Siūlo nenaikinti „tvarkiečio“ R. A. Ručio neliečiamybės
Sei­mo ko­mi­si­ja penk­ta­die­nį pa­siū­lė iš­sau­go­ti „tvar­kie­čio“ Sei­mo na­rio Ri­mo An­ta­no Ru­čio tei­si­nę ne­lie­čia­my­bę, ku­ri ne­lei­džia pro­ku­ro­rams pa­trauk­ti po­li­ti­ko bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn dėl įta­ri­mų ky­šio ėmi­mu.

Už re­ko­men­da­ci­ją Sei­mui pa­nai­kin­ti R.A.Ru­čio ne­lie­čia­my­bę bal­sa­vo ke­tu­ri ko­mi­si­jos na­riai, trys bu­vo prieš, du su­si­lai­kė.

Apie to­kį lai­ki­no­sios par­la­men­to ko­mi­si­jos spren­di­mą žur­na­lis­tams pra­ne­šė jos pir­mi­nin­kas „dar­bie­tis“ Kęs­tu­tis Dauk­šys.

Po­sė­dį įslaptino

Už ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­mą bu­vo li­be­ra­lė Da­lia Kuo­dy­tė, kon­ser­va­to­rius Ar­vy­das Anu­šaus­kas, so­cial­de­mo­kra­tai Eduar­das Šab­lins­kas ir Arū­nas Du­dė­nas. Tuo me­tu prieš bal­sa­vo „dar­bie­tis“ Va­len­ti­nas Bu­kaus­kas, „tvar­kie­tis“ Kęs­tas Koms­kis ir Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos at­sto­vas Mi­cha­las Mac­ke­vi­čius. Bal­suo­da­mi su­si­lai­kė so­cial­de­mo­kra­tas And­rius Pa­lio­nis bei K.Dauk­šys.

Ko­mi­si­jos po­sė­dy­je ne­da­ly­va­vo kon­ser­va­to­rius Sta­sys Šed­ba­ras ir Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės na­rys Li­nas Bal­sys.

Ga­lu­ti­nį spren­di­mą dėl Sei­mo na­rio R.A.Ru­čio im­uni­te­to pa­nai­ki­ni­mo ar ne­pa­nai­ki­ni­mo pri­ims Sei­mas. Ta­čiau no­rint pa­keis­ti lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos siū­ly­mą, už tai tu­rės bal­suo­ti ne ma­žiau kaip pu­sė vi­sų Sei­mo na­rių, tai yra ne ma­žiau kaip 71.

Pro­ku­ro­rai tei­gia su­rin­kę duo­me­nų, kad R.A.Ru­čys iš pro­diu­se­rio Ro­lan­do Skais­gi­rio pa­ėmė šim­ta­tūks­tan­ti­nį ky­šį, ža­dė­da­mas pa­veik­ti vals­ty­bės tar­nau­to­jus.

Tuo me­tu K.Dauk­šys par­eiš­kė, kad ko­mi­si­jos nuo­mo­ne, by­la tu­ri po­li­ti­nių mo­ty­vų. Ta­čiau ko­kie ga­lė­tų bū­ti pro­ku­ro­rų po­li­ti­niai mo­ty­vai, Dar­bo par­ti­jos frak­ci­jos se­niū­nas pri­si­pa­ži­no ne­ži­nąs.

„Di­des­nė ko­mi­si­jos da­lis ma­no, kad yra po­li­ti­niai mo­ty­vai (...) Tai, kad iš ti­krų­jų tai, ką pri­sta­tė pro­ku­ro­ras yra 2013 me­tų vi­si da­ly­kai, ku­rie 2013 me­tais nie­kaip ne­at­sis­pin­dė­jo jo­kio­se by­lo­se, vis­kas bu­vo nu­kel­ta iki ta­da, kai 2014 me­tų spa­lio mė­ne­sio pra­si­dė­jo rin­ki­mų kam­pa­ni­ja. 2014 me­tų spa­lio 7 die­ną pra­si­dė­jo by­los. Di­džiau­sia man su­kel­ta abe­jo­nė ir dėl to bal­sa­vau su­si­lai­ky­da­mas. Ma­nau, kad di­džio­ji da­lis ko­mi­si­jos na­rių, ku­rie bal­sa­vo ki­taip, yra su­ne­ri­mę, kad yra gry­nai po­li­ti­nis už­sa­ky­mas“, - po ko­mi­si­jos po­sė­džio žur­na­lis­tams sa­kė K.Dauk­šys.

„Ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, ko pro­ku­ro­rai sie­kė, jūs jų pa­klaus­ki­te, ko­dėl taip at­si­ti­ko. Mums tie­siog su­si­da­rė įspū­dis, kad ši­to­je by­lo­je yra po­li­ti­nis at­spal­vis. Mes, kaip Sei­mo na­riai, ti­krai ne­ga­li­me gi­lin­tis į vi­di­nius da­ly­kus, mū­sų už­da­vi­nys nu­sta­ty­ti, ar ne­bu­vo po­li­ti­nių mo­ty­vų. Mes ma­no­me, kad tam ti­kros ap­lin­ky­bės ro­do, kad po­li­ti­niai mo­ty­vai ga­lė­jo bū­ti“, - dės­tė „dar­bie­tis“.

Jo tei­gi­mu, pro­ku­ro­rai pri­va­lė­jo už­kirs­ti ke­lią ga­li­mai nu­si­kals­ta­mai vei­kai, kai ši bu­vo da­ro­ma.

„Ma­nau, kad bet ku­rį nu­si­kal­ti­mą rei­kia už­kar­dy­ti kuo grei­čiau. Jei­gu nu­si­kal­ti­mas įvyk­dy­tas 2013 me­tais, lauk­ti iki 2014 me­tų pa­bai­gos kaž­kaip keis­ta“, - svars­tė „dar­bie­tis“.

K.Dauk­šys pri­si­pa­ži­no ne­sąs „tei­sė­je ti­krai stip­rus žmo­gus“, ta­čiau, anot jo, pro­ku­ra­tū­ra ga­lės vyk­dy­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą ir ne­pa­tei­ku­si įta­ri­mų R.A.Ru­čiui.

Tuo me­tu ko­mi­si­jos po­sė­dy­je da­ly­va­vu­si li­be­ra­lė D.Kuo­dy­tė žur­na­lis­tams tei­gė ma­nan­ti, kad nu­si­kal­ti­mas yra kri­mi­na­li­nis ir dėl to ne­tu­rė­tų bū­ti truk­do­ma par­ei­gū­nams jį tir­ti.

„Bal­sa­vau už su­ti­ki­mą nai­kin­ti ko­le­gos tei­si­nį im­uni­te­tą ir su­teik­ti ga­li­my­bę to­liau vyk­dy­ti ty­ri­mą, ku­ris, ma­no su­pra­ti­mu, ne­pai­sant kai ku­rių iš­ve­džio­ji­mų, vis dėl­to yra kri­mi­na­li­nis nu­si­kal­ti­mas“, - kal­bė­jo D.Kuo­dy­tė.

Pa­sak jos, to ne­no­rė­da­mas sa­vo kal­bo­je pa­tvir­ti­no ir vie­nas iš tri­jų R.A.Ru­čio ad­vo­ka­tų, da­ly­va­vu­sių ko­mi­si­jos po­sė­dy­je.

„Po­no Ru­čio ad­vo­ka­tas po­nas (Vir­gi­ni­jus) Pa­pir­tis mums pui­kiau­siai įro­dė, kad tai nė­ra po­li­ti­nė by­la. Ma­tyt, ne­ty­čia jam taip iš­ėjo. Iš jo kal­bė­ji­mo bu­vo ga­li­ma su­pras­ti, kad nie­ko bend­ro su po­li­ti­ka nei ak­ci­ja „Pirk dramb­lį“, nei aps­kri­tai vi­sa ši­ta is­to­ri­ja ne­tu­ri“, - tvir­ti­no Sei­mo na­rė.

Ji sa­vo ruo­žtu ap­gai­les­ta­vo, kad iki­teis­mi­nį ty­ri­mą kon­tro­liuo­jan­tis ir lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos po­sė­dy­je penk­ta­die­nį da­ly­va­vęs Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­ras Ro­lan­das Stan­ke­vi­čius ne­su­ge­bė­jo pa­aiš­kin­ti, ko­dėl anks­čiau ne­si­kreip­ta į Sei­mą dėl R.A.Ru­čio im­uni­te­to pa­nai­ki­ni­mo.

