Siūlo papildomas dotacijas kompensacijoms už šildymą
Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas siū­lo iš biu­dže­to skir­ti pa­pil­do­mai lė­šų kom­pen­sa­ci­joms, jei­gu Sei­mas ne­pra­tęs­tų pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) leng­va­tos šil­dy­mui.

Jei­gu PVM leng­va­ta nuo bir­že­lio bus pa­nai­kin­ta, o par­amos ga­vė­jų skai­čius pa­di­dės iki 200 tūkst., sa­vi­val­dy­bėms ko­mi­te­tas siū­lo nu­ma­ty­ti pa­pil­do­mai 14,3 mln. eu­rų.

Ko­mi­te­tas penk­ta­die­nį aps­vars­tė kon­ser­va­to­rių Ri­man­to Jo­no Da­gio ir Mo­ni­kos Na­vic­kie­nės siū­ly­mą kom­pen­sa­ci­joms skir­ti spe­cia­lią tiks­li­nę do­ta­ci­ją. Jei­gu tam pri­tars Sei­mas, ki­tais me­tais so­cia­li­nei par­amai, pa­šal­poms ir kom­pen­sa­ci­joms iš vi­so bus nu­ma­ty­ta 281 mln. eu­rų.

„Mū­sų pa­tai­sa duos pa­pil­do­mų pi­ni­gų sa­vi­val­dy­bėms. Vals­ty­bės biu­dže­tas tu­rės pa­pil­do­mai do­tuo­ti sa­vi­val­dy­bes“, – BNS sa­kė M.Na­vic­kie­nė. Pa­sak jos, kai ku­rioms sa­vi­val­dy­bėms trūks­ta lė­šų so­cia­li­nei par­amai.

So­cia­li­nės ap­sau­go ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja sa­ko, kad pa­pil­do­mų lė­šų ne­rei­kia, nes sa­vi­val­dy­bės iš so­cia­li­nei par­amai skir­tų 266,7 mln. eu­rų ne­pa­nau­do­ja 141 mln. eu­rų ir juos iš­lei­džia ki­toms reik­mėms. Mi­nis­te­ri­jos Pi­ni­gi­nės par­amos sky­riaus ve­dė­ja Svet­la­na Kul­pi­na sa­ko, kad įvai­rioms so­cia­li­nėms reik­mėms lė­šų pa­kan­ka ir jų dar lie­ka.

„16 sa­vi­val­dy­bių lė­šas pa­nau­do­jo tik ki­toms so­cia­li­nėms reik­mėms, o li­ku­sios – ir par­amai, ir ki­toms reik­mėms“, – tei­gė mi­nis­te­ri­jos at­sto­vė. Anot jos, su­nku Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ir Tarp­tau­ti­niam va­liu­tos fon­dui pa­aiš­kin­ti, ko­dėl Lie­tu­va ski­ria tiek daug lė­šų so­cia­li­nei par­amai.

„Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja ir Tarp­tau­ti­nis va­liu­tos fon­das nuo­lat klau­sia, ko­dėl tiek pi­ni­gų duo­da­te, jei­gu sa­vi­val­dy­bės ne­pa­nau­do­ja. Mes su­nkiai, la­bai su­nkiai jiems su­ge­ba­me pa­aiš­kin­ti“, – BNS tei­gė S.Kul­pi­na.

S.Kul­pi­na BNS in­for­ma­vo, kad ru­de­nį Sei­mui bus tei­kia­mos pa­tai­sos, su­griež­ti­nan­čios lė­šų, ski­ria­mų sa­vi­val­dy­bėms, pa­nau­do­ji­mą – bus sie­kia­ma užd­raus­ti jas nau­do­ti ki­toms, ne so­cia­li­nėms reikš­mėms.

„Bus nu­ro­dy­tos kon­kre­čios prie­mo­nės, kam ga­lės nau­do­ti so­cia­li­nėms reik­mėms ne­pa­nau­do­tas lė­šas. Kad ne­ga­li­ma bū­tų skir­ti ki­toms reik­mėms, iš­sky­rus toms so­cia­li­nėms reik­mėms, tai žmo­nės ski­ria­mi žmo­nėms“, – BNS sa­kė S.Kul­pi­na.

Sei­mas ki­tą sa­vai­tę ap­sisp­ręs dėl kom­pen­sa­ci­jų, jei­gu bū­tų pa­nai­kin­ta PVM leng­va­ta. Be­veik pus­šim­tis par­la­men­ta­rų siū­lo Sei­mui sku­bos tvar­ka aps­vars­ty­ti jos pra­tę­si­mo ga­li­my­bę.

Šiuo me­tu įsta­ty­me nu­ma­ty­ta, kad leng­va­ti­nis 9 proc. PVM ta­ri­fas šil­dy­mui nu­stos ga­lio­ti bir­že­lio 1 die­ną ir bus tai­ko­mas įpras­tas 21 proc. mo­kes­tis.

S.Kul­pi­nos duo­me­ni­mis, pir­mą­jį šių me­tų ket­vir­tį kom­pen­sa­ci­jas už šil­dy­mą ga­vo apie 92 tūkst. žmo­nių, o iš­mo­kos jiems sie­kė apie 17 mln. eu­rų.