Siūlo pratęsti karininkų tarnybos laiką
Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei stin­gant ka­ri­nin­kų kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas prob­le­mą siū­lo spręs­ti pra­tę­siant tar­ny­bos lai­ką ir ka­rius vė­liau iš­lei­džiant į at­sar­gą.

Jis par­en­gė Kraš­to ap­sau­gos or­ga­ni­za­vi­mo ir ka­ro tar­ny­bos įsta­ty­mo pa­tai­sas, pa­gal ku­rias sie­kia­ma pa­il­gin­ti nu­sta­ty­tą iš­lei­di­mo į at­sar­gą am­žių pus­ka­ri­nin­kiams, jau­nes­nie­siems ir vy­res­nie­siems ka­ri­nin­kams – iki 56 me­tų, ge­ne­ro­lams (ad­mi­ro­lams) ir ka­ri­niams spe­cia­lis­tams – iki 60 me­tų, ka­ro ka­pe­lio­nams – iki 65 me­tų. Ka­rei­viai ir jū­rei­viai į at­sar­gą bū­tų iš­lei­džia­mi kaip ir da­bar – su­lau­kę 40-ies.

Siū­lo­ma nu­sta­ty­ti bend­rą vi­siems ka­riams per­kė­li­mo į di­mi­si­ją am­žiaus ri­bą – 60 me­tų, ka­ro ka­pe­lio­nams – 65 me­tai.

Da­bar di­džio­ji da­lis ka­rių ga­li tar­nau­ti iki 35–53 me­tų pri­klau­so­mai nuo tu­ri­mo ka­ri­nio laips­nio, o ka­ri­niai spe­cia­lis­tai – iki 55–65 me­tų pri­klau­so­mai nuo tu­ri­mos spe­cia­ly­bės. Dau­giau­sia ka­ri­nin­kų iš­ei­na į at­sar­gą 36–45 me­tų, net ne­lauk­da­mi ga­lu­ti­nės iš­lei­di­mo į at­sar­gą am­žiaus ri­bos, nes nuo­gąs­tau­ja, kad vė­lau ne­pa­vyks in­teg­ruo­tis į ci­vi­li­nę dar­bo rin­ką.

J.Ole­ko tei­gi­mu, pa­il­gi­nus tar­ny­bos lai­ką bū­tų ge­riau už­ti­kri­na­mas kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos per­so­na­lo komp­lek­ta­vi­mas, efek­ty­viau iš­nau­do­ja­mos ka­riams reng­ti skir­tos lė­šos. Jo duo­me­ni­mis, vy­res­nio­jo ka­ri­nin­ko ren­gi­mas trun­ka apie de­šimt me­tų, o iš­lai­dos ga­li siek­ti iki 100 tūkst. eu­rų.

Pro­jek­to aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te nu­ro­do­ma, kad šiuo me­tu ka­riuo­me­nei trūks­ta apie 300 ka­ri­nin­kų. Be to, į at­sar­gą iš­lei­džia­ma dau­giau ka­ri­nin­kų ne­gu pri­ima­ma į tar­ny­bą. Pa­vyz­džiui, 2013 me­tais iš pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos į at­sar­gą iš­leis­ti 94, o pri­im­ti 62 ka­ri­nin­kai, 2014 me­tais – ati­tin­ka­mai 82 ir 34. Tik per­nai pa­vy­ko pri­im­ti 106 ka­ri­nin­kus vie­toj iš­leis­tų į at­sar­gą 88.

„(...) ne­sii­mant veiks­mų 2022 me­tais ka­ri­nin­kų trū­ku­mas ga­li su­da­ry­ti iki 500 ka­rių“, – ra­šo­ma aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te.

Tuo pa­čiu pro­jek­tu siū­lo­ma at­si­sa­ky­ti ga­li­my­bės pra­tęs­ti tar­ny­bos lai­ką pa­sie­kus nu­ma­ty­tą tar­ny­bos am­žių.

J.Ole­ko tei­gi­mu, taip ka­riai tiks­liai ži­no­tų, iki ko­kio am­žiaus jie ga­lė­tų tar­nau­ti, ga­lė­tų iš anks­to pla­nuo­ti in­teg­ra­ci­ją į ci­vi­li­nę dar­bo ap­lin­ką, ne­kil­tų abe­jo­nių dėl ga­li­mo tar­ny­bos lai­ko pra­tę­si­mo ar ne­pra­tę­si­mo.

Ki­ta ver­tus, pa­gal pro­jek­tą, rei­kė­tų il­giau tar­nau­ti no­rint gau­ti aukš­tes­nį laips­nį. Pa­vyz­džiui, no­rint tap­ti vy­res­niuo­ju ser­žan­tu ar vy­res­niuo­ju ser­žan­tu spe­cia­lis­tu rei­kė­tų tar­nau­ti me­tais il­giau, šta­bo ser­žan­tu (šta­bo lai­vū­nu) – plius 2 me­tus, vir­ši­la (lai­vū­nu) – plius 3 me­tus, jau­nes­niuo­ju ir vy­res­niuo­ju ka­ri­nin­ku – plius 1 me­tus.

Be to, no­ri­ma nu­sta­ty­ti ir am­žiaus ri­bą, iki ku­rios ga­li­ma siek­ti tam ti­kro laips­nio. Pa­vyz­džiui, vy­res­niuo­ju lei­te­nan­tu rei­kė­tų tap­ti iki 40 me­tų, ka­pi­to­nu – iki 46 me­tų.

Pro­jek­tas taip pat su­da­ry­tų pa­pil­do­mą ga­li­my­bę ka­riams, iš­tar­na­vu­siems nuo­la­ti­nė­je pri­va­lo­mo­jo­je pra­di­nė­je ka­ro tar­ny­bo­je, da­ly­vau­ti at­ran­ko­je ei­li­nio (jū­rei­vio) ka­ri­niam laips­niui gau­ti.

„Tai su­da­ry­tų prie­lai­das di­din­ti pi­lie­čių mo­ty­va­ci­ją sa­va­no­riš­kai at­ei­ti tar­nau­ti į nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą, vė­liau − pe­rei­ti į pro­fe­si­nę ka­ro tar­ny­bą“, – tei­gia­ma aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te.

Pro­jek­tu dar no­ri­ma leis­ti ka­ro me­di­ci­nos gy­dy­to­jams, par­ame­di­kams dirb­ti vals­ty­bės ar sa­vi­val­dy­bės svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se. Taip jie ga­lė­tų la­biau sa­ve rea­li­zuo­ti ir kel­ti kva­li­fi­ka­ci­ją.