„Man iš tie­sų gai­la, kad pro­ku­ro­ras ne­su­ge­bė­jo at­sa­ky­ti į klau­si­mą, ko­dėl nuo gruo­džio 10 die­nos iki gruo­džio 23 die­nos jie ne­su­ge­bė­jo at­ei­ti į Sei­mą pra­šy­ti ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­mo, jei­gu pa­tys tei­gia, kad tai rei­kia da­ry­ti, kuo sku­biau. Tas del­si­mas su­po­nuo­ja klau­si­mus, į ku­riuos, de­ja, ne­bu­vo at­sa­ky­ta“, - sa­kė D.Kuo­dy­tė.

Lai­ki­no­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos dėl R.A.Ru­čio ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­mo po­sė­dis penk­ta­die­nį su­reng­tas pa­žei­džiant Sei­mo sta­tu­to nor­mą, kad lai­ki­nų­jų ko­mi­si­jų po­sė­džiai tu­ri bū­ti vie­ši, jei­gu ne­svars­to­ma su vals­ty­bės pa­slap­ti­mis su­si­ju­si in­for­ma­ci­ja. K.Dauk­šys po­sė­džio pra­džio­je par­eiš­kė, kad iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl ga­li­mos ko­rup­ci­jos nė­ra baig­tas ir pa­pra­šė žur­na­lis­tus iš­ei­ti iš sa­lės.

Pro­ku­ro­rai bu­vu­siam par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ at­sa­kin­ga­jam se­kre­to­riui R.A.Ru­čiui no­ri pa­teik­ti įta­ri­mus dėl ky­šio pa­ėmi­mo ir ap­gau­lin­gos bu­hal­te­ri­jos tvar­ky­mo or­ga­ni­za­vi­mo.

Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros duo­me­ni­mis, Sei­mo na­rys veik­da­mas or­ga­ni­zuo­to­je gru­pė­je su tos pa­čios par­ti­jos na­riais Al­gi­man­tu Juo­ce­vi­čiu­mi ir Er­vi­nu Rais­tens­kiu 2013 me­tų spa­lį iš te­le­vi­zi­jos pro­diu­se­rio R.Skais­gi­rio pri­ėmė ky­šį.

„I­ki­teis­mi­nia­me ty­ri­me su­rink­ti duo­me­nys lei­džia pa­grįs­tai ma­ny­ti, kad Ri­mas An­ta­nas Ru­čys, su­si­ta­ręs ir veik­da­mas or­ga­ni­zuo­to­je gru­pė­je su Al­gi­man­tu Juo­ce­vi­čiu­mi ir Er­vi­nu Rais­tens­kiu, pa­si­nau­do­da­mi R.A.Ru­čio vi­suo­me­ni­ne pa­dė­ti­mi, pa­žin­ti­mis ir įta­ka vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jai - Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai ( VRM) ir jos vals­ty­bės tar­nau­to­jams, taip pat A.Juo­ce­vi­čiaus ir E.Rais­tens­kio tar­ny­ba, įga­lio­ji­mais ir įta­ka šiai vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jai, pri­ėmė iš Ro­lan­do Skais­gi­rio di­des­nės nei 250 MGL ver­tės ky­šį ki­to as­mens - par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ - nau­dai, pa­ža­dė­jęs pa­veik­ti VRM ir jos tar­nau­to­jus, kad šie (...) ne­tei­sė­tai veik­tų R.Skais­gi­rio at­sto­vau­ja­mų as­me­nų - vie­šo­sios įstai­gos „Pra­das Me­dia“ ir bend­ro­vės „An­ti­kos sti­lius“ - in­te­re­sais“, - Sei­me sa­kė ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras.

Anot jo mi­nė­ta „tvar­kie­čių“ tri­ju­lė, veik­da­mi gru­pė­je, bu­vo pa­sis­kirs­tę vaid­me­ni­mis - R.A.Ru­čys jai va­do­va­vo ir koor­di­na­vo veiks­mus, o tuo­me­ti­nis vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras A.Juo­ce­vi­čius (da­bar mi­ręs) ir vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro pa­ta­rė­jas E.Rais­tens­kis vyk­dė nu­ro­dy­mus.

