Siūlo registruoti visas išankstinio mokėjimo SIM korteles
Sie­kiant už­kar­dy­ti te­le­fo­ni­nius nu­si­kal­ti­mus rei­kia re­gis­truo­ti vi­sas iš­anks­ti­nio mo­kė­ji­mo SIM kor­te­les – tiek nau­jas, tiek ir da­bar jau nau­do­ja­mas, sa­ko vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras To­mas Ži­lins­kas.

Mi­nis­tras yra pa­tei­kęs Vy­riau­sy­bei Elek­tro­ni­nių ry­šių įsta­ty­mo pa­tai­sas, kad įsi­gy­jant iš­anks­ti­nio mo­kė­ji­mo SIM kor­te­lę bū­tų re­gis­truo­ja­mas abo­nen­to var­das ir pa­var­dė, as­mens ar įmo­nės ko­das ir ad­re­sas.

„At­siž­velg­da­mi į ne­ge­rą sta­tis­ti­ką, kad apie 300 nu­si­kal­ti­mų pa­da­ro­ma per me­tus su iš­anks­ti­nio ap­mo­kė­ji­mo kor­te­lė­mis: pikt­nau­džiau­ja­ma, su­kčiau­ja­ma, iš žmo­nių iš­vi­lio­ja­mi pi­ni­gai, taip pat gau­na­mi me­la­gin­gi pra­ne­ši­mai apie pa­dė­tus sprog­me­nis, mes par­en­gė­me Elek­tro­ni­nių ry­šių įsta­ty­mo pro­jek­tą įpa­rei­go­ti ope­ra­to­rius ne­at­ly­gin­ti­nai tiek­ti tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­joms duo­me­nis, kie­no var­du kor­te­lės re­gis­truo­ja­mos“, – žur­na­lis­tams Sei­me šią sa­vai­tę sa­kė mi­nis­tras.

Pa­sak jo, pirk­da­mi nau­jas iš­anks­ti­nio mo­kė­ji­mo kor­te­les žmo­nės tu­rė­tų pa­teik­ti as­mens do­ku­men­tą, o jau tu­rin­tie­ji to­kio mo­kė­ji­mo kor­te­les – jas re­gis­truo­ti pa­gal tvar­ką, ku­ri bus pa­skelb­ta. Pa­sak mi­nis­tro, bū­tent jau nau­do­ja­mų kor­te­lių re­gis­tra­vi­mas su­ke­lia dau­giau­siai dis­ku­si­jų su ry­šio ope­ra­to­riais, ne vi­si su­tin­ka sa­vo lė­šo­mis pa­deng­ti kaš­tus.

„Mes siū­lo­me, kad vi­sos iš­anks­ti­nio ap­mo­kė­ji­mo SIM kor­te­lės bū­tų re­gis­truo­ja­mos, pir­kė­jas tu­rė­tų pa­teik­ti as­mens ta­pa­ty­bę nu­sta­tan­tį do­ku­men­tą, bū­tų už­ra­šo­mas var­das, pa­var­dė, as­mens ko­das, kas tu­ri kor­te­les, bū­tų nu­sta­ty­tos vie­tos, kur bū­tų ga­li­ma už­re­gis­truo­ti kor­te­lę, ir vis­kas. Mes siū­lo­me re­gis­truo­ti vi­sas, čia ir yra gin­čas“, – sa­kė T.Ži­lins­kas.

Pa­sak jo, jei iš­anks­ti­nio mo­kė­ji­mo kor­te­lė ne­bū­tų re­gis­truo­ta, ji ne­bū­tų iš­jun­gia­ma au­to­ma­tiš­kai: „Vie­nas iš įsta­ty­mo pro­jek­to tiks­lų, kad tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jai pa­pra­šius ope­ra­to­rius ga­lė­tų nu­trauk­ti pa­slau­gos tei­ki­mą tam as­me­niui, tai bū­tų ne vi­sais at­ve­jais, pa­gal tam ti­krus veiks­mus, tas są­ra­šas baig­ti­nis“.

Mi­nis­tro tei­gi­mu, pa­tai­sas pa­lan­kiai su­tin­ka ir sa­vo lė­šo­mis kaš­tus, jos skai­čia­vi­mu, 600 tūkst. eu­rų, pa­deng­ti yra pa­si­ren­gu­si mo­bi­lio­jo ry­šio pa­slau­gų bend­ro­vė „Bi­tė“, tuo me­tu „Te­le2“ ir „Om­ni­tel“ su­tin­ka tik su nau­jų kor­te­lių re­gis­tra­vi­mu.

„Om­ni­tel“ pa­sa­kė, kad jiems tai kai­nuo­tų iki 1,2 mln. eu­rų ir jie ne­su­tin­ka, kad rei­kė­tų re­gis­truo­ti vi­sas kor­te­les, o tik nau­jas, po įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo. Ly­giai to­kios po­zi­ci­jos lai­ko­si „Te­le 2“, jie su­tin­ka, kad bū­tų re­gis­truo­ja­mos nau­jos, ta­da pa­deng­tų kaš­tus iš sa­vų pi­ni­gų, bet jei bū­tų re­gis­truo­ja­mos vi­sos, jų skai­čia­vi­mu, kai­nuo­tų 8 mln. eu­rų“, – kal­bė­jo T.Ži­lins­kas.

Jo ver­ti­ni­mu, vals­ty­bei nu­spren­dus, kad šis klau­si­mas svar­bus ir rei­ka­lin­gas, „o­pe­ra­to­riai prie to tu­rė­tų pri­si­dė­ti“.

Pa­tai­sas teik­da­ma VRM pa­žy­mi, kad pla­nuo­jant ir vyk­dant nu­si­kal­ti­mus daž­niau­siai nau­do­ja­ma­si „La­bas“, „Ex­tra“ ar ki­to­mis iš­anks­ti­nio mo­kė­ji­mo SIM kor­te­lė­mis, ku­rias kar­tu su mo­bi­lio­jo ry­šio te­le­fo­nų apa­ra­tais nu­si­kal­tė­liai kei­čia kas­dien, o ne­re­tai ir ke­lis kar­tus per die­ną.

Mi­nis­te­ri­jos tei­gi­mu, to­kia pa­dė­tis la­bai su­nki­na ir lė­ti­na at­lie­ka­mus kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos ir iki­teis­mi­nius ty­ri­mus, nes to­kių kor­te­lių var­to­to­jų as­me­ny­bėms nu­sta­ty­ti gaiš­ta­mas lai­kas, o su­rink­ti duo­me­nys pra­ran­da ak­tua­lu­mą. Jos duo­me­ni­mis, iš­anks­ti­nio ap­mo­kė­ji­mo kor­te­lės pri­va­lo­mai re­gis­truo­ja­mos Vo­kie­ti­jo­je, Is­pa­ni­jo­je, Ita­li­jo­je, Grai­ki­jo­je, Slo­va­ki­jo­je, Bul­ga­ri­jo­je, Nor­ve­gi­jo­je.

In­for­ma­ti­kos ir ry­šių de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, per me­tus pa­si­nau­do­jant mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais pa­da­ro­ma apie 300 nu­si­kals­ta­mų vei­kų, o jų tur­ti­nė ža­la per me­tus vi­du­ti­niš­kai sie­kia 242 tūkst. eu­rų.