Siūlo plėsti paslaugas artimuosius slaugantiems žmonėms
Sei­mo Sa­vi­žu­dy­bių ir smur­to pre­ven­ci­jos bei Ne­įga­lių­jų tei­sių ko­mi­si­jos šią sa­vai­tę krei­pė­si į So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo mi­nis­te­ri­ją su siū­ly­mu plės­ti so­cia­li­nes pa­slau­gas žmo­nėms, slau­gan­tiems sa­vo ar­ti­muo­sius.

„Pa­gal­ba ne­įga­lie­siems bei juos slau­gan­tie­siems vis dar la­bai ri­bo­ta. Tra­giš­kos is­to­ri­jos at­ve­ria se­niai ne­gy­jan­čias žaiz­das ir dar kar­tą pri­me­na, jog ši so­cia­li­nė sri­tis iš­lie­ka ne­pa­ju­din­ta jau daug me­tų. To­dėl So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ją kvie­čia­me im­tis ne­ati­dė­lio­ti­nų veiks­mų už­ti­krin­ti veiks­min­gą so­cia­li­nės pa­gal­bos į na­mus tei­ki­mą bei kri­ti­nes pa­slau­gas ne­įga­liuo­sius slau­gan­tiems as­me­nims“, – BNS krei­pi­mo­si mo­ty­vus nu­ro­dė Sa­vi­žu­dy­bių ir smur­to pre­ven­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas My­ko­las Ma­jaus­kas.

Pa­sak ko­mi­si­jos va­do­vo, krei­pi­mą­si ins­pi­ra­vo pa­sku­ti­nis tra­giš­kas at­ve­jis, kai su­nkiai ser­gan­čią mo­ti­ną il­gai slau­gęs vy­ras įta­ria­mas jos nu­žu­dy­mu.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja (SADM) pa­žy­mi, kad šiuo me­tu dir­ba dar­bo gru­pė, ku­ri iki me­tų pa­bai­gos tu­ri par­eng­ti gai­res, kaip or­ga­ni­zuo­ti as­me­ni­nio asis­ten­to pa­slau­gas ne­įga­lie­siems.

Kaip BNS in­for­ma­vo SADM, šiuo me­tu yra ren­gia­mos as­me­ni­nio asis­ten­to veik­los gai­rės, pa­gal ku­rias bus ku­ria­ma nau­ja so­cia­li­nės pa­gal­bos for­ma – as­me­ni­nio asis­ten­to, pa­de­dan­čio ne­įga­lia­jam kas­die­nė­se veik­lo­se.

Šiuo me­tu to­kia pa­slau­ga tei­kia­ma dau­giau nei 25 Eu­ro­pos vals­ty­bė­se, ta­čiau Lie­tu­vo­je as­me­ni­nio asis­ten­to veik­la vyks­ta tik per so­cia­li­nės rea­bi­li­ta­ci­jos pa­slau­gų ne­įga­lie­siems bend­ruo­me­nė­je pro­jek­tus.

Pa­sak mi­nis­te­ri­jos, as­me­ni­niai asis­ten­tai pa­dė­tų už­ti­krin­ti žmo­nių su ne­ga­lia tei­sę į sa­va­ran­kiš­ką gy­ve­ni­mą, pa­gal­ba bū­tų tei­kia­ma in­di­vi­dua­liai, at­siž­vel­giant į ne­įga­lio­jo po­rei­kius, ne­ga­lios po­bū­dį ir as­mens užim­tu­mą.

Kaip pa­žy­mi mi­nis­te­ri­ja, pa­gal So­cia­li­nių pa­slau­gų įsta­ty­mą už so­cia­li­nių pa­slau­gų tei­ki­mo už­ti­kri­ni­mą at­sa­ko sa­vi­val­dy­bės, ir nuo 2007 me­tų as­me­nų su su­nkia ne­ga­lia il­ga­lai­kei ir trum­pa­lai­kei so­cia­li­nei glo­bai yra ski­ria­mos tiks­li­nės do­ta­ci­jos. Pa­sak SADM, šios lė­šos kas­met yra di­di­na­mos – jei 2007 me­tais tam skir­ta 3,9 mln. eu­rų, 2017 me­tais jau nu­ma­ty­ta 23 mln. eu­rų. Šias lė­šas sa­vi­val­dy­bės nau­do­ja il­ga­lai­kei so­cia­li­nei glo­bai glo­bos na­muo­se, trum­pa­lai­kei „a­tok­vė­pio“ pa­slau­gai glo­bos na­muo­se, die­nos so­cia­li­nei glo­bai as­mens na­muo­se ar die­nos cen­tre fi­nan­suo­ti.

Taip pat 2013 me­tais bu­vi pra­dė­ta in­teg­ra­lios pa­gal­bos, t.y. slau­gos ir so­cia­li­nės glo­bos į na­mus, plė­tros prog­ra­ma ban­do­mo­sio­se 21 sa­vi­val­dy­bė­je, ir prog­ra­mai pa­si­tei­si­nus šie­met to­kia in­teg­ra­li pa­gal­ba yra pra­dė­ta teik­ti vi­so­se sa­vi­val­dy­bė­se, iš­sky­rus Ne­rin­gą.