Pro­ku­ro­rų duo­me­ni­mis, „tvar­kie­čių“ nu­ro­dy­mu už tiks­liai ne­nus­ta­ty­tą, bet ne ma­žes­nį kaip 250 MGL (9,5 tūkst. li­tų) ky­šį da­ry­ta įta­ka VRM tar­nau­to­jams, kad jie or­ga­ni­zuo­da­mi vie­šuo­sius pir­ki­mus dis­kri­mi­nuo­tų ki­tus da­ly­vius ir ne­tei­sė­tai pro­te­guo­tų R.Skais­gi­rio at­sto­vau­ja­mas įstai­gas. Iš vi­so mi­nė­ti ke­tu­ri vie­šie­ji pir­ki­mai.

Mai­nais už tai pro­diu­se­ris tu­rė­jo suo­rga­ni­zuo­ti ren­gi­nį „Pirk dramb­lį"“, ku­ris, pa­sak Sei­mui pa­teik­tos me­džia­gos, bu­vo skir­tas po­pu­lia­rin­ti par­ti­ją „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ bei jos pir­mi­nin­ką Ro­lan­dą Pa­ksą.

2013 me­tų rug­sė­jo 5 die­ną R.Skais­gi­rys esą su­si­ta­rė su R.Ru­čiu tie­sio­giai, o per jį su A.Juo­ce­vi­čiu­mi ir E.Rais­tens­kiu, kad jo fir­moms lai­mė­jus VRM skel­bia­mus kon­kur­sus da­lis pel­no, bet ne ma­žiau kaip 100 tūkst. li­tų (apie 29 tūkst. eu­rų), teks or­ga­ni­zuo­ti „tvar­kie­čiams“ rek­la­muo­ti skir­tą ren­gi­nį.

Anot pro­ku­ro­rų, „tvar­kie­čių“ būs­ti­nė­je vy­ko pa­si­ta­ri­mai, per ku­riuos reng­ti „nu­si­kals­ta­mos vei­kos da­ry­mo pla­nai“, pa­skirs­ty­tos už­duo­tys ir nu­si­kals­ta­mu bū­du gau­tos lė­šos.

Par­ei­gū­nai tu­ri duo­me­nų, kad tuo­me­ti­nis vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro pa­ta­rė­jas E.Rais­tens­kis pa­si­nau­do­da­mas pa­dė­ti­mi pa­da­rė dar ne­pas­kelb­tų vie­šų­jų pir­ki­mų už­duo­čių ko­pi­jas ir per­da­vė jas R.Skais­gi­riui. Tuo­me­ti­niam vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trui „tvar­kie­čiui“ Dai­liui Al­fon­sui Ba­ra­kaus­kui nu­spren­dus pir­ki­mus su­skai­dy­ti, mi­nė­ta tri­ju­lė mi­nis­trą nuo to at­kal­bė­jo, nes ki­lo ri­zi­ka R.Skais­gi­rio kom­pa­ni­joms jų ne­lai­mė­ti.

Be to, par­ei­gū­nai tu­ri ži­nių, kad kai ku­rių vie­šų­jų pir­ki­mų są­ly­gos bu­vo spe­cia­liai pri­tai­ky­tos R.Skais­gi­rio įmo­nėms.

Me­džia­go­je taip pat ra­šo­ma, kad ne­pa­vy­kus R.Skais­gi­rio pro­te­guo­toms įmo­nėms lai­mė­ti VRM pir­ki­mų, pro­diu­se­ris par­ei­ka­la­vo kom­pen­suo­ti jo pa­tir­tas iš­lai­das. Kad par­ti­jos bu­hal­te­ri­jo­je ne­bū­tų fik­suo­ja­mos fi­nan­si­nės ope­ra­ci­jos grą­ži­nant lė­šas, R.A.Ru­čys su R.Skais­gi­riu esą su­kurs­tė bend­ro­vės „Pra­das R“ di­rek­to­rių Jus­ti­ną Gar­liaus­ką ir bend­ro­vės „NTSer­vi­ce“ va­do­vą Pei­sa­chą Ka­čer­gins­kį su­da­ry­ti ap­si­mes­ti­nius san­do­rius ir jų pa­grin­du at­lik­ti fi­nan­si­nes ope­ra­ci­jas.

