Siūlo neskubėti naikinti litų
Miš­ri Sei­mo na­rių gru­pė pra­šo Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jo­je aps­vars­ty­ti klau­si­mą dėl nu­ra­šy­tų li­tų li­ki­mo. Par­la­men­ta­ro Al­gir­do Pa­tac­ko tei­gi­mu, li­tų ne­rei­kė­tų nai­kin­ti – esą iš­sau­go­ti li­tai ga­lė­tų tap­ti sa­vo­tiš­ku „gel­bė­ji­mo­si lai­ve­liu“ kri­zės at­ve­ju.

„Į­ve­dus eu­rą, jau ki­tą die­ną eu­roeu­fo­ri­ją pa­kei­tė eu­ro­rea­liz­mas. Kri­to eu­ro kur­sas, at­ėjo grės­min­gos ži­nios iš Grai­ki­jos. Lie­tu­vos ap­sisp­ren­di­mas įsi­ves­ti eu­rą kai kur bu­vo su­tik­tas su tam ti­kra iro­ni­ja, Lie­tu­va bu­vo ly­gi­na­ma su ke­lei­viu, pa­sku­ti­niu mo­men­tu spė­ju­siu į „Ti­ta­ni­ką“ – koks li­ki­mas iš­ti­ko šį le­gen­di­nį lai­vą, vi­si ži­no­me“, - ket­vir­ta­die­nį tei­gė Miš­riai Sei­mo na­rių gru­pei pri­klau­san­tis po­li­ti­kas.

Ta­čiau jis pa­brė­žė, kad eu­ro įve­di­mas – įvy­kęs fak­tas, su ku­riuo rei­kia su­si­tai­ky­ti. „Lie­tu­va yra rim­ta vals­ty­bė, ir ne­ža­da leng­va­bū­diš­kai trak­tuo­ti sa­vo tarp­tau­ti­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų. Ta­čiau ši­tai ne­at­lei­džia nuo at­sa­ko­my­bės už mū­sų vals­ty­bės li­ki­mą ne tik sta­bi­lu­mo, bet ir su­maiš­ties lai­ko­tar­piu. Kaip ži­nia, per „Ti­ta­ni­ko“ ka­tas­tro­fą žu­vu­sių­jų skai­čius ga­lė­jo bū­ti žy­miai ma­žes­nis, jei bū­tų par­uoš­ti gel­bė­ji­mo­si lai­ve­liai. To­kiu lai­ve­liu Lie­tu­vai yra ne­sku­bė­ji­mas nai­kin­ti li­tų. Li­tų nai­ki­ni­mas nė­ra vien tech­ni­nis klau­si­mas, tam rei­kia vals­ty­bi­nio ly­gio po­li­ti­nio spren­di­mo“, - ma­no A. Pa­tac­kas.

Jis ci­tuo­ja fi­nan­sų mi­nis­trą Ri­man­tą Ša­džių, sa­kiu­sį, kad, nors šis klau­si­mas pri­klau­so Lie­tu­vos ban­ko kom­pe­ten­ci­jai, mi­nis­tro as­me­ni­ne nuo­mo­ne nė­ra pri­myg­ti­nų Eu­ro­pos Są­jun­gos rei­ka­la­vi­mų dėl nu­ra­šy­tos va­liu­tos nai­ki­ni­mo, juo la­biau nė­ra nu­ro­dy­tų ter­mi­nų. „Vie­nin­te­lė prob­le­ma – pa­tal­pos, kur ga­li­ma bū­tų sau­go­ti pa­gal griež­tus tarp­tau­ti­nius rei­ka­la­vi­mus nu­ra­šy­tą va­liu­tą. Jei ne­bū­tų ras­tos tin­ka­mos pa­tal­pos, gal būt rei­kė­tų sta­ty­ti sau­gyk­lą, bet iš­lai­dos bū­tų ne­pa­ly­gi­na­mai ma­žes­nės nei tuo at­ve­ju, jei pri­reik­tų vėl spaus­din­ti li­tus“, - samp­ro­tau­ja A. Pa­tac­kas.

Pa­sak jo, svar­bu šio vals­ty­bi­nės reikš­mės klau­si­mo ne­pa­lik­ti ei­li­nio val­di­nin­ko va­liai, bet aps­vars­ty­ti Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jo­je ar net su­šauk­ti ne­ei­li­nį po­sė­dį, ku­ria­me bū­tų pri­im­tas spren­di­mas.

„Kaip sa­ko­ma, be­si­sau­gan­tį ir Die­vas sau­go“, - pri­me­na par­la­men­ta­ras.