Siūlo Seimo narius rinkti tik vienmandatėse apygardose
Kon­ser­va­to­rius Dai­nius Krei­vys siū­lo nuo 2020 me­tų vi­sus Sei­mo na­rius rink­ti tik vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se. Šiuo me­tu 71 par­la­men­ta­ras ren­ka­mas vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se, o 70 – dau­gia­man­da­tė­je, pa­gal par­ti­jų kan­di­da­tų są­ra­šus.

D.Krei­vys re­gis­tra­vo nau­jos re­dak­ci­jos Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mo pro­jek­tą, kad Sei­mo na­riai ren­ka­mi ket­ve­riems me­tams vien­man­da­tė­se rin­ki­mų apy­gar­do­se, ma­žo­ri­ta­ri­nės sis­te­mos rin­ki­muo­se. Siū­lo­ma, kad to­kia tvar­ka par­la­men­ta­rai bū­tų ren­ka­mi nuo 2020 me­tų.

Par­la­men­ta­ras aiš­ki­na, jog vi­sus 141 tau­tos at­sto­vą ren­kant vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se bus už­ti­krin­ta tie­sio­gi­nė Sei­mo na­rio at­sa­ko­my­bė rin­kė­jams. Pats D.Krei­vys yra iš­rink­tas vien­man­da­tė­je sos­ti­nės Fa­bi­jo­niš­kių apy­gar­do­je.

„Vi­suo­me­nė­je nuo­lat gir­di­me vis aš­tres­nių pa­si­sa­ky­mų bei svars­ty­mų apie Sei­mo na­rių tie­sio­gi­nės at­sa­ko­my­bės rin­kė­jams trū­ku­mą. Tei­kia­mu įsta­ty­mo pro­jek­tu sie­kia­ma pa­to­bu­lin­ti tie­sio­gi­nės at­skai­to­my­bės rin­kė­jams trū­ku­mą le­mian­čią da­bar­ti­nę Sei­mo rin­ki­mų sis­te­mą, su­kur­ti są­ly­gas sta­bi­les­nei po­li­ti­nei sis­te­mai, su­stip­rin­ti par­ti­jas ir pa­si­ti­kė­ji­mą jo­mis“, – pro­jek­to aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te tvir­ti­na kon­ser­va­to­rius.

Pro­jek­tu bū­tų nu­sta­to­mas nau­jas vien­man­da­čių apy­gar­dų skai­čius – 141, rin­ki­mų re­zul­ta­tų nu­sta­ty­mo tvar­ka vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se ne­si­keis­tų – jau pir­ma­ja­me tu­re lai­mė­tų kan­di­da­tas, su­rin­kęs dau­giau kaip pu­sę rin­kė­jų bal­sų, ki­tu at­ve­ju vyk­tų an­tra­sis tu­ras.

Sei­mo rin­ki­mų bei vien­man­da­čių apy­gar­dų klau­si­mai į po­li­ti­kų dis­ku­si­jas grį­žo po pra­ėju­sios sa­vai­tės Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mo, ku­riuo iki 20 proc. rin­kė­jų skai­čiaus nuo­kry­pį nuo rin­kė­jų skai­čiaus vi­dur­kio vi­so­se apy­gar­do­se lei­džian­tis įsta­ty­mas pri­pa­žin­tas prieš­ta­rau­jan­čiu Kons­ti­tu­ci­jai. Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas pa­skel­bė, kad dėl di­de­lių rin­kė­jų skai­čiaus skir­tu­mų apy­gar­do­se jų bal­sai tam­pa ne­ly­gia­ver­čiai.

Rem­da­ma­sis tarp­tau­ti­ne pra­kti­ka, KT re­ko­men­duo­ja už apy­gar­dų su­da­ry­mą at­sa­kin­gai Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai (VRK) jų ri­bas nu­brėž­ti taip, kad skir­tu­mai nuo vi­dur­kio ne­vir­šy­tų 10 pro­cen­tų.

Po KT iš­aiš­ki­ni­mo Sei­me vy­ko ke­li pa­si­ta­ri­mai, kaip įgy­ven­din­ti nu­ta­ri­mą, bu­vo iš­kel­ta so­cial­de­mo­kra­tų idė­ja iš vi­so at­si­sa­ky­ti vien­man­da­čių apy­gar­dų, o Sei­mo na­rius rink­ti pa­gal par­ti­jų są­ra­šus.

Vy­riau­sio rin­ki­mų ko­mi­si­ja sa­vo ruo­žtu ža­da ar­ti­miau­siu me­tu par­eng­ti pro­jek­tą pa­gal KT nu­ro­dy­mą, Vil­niu­je tu­rė­tų vie­na apy­gar­da dau­gė­ti, Kau­ne – vie­na ma­žė­ti, bū­tų rei­ka­lin­gi ir ki­ti pa­kei­ti­mai.

Sei­mo rin­ki­mai vyks 2016 me­tų ru­de­nį.