R.A.Ru­čys kal­tę ne­igia.

Pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją, Sei­mo na­rys be par­la­men­to su­ti­ki­mo ne­ga­li bū­ti trau­kia­mas bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn.

De­šimt įtariamųjų

Ko­rup­ci­jos Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je (VRM) bei par­ti­jo­je „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ by­lo­je įta­ri­mai jau pa­teik­ti apie de­šimt as­me­nų, pra­ne­šė pro­ku­ro­ras.

„A­pie de­šimt as­me­nų“, - penk­ta­die­nį Sei­me žur­na­lis­tams sa­kė Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­ras Ro­lan­das Stan­ke­vi­čius, pa­klaus­tas ke­liems as­me­nims by­lo­je pa­teik­ti įta­ri­mai.

Įta­ria­mų­jų pa­var­džių jis ne­nu­ro­dė. Anks­čiau skelb­ta, kad įta­ri­mai dėl gal­būt ne­skaid­rių vie­šų­jų pir­ki­mų VRM pa­teik­ti bu­vu­siam vi­ce­mi­nis­trui Al­gi­man­tui Juo­ce­vi­čiui (da­bar mi­ręs), bu­vu­siam mi­nis­tro pa­ta­rė­jui Er­vi­nui Rais­tens­kiui, bu­vu­siam vals­ty­bės įmo­nės „In­fos­truk­tū­ra“ di­rek­to­riui Ri­čar­dui Bra­žė­nui, VRM Elek­tro­ni­nės val­džios po­li­ti­kos sky­riaus ve­dė­jui Rim­vy­dui Jan­čiaus­kui, mi­nis­te­ri­jai pa­val­daus In­for­ma­ti­kos ir ry­šių de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jui Jo­nui Ūsui, bend­ro­vės „NT Ser­vi­ce“ va­do­vui Pei­sa­chui Ka­čer­gins­kiui, vers­li­nin­kams Ro­lan­dui Skais­gi­riui, Jus­ti­nui Gar­liaus­kui.

Bu­vęs vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras „tvar­kie­tis“ Dai­lis Al­fon­sas Ba­ra­kaus­kas by­lo­je apk­laus­tas spe­cia­liuo­ju liu­dy­to­ju.

Pa­sak R.Stan­ke­vi­čiaus, įta­ri­mus no­ri­ma pa­teik­ti ir par­la­men­ta­rui, bu­vu­siam par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ at­sa­kin­ga­jam se­kre­to­riui R.A.Ru­čiui.

„(...) yra ki­lę įta­ri­mų kad jis pre­kia­vo po­vei­kiu, or­ga­ni­za­vo ves­ti ap­gau­lin­gos aps­kai­tos tvar­ky­mą, - tei­gė pro­ku­ro­ras. - Tai yra su­si­ta­rė gau­ti ne­at­ly­gin­ti­nai ren­gi­nį, ku­ria­me rek­la­muo­ja­ma par­ti­ja, už tai pa­ža­dė­jęs, kad ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rius lai­mės Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos or­ga­ni­zuo­ja­mus vie­šuo­sius pir­ki­mus.“

Pro­ku­ro­ro tei­gi­mu, šiuo me­tu by­lo­je at­lie­ka­mos liu­dy­to­jų apk­lau­sos, lau­kia­ma ūki­nės-fi­nan­si­nės veik­los pa­ti­kri­ni­mų iš­va­dų, ti­ria­mi per kra­tas pa­im­ti do­ku­men­tai, kom­piu­te­riai.

Pa­klaus­tas, ar by­la žlugs, jei Sei­mas ne­pa­nai­kins R.A.Ru­čio im­uni­te­to, pro­ku­ro­ras at­sa­kė ne­igia­mai.

„Ga­li­ma iš­tir­ti, bet tas ty­ri­mas ne­bus nei pil­nas, nei iš­sa­mus. Bus tam ti­kros ty­ri­mo spra­gos, bet tai ne­reiš­kia, kad pats ty­ri­mas ne­bus įma­no­mas“, - kal­bė­jo R.Stan­ke­vi­čius.

Pats R.A.Ru­čys žur­na­lis­tams tei­gė nie­kaip ne­bu­vo su­si­jęs su ren­gi­nio „Pirk dramb­lį“, ku­rį pro­ku­ro­rai ver­ti­na kaip ky­šį par­ti­jai „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“, or­ga­ni­za­vi­mu.

