Siūlo steigti naują vaiko teisių apsaugos instituciją
Po tra­ge­di­jos Kė­dai­nių ra­jo­ne pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė siū­lo steig­ti nau­ją ins­ti­tu­ci­ją, ku­ri rū­pin­tų­si vai­ko tei­sių ap­sau­ga.

„Ma­ny­čiau, kad ga­lė­tų bū­ti įsteig­ta ins­ti­tu­ci­ja, kaip, pa­vyz­džiui, vai­kų tei­sių ap­sau­gos ins­pek­ci­ja, ku­ri ga­lė­tų ir pa­dė­ti sa­vi­val­dai, ir teik­ti me­to­do­lo­gi­nę pa­gal­bą, bet taip pat ir kon­tro­liuo­ti, nes da­bar ma­to­me vi­siš­ką at­sa­ko­my­bės sto­ką, ne­ži­no­ji­mą tiks­liai, kas ir ko­kiais kri­te­ri­jais re­mian­tis ga­li pri­im­ti spren­di­mą, pa­vyz­džiui, pa­im­ti vai­kus iš la­bai ag­re­sy­vios ap­lin­kos šei­mo­se“, – žur­na­lis­tams Pre­zi­den­tū­ro­je pir­ma­die­nį sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.

To­kią ini­cia­ty­vą ji iš­sa­kė po tra­ge­di­jos pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je, kai Kė­dai­nių ra­jo­ne šei­mo­je smur­ta­vęs vy­ras nu­žu­dė du sa­vo vai­kus įme­tęs juo į šu­li­nį. Pre­zi­den­tė apie ri­zi­kos šei­mo­se au­gan­čių vai­kų ap­sau­gą pir­ma­die­nį kal­bė­jo su­si­ti­ki­me su svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tre Ri­man­te Ša­la­še­vi­čiū­te, so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­tre Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­ne, vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tru Sau­liu­mi Skver­ne­liu, po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­niu ko­mi­sa­ru Li­nu Per­na­vu, vai­ko tei­sių spe­cia­lis­tais bei ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vais.

Pre­zi­den­tė sa­kė, kad so­cia­li­nių, smur­to, vai­kų tei­sių ap­sau­gos prob­le­mų spren­di­mas Lie­tu­vai, įvei­ku­siai eko­no­mi­nę kri­zę, yra pri­ori­te­ti­nės sri­tys.

„Tai yra iš­šū­kiai vi­sai vi­suo­me­nei, vi­sai vals­ty­bei, ku­riuos jau rei­kia lai­ky­ti pri­ori­te­ti­niais ir spręs­ti su fi­nan­sa­vi­mu, su tuo dė­me­siu, ko­kio tai nu­si­pel­no“, – kal­bė­jo D.Gry­baus­kai­tė.

Ša­lies va­do­vė ra­gi­no Sei­mą pri­im­ti „už­si­vo­lio­ju­sį“, par­la­men­ti­niuo­se ko­mi­te­tuo­se stum­do­mą ir jau il­gą lai­ką ne­prii­ma­mą Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mą, ku­ris leis­tų ap­sau­go­ti vai­kus „aukš­čiau­siais stan­dar­tais“. Pre­zi­den­tė taip pat pa­siū­lė Vy­riau­sy­bei nu­ta­ri­mu pa­tvir­tin­ti vie­nin­gą dar­bo su so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mo­mis me­to­di­ką, nes da­bar dėl to­kios tvar­kos spren­džia kiek­vie­na sa­vi­val­dy­bė at­ski­rai.

„Iš po­kal­bių ma­to­me, kad trūks­ta bend­ro su­pra­ti­mo, bend­ros me­to­di­kos, kaip dirb­ti su so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mo­mis. (...) Me­to­di­ka pa­lik­ta kiek­vie­nai sa­vi­val­dai at­ski­rai. Tai yra kiek­vie­na sa­vi­val­da spren­džia, ko­kie kri­te­ri­jai, ką įtrauk­ti ir ka­da tai va­din­ti so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­ma. (...) Ma­no­me, kad toks Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mas pri­va­lo bū­ti kaip me­to­di­nis pa­grin­das, ku­riuo re­mian­tis kiek­vie­na sa­vi­val­da tu­rė­tų bend­res­nius spren­di­mų pri­nci­pus“, – kal­bė­jo pre­zi­den­tė.

