Siūlo svarstyti lygtinį paleidimą kalintiems iki gyvos galvos
Lie­tu­vo­je iki gy­vos gal­vos ka­li 116 žmo­nių. Nu­teis­tų­jų pa­čia griež­čiau­sia baus­me skai­čius au­ga - per­nai pa­na­šiu me­tu įka­li­ni­mo iki gy­vos gal­vos baus­mė ga­lu­ti­niu ir ne­skun­džia­mu teis­mo ver­dik­tu bu­vo skir­ta 111 žmo­nių. Kri­mi­no­lo­gai tei­gia, kad vals­ty­bė ga­lė­tų kai ku­riems to­kiems nu­teis­tie­siems su­teik­ti ga­li­my­bę iš­ei­ti į lais­vę, o pro­ba­ci­jos lai­ko­tar­pis tap­tų pa­ti­kri­ni­mu.

92 nu­teis­tie­ji baus­mę at­lie­ka Lu­kiš­kių ta­ry­mo izo­lia­to­riu­je-ka­lė­ji­me, 24 - Pra­vie­niš­kių pa­tai­sos na­muo­se - at­vi­ro­jo­je ko­lo­ni­jo­je. Šios įstai­gos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Ar­vy­das Stan­ke­vi­čius sa­ko, kad šie as­me­nys daug prob­le­mų pri­žiū­rė­to­jams ne­ke­lia.

„Iš vi­sų nu­teis­tų­jų bend­ra­me kon­teks­te su jais - be­veik ma­žiau­siai prob­le­mų. Na­tū­ra­lus da­ly­kas - už blo­gą el­ge­sį jį ga­li bū­ti tei­kia­mi teis­mui ir grą­ži­na­mi į Lu­kiš­kes, kur są­ly­gos daug pra­stes­nės“, - BNS sa­kė di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Ar­vy­das Stan­ke­vi­čius.

Į Pra­vie­niš­kes daž­niau­siai nu­teis­tie­ji pa­ten­ka pra­lei­dę maž­daug 10 me­tų ka­li­ni­mo Lu­kiš­kė­se.

Lu­kiš­kių ka­lė­ji­mas nuo­lat per­pil­dy­tas. Nu­teis­tie­ji iki gy­vos gal­vos lai­ko­mi po vie­tą, esant jų pra­šy­mams, ga­li gy­ven­ti dvie­se.

„Ne­tu­riu ki­tų ša­lių sta­tis­ti­kos, bet ma­nau to­kiai kaip Lie­tu­vai tai di­de­lis skai­čius. Su to­kio­mis ten­den­ci­jo­mis pa­sta­rai­siais me­tais nu­teis­tų­jų iki gy­vos skai­čius tik augs“, - BNS yra sa­kęs Lu­kiš­kių tar­dy­mo izo­lia­to­riaus ka­lė­ji­mo di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Ro­mas Os­ta­na­vi­čius. Pa­sak jo, la­bai ma­ža da­lis nu­teis­tų­jų iki gy­vos pri­pa­žįs­ta sa­vo kal­tę. Di­džio­ji dau­gu­ma sa­vo nu­si­kal­ti­mų ne­pri­pa­žįs­ta, ar­ba pri­pa­žįs­ta, bet ma­no, kad nu­baus­ti per griež­tai.

Lie­tu­vos tei­sės ins­ti­tu­to Kri­mi­no­lo­gi­nių ty­ri­mų sky­riaus vy­riau­sia­sis moks­lo dar­buo­to­jas Gin­tau­tas Sa­ka­laus­kas sa­ko, kad įka­lin­tų­jų iki gy­vos gal­vos skai­čius nė­ra iš­skir­ti­nai di­de­lis, ta­čiau Lie­tu­va yra vie­nin­te­lė Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lis, ne­tu­rin­ti lyg­ti­nio pa­lei­di­mo sis­te­mos nu­teis­tie­siems iki gy­vos gal­vos.

Moks­li­nin­kas pa­brė­žė, kad įka­li­ni­mas iki gy­vos gal­vos pre­ven­ci­nės funk­ci­jos ne­at­lie­ka.

„Net­gi Ru­si­jo­je yra nu­teis­tų­jų iki gy­vos gal­vos lyg­ti­nis pa­lei­di­mas. Vi­suo­me­nės nuo­mo­nė yra svar­bi, bet tai ne vie­nin­te­lis ro­dik­lis, yra daug da­ly­kų tei­si­nė­je vals­ty­bė­je, ku­rie tu­ri bū­ti, ne­pai­sant to, kad vi­suo­me­nė gal­vo­ja ki­taip. Ta­čiau svar­bu aiš­kin­ti, kad įka­li­ni­mas iki gy­vos gal­vos pre­ven­ci­ne tvar­ka ne­vei­kia. Dem­ba­vos įvy­kis aiš­kiai par­odė, kad jau­nuo­liai nu­ėjo so­cia­li­nės at­skir­ties ke­liu ir tie­siog yra ne­val­do­mi - ko­kios bus baus­mės, jiems ne­svar­bu. Vals­ty­bė tai nė­ra kerš­to ins­ti­tu­ci­ja, ji tu­ri rea­guo­ti baus­ti ir pa­kan­ka­mai griež­tai, jei­gu to rei­kia, bet iki tam ti­kros ri­bos, be to, tie žmo­nės tu­ri se­se­ris, tė­vus. Vals­ty­bė yra vi­sų vals­ty­bė - ir nu­si­kal­tė­lių, ir au­kų“, - BNS sa­kė G.Sa­ka­laus­kas.

Ne kar­tą Lu­kiš­kių ka­lė­ji­me su nu­teis­tai­siais iki gy­vos gal­vos bend­ra­vęs G.Sa­ka­laus­kas sa­ko pa­si­gen­dan­tis sis­te­mi­nio vals­ty­bės po­žiū­rio.

„Rei­kia gal­vo­ti, kad ta jau­ni­mo ne­slys­tų į so­cia­li­nę at­skir­tį, o ga­lė­tų keis­tis - vai­kų, jau­ni­mo die­nos cen­trai, bet aš ne­ma­tau, kad Lie­tu­vo­je kaž­kas gal­vo­tų ir no­rė­tų kaž­ką sis­te­miš­kai keis­ti“, - BNS sa­kė G.Sa­ka­laus­kas.