„Dramb­lio ne­pir­kau, ne­tu­riu su juo jo­kio ry­šio, aš ne or­ga­ni­za­to­rius, R.Skais­gi­rys vyk­dė ren­gi­nį“, - sa­kė Sei­mo na­rys.

Jis tvir­ti­no esąs ne­kal­tas, par­ti­jos fi­nan­sų ne­tvar­kė, to­dėl ne­bi­jąs jo­kių akis­ta­tų su ki­tais įta­ria­mai­siais.

Dėl „tvar­kie­čio“ tei­si­nės ne­lie­čia­my­bės spren­džian­ti „dar­bie­čio“ Kęs­tu­čio Dauk­šio va­do­vau­ja­ma ko­mi­si­ja penk­ta­die­nio ry­tą pa­da­rė už­da­rą po­sė­dį, ne­pai­sant, kad Sei­mo sta­tu­tas nu­ma­to, jog lai­ki­no­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos tu­ri dirb­ti vie­šai.

„Jei­gu nag­ri­nė­ja­mas klau­si­mas yra su­si­jęs su vals­ty­bės pa­slap­ti­mi, lai­ki­nų­jų kon­tro­lės ar­ba ty­ri­mo ko­mi­si­jų po­sė­džiai už­da­ri vi­siems as­me­nims, iš­sky­rus kvies­tuo­sius, ku­rių są­ra­šas su­da­ro­mas pa­gal ko­mi­si­jos na­rių pa­gei­da­vi­mus. Ki­tais at­ve­jais lai­ki­no­ji kon­tro­lės ar­ba ty­ri­mo ko­mi­si­ja reng­ti už­da­rus po­sė­džius ga­li tik ga­vu­si Sei­mo pri­ta­ri­mą“ , - ra­šo­ma Sei­mo sta­tu­te ir Lai­ki­nų­jų ty­ri­mo ko­mi­si­jų įsta­ty­me.

To­kio lei­di­mo ko­mi­si­ja ne­pra­šė ir ne­ga­vo.

Ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras į Sei­mą su to­kiu pra­šy­mu krei­pė­si pa­sku­ti­nę ru­dens se­si­jos die­ną pra­ėju­sių me­tų gruo­džio pa­bai­go­je. Pro­ku­ro­rai įta­ria, kad Sei­mo na­rys „tvar­kie­tis“ R.A.Ru­čys vei­kė or­ga­ni­zuo­to­je gru­pė­je su ki­tais par­ti­jos ko­le­go­mis A.Juo­ce­vi­čiu­mi ir E.Rais­tens­kiu, tuo me­tu dir­bu­siais Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je, ir 2013 me­tų spa­lį iš pro­diu­se­rio Ro­lan­do Skais­gi­rio pri­ėmė ky­šį.

Anot par­ei­gū­nų, su­rink­ti duo­me­nys lei­džia ma­ny­ti, kad R.A.Ru­čys iš pro­diu­se­rio R.Skais­gi­rio pri­ėmė di­des­nės nei 250 MGL (9,5 tūkst. eu­rų) ver­tės ky­šį pa­ža­dė­jęs pa­veik­ti vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­ją ir jos vals­ty­bės tar­nau­to­jus, taip pat, veik­da­mas bend­ri­nin­kų gru­pė­je, su­kurs­tė ir or­ga­ni­za­vo ap­gau­lin­gą įmo­nių bu­hal­te­ri­nės aps­kai­tos tvar­ky­mą.

Sei­mo na­rys be Sei­mo su­ti­ki­mo ne­ga­li bū­ti trau­kia­mas bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn, su­ima­mas ar ki­taip su­var­žo­ma jo lais­vė. Dėl Sei­mo na­rio lais­vės su­var­žy­mo ga­li kreip­tis tik ša­lies ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras.

Per­nai spa­lio 21 die­ną Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra pra­ne­šė su Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba at­lie­kan­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl pre­ky­bos po­vei­kiu stam­biu mas­tu sie­kiant už at­ly­gį da­ry­ti įta­ką ke­le­tui Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je vyk­dy­tų vie­šų­jų pir­ki­mų.