor­mos, ku­ri draus­tų skelb­ti in­for­ma­ci­ją, ken­kian­čią ju­ri­di­nių as­me­nų da­ly­ki­nei re­pu­ta­ci­jai. Tai yra tei­si­nio reg­la­men­ta­vi­mo trū­ku­mas“, – nu­ro­do­ma aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te.

Pa­sak raš­to, Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas yra kons­ta­ta­vęs, kad gar­bė ir oru­mas, kaip tei­si­nės ka­te­go­ri­jos, yra ne­at­sie­ja­mos nuo fi­zi­nio as­mens ir jos ne­ga­li bū­ti ta­pa­ti­na­mos su ju­ri­di­nio as­mens da­ly­ki­ne re­pu­ta­ci­ja.

Kar­tu pa­žy­mi­ma, kad kiek­vie­nas ju­ri­di­nis as­muo tu­ri tei­sę gin­ti sa­vo pa­žeis­tą da­ly­ki­nę re­pu­ta­ci­ją, ta­čiau to­kią tei­sę tie­sio­giai pri­pa­žįs­ta tik Ci­vi­li­nis ko­dek­sas, bet ne Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mas, gi­nan­tis tik fi­zi­nį as­me­nį.

„Tai su­po­nuo­ja iš­va­dą, kad ne­teis­mi­nė ju­ri­di­nio as­mens da­ly­ki­nės re­pu­ta­ci­jos gy­ny­ba yra ne rea­li, o dek­la­ra­ty­vi. Esan­čiu tei­si­niu reg­la­men­ta­vi­mu as­me­nims, sie­kian­tiems ne­teis­mi­nės da­ly­ki­nės re­pu­ta­ci­jos gy­ny­bos, yra su­kur­tos ne­ly­gios są­ly­gos. To­kia si­tua­ci­ja tei­si­nio reg­la­men­ta­vi­mo ir ly­gių bei vi­siems prie­ina­mų ga­li­my­bių gin­ti sa­vo ne­tur­ti­nes tei­ses po­žiū­riu yra ydin­ga“, – tei­gia­ma pa­tai­sos aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te.

Žur­na­lis­tų eti­kos ins­pek­to­rė Gra­ži­na Ra­ma­naus­kai­tė – Tiu­me­ne­vie­nė tei­gia, jog teik­ti pa­tai­sas Sei­mo Kul­tū­ros ko­mi­te­tui pa­ska­ti­no ke­le­rius pa­sta­ruo­sius me­tus ma­ty­ta prob­le­ma, kad įsta­ty­mais ne­apip­rėž­ta at­sa­ko­my­bė dėl ju­ri­di­nio as­mens re­pu­ta­ci­jos pa­žei­di­mo.

„Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­me yra spra­ga. Nė­ra nu­ma­ty­ta sank­ci­jų dėl da­ly­ki­nės re­pu­ta­ci­jos pa­žei­di­mo. Teis­mų iš­aiš­ki­ni­mas yra ir mes re­mia­mės teis­mų pra­kti­ka, kad tu­rė­tu­me nag­ri­nė­ti to­kius at­ve­jus re­mian­tis Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo 19 straips­niu, ta­čiau sank­ci­jų tai­ky­ti ne­ga­li­me. Ne­ga­li­me nei įspė­ti vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo prie­mo­nių, nei rei­ka­lau­ti pa­ša­lin­ti in­for­ma­ci­ją, nei pa­neig­ti in­for­ma­ci­ją“, –BNS tre­čia­die­nį sa­kė eti­kos ins­pek­to­rė.

Klau­sia­ma, ar šiuo at­ve­ju ne­ri­zi­kuo­ja­ma, jog in­for­ma­ci­jos, žei­džian­čios įmo­nės re­pu­ta­ci­ją są­vo­ka ga­li bū­ti pla­čiai in­terp­re­tuo­ja­ma, G.Ra­ma­naus­kai­tė – Tiu­me­ne­vie­nė ti­ki­no, jog „ri­zi­kos nė­ra, nes rei­kia skir­ti smal­su­mą ir vi­suo­me­nės in­te­re­są ži­no­ti“.

„Vie­nas pa­sku­ti­nių­jų pa­vyz­džių – kai And­riaus Ta­pi­no ir jo „Lais­vės TV“ TV3 tink­la­la­py­je bu­vo įvar­din­ta kaip vei­kian­ti ne­le­ga­liai. Tai aki­vaiz­dus pa­vyz­dys, kuo­met da­ly­ki­nė re­pu­ta­ci­ja tu­rė­tų bū­ti gi­na­ma, pa­žei­di­mas kaip ir yra aki­vaiz­dus, tuo tar­pu Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­me esan­ti spra­ga to pa­da­ry­ti ne­lei­džia“, – aiš­ki­no Žur­na­lis­tų eti­kos ins­pek­to­riaus tar­ny­bos pa­ta­rė­ja Žyd­ra Kle­vins­kai­tė.