Siūlo skaidrinti partijų veiklą
„Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­rius (TILS), da­ly­vau­da­mas LR Sei­mo dar­bo gru­pė­je Rin­ki­mų ko­dek­sui par­eng­ti, tei­kia 7 pa­siū­ly­mus, kaip Lie­tu­vos po­li­ti­nių par­ti­jų veik­lą pa­da­ry­ti skaid­res­ne.

TILS siū­lo:

1. Įpa­rei­go­ti po­li­ti­nes par­ti­jas at­skleis­ti na­rys­tės mo­kes­čių dy­džius. Da­bar šiuos duo­me­nis po­li­ti­nės par­ti­jos tei­kia tik Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai (VRK), ku­ri vie­šai pa­tei­kia tik api­bend­rin­tą sta­tis­ti­ką.

2. Nuo­lat at­nau­jin­ti ir vie­šin­ti in­for­ma­ci­ją apie rin­ki­mi­nių kam­pa­ni­jų da­ly­vių iš­lai­das. Vyks­tant rin­ki­mų kam­pa­ni­jai VRK vie­ši­na ne­iš­sa­mias iš­lai­dų su­ves­ti­nes, o pa­si­bai­gus rin­ki­mi­nės kam­pa­ni­jos lai­ko­tar­piui – fi­nan­si­nes at­as­kai­tas, ku­rio­se pa­tir­tos iš­lai­dos su­gru­puo­ja­mos itin stam­bio­mis ka­te­go­ri­jo­mis.

3. Anks­čiau vie­šin­ti par­ti­jų rin­ki­mi­nių kam­pa­ni­jų ga­lu­ti­nes fi­nan­si­nes at­as­kai­tas. Pa­gal da­bar­ti­nį re­gu­lia­vi­mą VRK po­li­ti­nių kam­pa­ni­jų fi­nan­si­nes at­as­kai­tas ga­li skelb­ti ne vė­liau nei pra­ėjus 100 die­nų nuo ga­lu­ti­nių rin­ki­mų re­zul­ta­tų pa­skel­bi­mo die­nos.

4. Aiš­kiau su­re­gu­liuo­ti ne­pi­ni­gi­nių au­kų par­ti­joms aps­kai­tą. Rei­kia nu­ma­ty­ti gai­res, pa­gal ku­rias par­ti­jos ga­lė­tų įver­tin­ti su­tei­kia­mas pa­slau­gas, ku­rias gau­na kaip au­kas.

5. Per­žiū­rė­ti sank­ci­jas už po­li­ti­nių kam­pa­ni­jų fi­nan­sa­vi­mo tvar­kos pa­žei­di­mus. TILS siū­lo per­žiū­rė­ti da­bar­ti­nę pra­kti­ką ir aps­vars­ty­ti, ar ne­ver­tė­tų su­griež­tin­ti šiuo me­tu nu­ma­ty­tų sank­ci­jų (da­bar mak­si­ma­li bau­da yra 2890 EUR, o už pa­kar­to­ti­ną pa­žei­di­mą – 4340 EUR).

6. Rin­ki­mų fi­nan­si­nių at­as­kai­tų rin­ki­nius vie­šin­ti at­vi­rų duo­me­nų for­ma­tu. Šiuo me­tu ne­ma­žai VRK tei­kia­mų duo­me­nų vis dar yra tei­kia­mi .pdf ar ki­tais kom­piu­te­riu su­nkiai skai­to­mais for­ma­tais, kas ap­sun­ki­na jų ana­li­zę ir vi­suo­me­nės ga­li­my­bes su jais su­si­pa­žin­ti.

7. Įpa­rei­go­ti ne­vy­riau­sy­bi­nes or­ga­ni­za­ci­jas vie­šai teik­ti fi­nan­si­nes ir veik­los at­as­kai­tas. TILS siū­lo nu­ma­ty­ti, kad fi­nan­si­nes at­as­kai­tas vie­šai in­ter­ne­te tu­rė­tų pa­teik­ti ne tik vie­šo­sios įstai­gos, ta­čiau ir ki­tos ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos. Vie­šai tei­kiant šią in­for­ma­ci­ją bū­tų ga­li­ma su­ma­žin­ti ri­zi­ką, kuo­met po­li­ti­nės par­ti­jos yra ne­tie­sio­giai fi­nan­suo­ja­mos ar­ba ki­taip re­mia­mos per su jo­mis su­si­ju­sius tre­čiuo­sius as­me­nis.

Nuo 2013 m. TILS da­ly­vau­ja LR Sei­mo dar­bo gru­pė­je, ku­ri sie­kia su­jung­ti vi­sus rin­ki­mus re­gu­liuo­jan­čius tei­sės ak­tus ir par­eng­ti Rin­ki­mų ko­dek­są.