Ano ša­lies va­do­vės, so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų šiuo me­tu yra apie 10 tūks­tan­čių.

D.Gry­baus­kai­tė taip pat ra­gi­no pla­čiau įtrauk­ti ne­vy­riau­sy­bi­nes or­ga­ni­za­ci­jas į so­cia­li­nių pa­slau­gų šei­moms tei­ki­mą.

„Ne­vy­riau­sy­bi­nin­kai tu­ri pa­ty­ri­mą, jie tu­ri pi­lo­ti­nius pro­jek­tus (…) ir ma­to­me, kad bū­tent jie nu­si­lei­džia iki pat kiek­vie­nos šei­mos, jie dir­ba be iš­ei­gi­nių, per šven­tes“, – sa­kė pre­zi­den­tė.

Pa­sak jos, tuo me­tu Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja tu­rė­tų su­da­ry­ti pre­ven­ci­nį ri­zi­kin­gų šei­mų že­mė­la­pį tam, kad vals­ty­bei bū­tų ži­no­mi ri­zi­kin­giau­si re­gio­nai ir jiems bū­tų ga­li­ma teik­ti pri­ori­te­tą ski­riant fi­nan­sa­vi­mą ir žmo­giš­kuo­sius iš­tek­lius.

D.Gry­baus­kai­tė tei­gė, kad sa­vo ruo­žtu Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja tu­rė­tų efek­ty­viau vyk­dy­ti al­ko­ho­liz­mo pre­ven­ci­ją ir di­des­nį dė­me­sį skir­ti vi­suo­me­nės psi­chi­nės svei­ka­tos pre­ven­ci­jai, di­din­ti fi­nan­sa­vi­mą psi­cho­lo­gi­nės pa­gal­bos tar­ny­boms. Mi­nis­te­ri­ja tu­ri už­ti­krin­ti bū­ti­ną psi­cho­lo­gi­nę pa­gal­bą ne tik glo­bė­jų šei­moms ir šei­my­noms, bet ir ak­ty­viai pri­si­dė­ti spren­džiant psi­cho­lo­gi­nes prob­le­mas ri­zi­kos šei­mo­se, pri­dū­rė ša­lies va­do­vė.

„Tų lė­šų yra, įsta­ty­mai yra (…) ins­tru­men­tų daug, bet nė­ra bend­ros koor­di­na­ci­jos, bend­ro po­žiū­rio“, – kal­bė­jo pre­zi­den­tė.

Nak­tį iš penk­ta­die­nio į šeš­ta­die­nį Kė­dai­nių ra­jo­ne, Sa­vie­čių kai­me, 1979 me­tais gi­męs A.B., bui­ti­nio konf­lik­to me­tu smur­tau­da­mas pri­ver­tė iš na­mų pa­bėg­ti sa­vo su­gy­ven­ti­nę, o du iš ke­tu­rių sa­vo vai­kų – dvi­me­tį ber­niu­ką ir ke­tu­rių mė­ne­sių mer­gai­tę – su­me­tė į kie­me esan­tį šu­li­nį ir taip juos nu­žu­dė.

Kau­no apy­lin­kės teis­mas sek­ma­die­nį lei­do vy­rą su­im­ti trims mė­ne­siams. Jam pa­teik­ti įta­ri­mai dėl itin žiau­raus ma­ža­me­čių be­jė­giš­kos būk­lės sa­vo šei­mos na­rių nu­žu­dy­mo ir ne­sun­kaus sa­vo su­gy­ven­ti­nės svei­ka­tos su­trik­dy­mo.

Pa­sak pro­ku­ro­rės, vy­ras sa­vo kal­tę pri­pa­žįs­ta, ta­čiau mo­ty­vų ne­nu­ro­do. Jam bus pa­skir­ta me­di­ci­ni­nė eks­per­ti­zė.