Siūlo tobulinti paieškos ir gelbėjimo operacijų koordinavimą
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja siū­lo to­bu­lin­ti or­lai­vių pa­ieš­kos ir gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­jų koor­di­na­vi­mą, taip pat sklan­džiau apie or­lai­vių ir lai­vų gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­jas in­for­muo­ti vi­suo­me­nę.

„Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mų pa­kei­ti­mai par­eng­ti at­siž­vel­giant į iš­mok­tas pa­mo­kas po „An-2“ gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­jos“, – BNS sa­kė kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas. Jo po­zi­ci­ją per­da­vė mi­nis­te­ri­jos at­sto­vė Vik­to­ri­ja Cie­mi­ny­tė.

Pa­gal siū­ly­mą, ku­rį tu­rės pa­tvir­tin­ti Vy­riau­sy­bė, kol or­lai­vio ava­ri­jos vie­ta nė­ra tiks­liai ži­no­ma, jo pa­ieš­ką ir gel­bė­ji­mą tu­rės koor­di­nuo­ti Ae­ro­nau­ti­kos gel­bė­ji­mo koor­di­na­ci­nis cen­tras. Tuo me­tu nu­sta­čius, kad ava­ri­ja įvy­ko virš Bal­ti­jos jū­ros, va­do­va­vi­mas ne­del­siant bū­tų per­duo­da­mas ka­riuo­me­nės Jū­rų gel­bė­ji­mo koor­di­na­vi­mo cen­trui.

Taip pat siū­lo­ma įtvir­tin­ti at­sa­ko­my­bių pa­si­da­li­ni­mą tarp cen­trų ope­ra­ci­jos me­tu val­dant ope­ra­ci­jo­je da­ly­vau­jan­čių pa­ieš­kos ir gel­bė­ji­mo or­lai­vių skry­džius.

Ins­ti­tu­ci­jos, koor­di­nuo­jan­čios pa­ieš­kos ir gel­bė­ji­mo dar­bus, bū­tų įpa­rei­go­tos in­for­muo­ti vi­suo­me­nę, taip pat or­lai­vių ir lai­vų sa­vi­nin­kus ar val­dy­to­jus apie pa­ieš­kos ir gel­bė­ji­mo dar­bų ei­gą.

Tuo me­tu ar­ti­muo­sius apie šių dar­bų vyk­dy­mą tu­rės in­for­muo­ti lai­vų ar­ba or­lai­vių val­dy­to­jai, o, jiems ne­ga­lint, sa­vi­nin­kai.

Iš Ge­te­bor­go į Klai­pė­dą skri­dęs lėk­tu­vas „An – 2“ su dviem pa­ty­ru­siais lie­tu­viais pi­lo­tais virš Bal­ti­jos jū­ros din­go ge­gu­žės 16-osios po­pie­tę. Po tri­jų par­ų lėk­tu­vas ras­tas Bal­ti­jos jū­ros dug­ne. Or­lai­vį iš­kė­lus ap­tik­tas vie­no pi­lo­to kū­nas.

Gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­jos kri­ti­kai tei­gia, kad pi­lo­tų ir lėk­tu­vo pa­ieš­ko­je ne­bu­vo pa­si­telk­ti vi­si ga­li­mi iš­tek­liai.