Siūlo plėsti Baltijos šalių oro policijos misijos įgaliojimus
NA­TO tu­ri su­kur­ti me­cha­niz­mą, kaip Bal­ti­jos ša­ly­se oro po­li­ci­jos mi­si­ją vyk­dan­tys są­jun­gi­nin­kų nai­kin­tu­vai kri­zės at­ve­ju vyk­dy­tų oro gy­ny­bą, sa­ko Lie­tu­vos ir Jung­ti­nių Vals­ti­jų par­ei­gū­nai.

„Šian­dien mes vyk­do­me Bal­ti­jos ša­lių oro po­li­ci­ją ir ne­vyk­do­me oro gy­ny­bos, to­dėl tu­ri eg­zis­tuo­ti me­cha­niz­mas, pa­gal ku­rį Bal­ti­jos ša­lių oro po­li­ci­jos mi­si­ja kri­zės me­tu pe­rei­tų prie oro gy­ny­bos“, – in­ter­viu BNS sa­kė Lie­tu­vo­je vie­šė­jęs JAV am­ba­sa­do­rius NA­TO Doug­las Lu­te.

Tai reiš­kia, kad Bal­ti­jos vals­ty­bė­se bu­din­tys oro po­li­ci­jos nai­kin­tu­vai kri­zės at­ve­ju ga­lė­tų vyk­dy­ti ko­vi­nes už­duo­tis.

Pa­sak Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­do ge­ne­ro­lo lei­te­nan­to Jo­no Vy­tau­to Žu­ko, šiuo me­tu oro po­li­ci­jos mi­si­jos nai­kin­tu­vų įsi­trau­ki­mas į ko­vi­nius veiks­mus ka­ro at­ve­ju nė­ra reg­la­men­tuo­tas.

„O­ro po­li­ci­jos mi­si­jos nai­kin­tu­vai šiuo me­tu nė­ra įga­lio­ti da­ly­vau­ti oro mū­šiuo­se ka­ro me­tu“, – BNS sa­kė ge­ne­ro­las.

„Jei­gu pra­si­dė­tų kon­ven­ci­nis ka­ras, mes bū­tu­me la­bai su­in­te­re­suo­ti, kad kaž­kas pe­rim­tų Bal­ti­jos ša­lių oro erd­vės kon­tro­lę. Tai nau­ja ko­vi­nė ope­ra­ci­ja ir kol kas ji nė­ra su­pla­nuo­ta“, – pri­dū­rė jis.

Ka­riuo­me­nės va­das tei­gė, jog Lie­tu­va sie­kia nu­sta­ty­ti aiš­kią tvar­ką, ka­da NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­jos nai­kin­tu­vai ga­lė­tų ko­vos veiks­mais draus­min­ti ša­lies oro erd­vės pa­žei­dė­jus tai­kos me­tu.

„Ar su­nai­kin­ti virš Lie­tu­vos ne­tei­sė­tai skren­dan­tį nai­kin­tu­vą, at­ski­ro­mis tai­syk­lė­mis spren­džia kiek­vie­na oro po­li­ci­jo­je da­ly­vau­jan­ti ša­lis. Mes no­ri­me aiš­kaus reg­la­men­ta­vi­mo, kaip elg­tis oro po­li­ci­jos nai­kin­tu­vams, kas duos įsa­ky­mą nu­muš­ti lėk­tu­vą“, – sa­kė J.V.Žu­kas.

Bal­ti­jos ša­lių oro po­li­ci­jos mi­si­ja šiuo me­tu vyk­do­ma iš Lie­tu­vos ir Es­ti­jos – abe­jo­se ša­ly­se bu­di po są­jun­gi­nin­kų kon­tin­gen­tą su ke­tu­riais nai­kin­tu­vais. JAV am­ba­sa­do­rius D.Lu­te taip pat tei­gė, kad šių pa­jė­gu­mų dy­dis ga­li keis­tis – dėl to bus spren­džia­ma ar­tė­jan­čia­me NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­me Var­šu­vo­je.

Po pra­ėju­sio NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­mo Vel­se Bal­ti­jos vals­ty­bė­se ir dar ke­lio­se Ry­tų Eu­ro­pos ša­ly­se bu­vo įkur­tos ma­žos Al­jan­so va­da­vie­tės, pa­va­din­tos NA­TO pa­jė­gų in­teg­ra­vi­mo vie­ne­tais. Ry­ti­nia­me NA­TO spar­ne taip pat pa­di­din­tas tarp­tau­ti­nių pra­ty­bų ir į jas at­vyks­tan­čių ka­rių skai­čius, į re­gio­ną siun­čia­ma dau­giau są­jun­gi­nin­kų ka­ri­nių lai­vų. Rea­guo­jant į Ru­si­jos veiks­mų Ukrai­no­je, bu­vo su­stip­rin­ta Bal­ti­jos ša­lių oro po­li­ci­jos mi­si­ja, ku­rią iki tol vyk­dė vie­nas są­jun­gi­nin­kų kon­tin­gen­tas. Be to, Jung­ti­nės Vals­ti­jos į kiek­vie­ną Bal­ti­jos ša­lį at­siun­tė po ro­tuo­ja­mą pės­ti­nin­kų kuo­pą ir dis­lo­ka­vo ko­vi­nę tech­ni­ką.

NA­TO ša­lių va­do­vų su­si­ti­ki­mas Var­šu­vo­je vyks šių me­tų lie­pą.