Siūlo riboti alkoholio prieinamumą
Po tra­ge­di­jos Kė­dai­nių ra­jo­ne kon­ser­va­to­riai siū­lo ri­bo­ti al­ko­ho­lio prie­ina­mu­mą užd­rau­džiant jo rek­la­mą, o pre­ky­bą il­gai­niui per­ke­liant tik į spe­cia­li­zuo­tas par­duo­tu­ves.

„Tu­rė­tu­me pa­siek­ti, kad Lie­tu­vo­je al­ko­ho­liu bū­tų ga­li­ma pre­kiau­ti tik spe­cia­li­zuo­to­se par­duo­tu­vė­se, taip rem­da­mie­si Šiau­rės ša­lių ir Skan­di­na­vi­jos pa­vyz­džiu. (...) Per ke­le­rius me­tus ga­lė­tu­me šį tiks­lą pa­siek­ti“, – penk­ta­die­nį per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją Vil­niu­je sa­kė Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų pir­mi­nin­kas Gab­rie­lius Lands­ber­gis.

„Tu­ri­me užd­raus­ti al­ko­ho­lio rek­la­mą taip pat, kaip yra drau­džia­ma ta­ba­ko rek­la­ma. Taip pat tu­ri­me svars­ty­ti al­ko­ho­lio ak­ci­zų kė­li­mą“, – kal­bė­jo par­ti­jos ly­de­ris.

Kon­ser­va­to­riai yra par­en­gę Sau­gios so­cia­li­nės ap­lin­kos stra­te­gi­ją, ku­rio­je nu­ma­ty­ta ir dau­giau prie­mo­nių už­ti­krin­ti so­cia­li­nei ap­sau­gai. Tarp jų – So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos ran­ko­se su­telk­tas di­des­nis fi­nan­sa­vi­mas sa­vi­val­dy­bių Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riams, pla­tes­ni įga­lio­ji­mai pe­da­go­gams ug­dy­mo įstai­go­se, jiems su­tei­kiant tei­sę nu­sta­ty­ti smur­to po­žy­mius ir kreip­tis į rei­ka­lin­gas tar­ny­bas.

Į stra­te­gi­ją taip pat įtrauk­tos prie­mo­nės ska­tin­ti re­gio­nuo­se gy­ve­nan­čių žmo­nių įsi­dar­bi­ni­mą bei pri­vers­ti­nį gy­dy­mą nuo al­ko­ho­liz­mo „tik ypa­tin­gais“ at­ve­jais, sa­kė G.Lands­ber­gis.

So­cia­li­nę si­tua­ci­ją Lie­tu­vo­je „tik­sin­čia bom­ba“ pa­va­di­nęs kon­ser­va­to­rių ly­de­ris tei­gė, kad stra­te­gi­jo­je mi­ni­mos prie­mo­nės „tu­ri bū­ti įgy­ven­din­tos“.

G.Lands­ber­gis taip pat sa­kė, kad siū­lo­mų prie­mo­nių ne­bū­ti­na pri­im­ti grei­tai, nes tai il­ga­lai­kiai po­ky­čiai, ta­čiau jis nu­ro­dė, jog kai ku­riuos pa­siū­ly­mus dėl al­ko­ho­lio prie­ina­mu­mo ma­ži­ni­mo kon­ser­va­to­rių at­sto­vai Sei­me pa­teiks jau pa­va­sa­rio se­si­ją.

„Ne­no­riu skam­bė­ti ra­di­ka­liai. Aš ne­si­ti­kiu, kad vi­si spren­di­mai jau ko­vo mė­ne­sį bus įgy­ven­din­ti, bet ma­nau, kad mes (...) nu­ma­ty­si­me, kad iki 2020 me­tų tas pa­ke­tas bus įgy­ven­din­tas“, – sa­kė kon­ser­va­to­rius.

„Šian­dien aš ge­ra­no­riš­kai ti­kiu, kad no­rin­čių­jų ko­vo­ti su šia prob­le­ma Lie­tu­vo­je yra“, – pri­dū­rė jis.

Iš­sa­mes­ni svars­ty­mai dėl so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos stip­ri­ni­mo Lie­tu­vo­je pra­dė­ti po to, kai pra­ėju­sią sa­vai­tę Kė­dai­nių ra­jo­ne vy­ras, įta­ria­ma, įme­tęs į šu­li­nį nu­žu­dė du sa­vo vai­kus.