Siūlo mokėti rentas menininkams
Trys kon­ser­va­to­riai Vy­tau­tas Juo­za­pai­tis, Va­len­ti­nas Stun­dys ir Ar­vy­das Vi­džiū­nas siū­lo mo­kė­ti ren­tas moks­lo, švie­ti­mo, kul­tū­ros, me­no dar­buo­to­jams ir kū­rė­jams.

Pa­gal siū­ly­mą, ren­ta siek­tų 1,5 vi­du­ti­nio mė­ne­si­nio at­ly­gi­ni­mo (šiuo me­tu ji sie­kų be­veik 1100 eu­rų), o ją gau­ti ga­lė­tų drau­džia­mų­jų pa­ja­mų, iš­sky­rus už kū­ry­bi­nę veik­lą, ne­tu­rin­tys as­me­nys.

Pa­gal pro­jek­tą, moks­lo, švie­ti­mo, kul­tū­ros, me­no dar­buo­to­jų ir kū­rė­jų vals­ty­bi­nė ren­ta ga­lė­tų bū­ti pa­skir­ta Lie­tu­vos pi­lie­čiui, ku­ris, „vyk­dy­da­mas il­ga­lai­kę sis­te­min­gą veik­lą, tu­ri ypa­tin­gų nuo­pel­nų Lie­tu­vos vals­ty­bei, at­li­ko kil­nius poel­gius ku­riant ir plė­to­jant moks­lą, švie­ti­mą, kul­tū­rą, me­ną, pa­da­riu­sius di­de­lį po­vei­kį vi­suo­me­nei“.

Pa­sak ini­cia­to­rių, įgy­ven­di­nus siū­ly­mą bū­tų už­ti­krin­tos so­cia­li­nės ga­ran­ti­jas „iš­ki­liems moks­lo, švie­ti­mo, kul­tū­ros, me­no dar­buo­to­jams ir kū­rė­jams, vyk­dan­tiems il­ga­lai­kę sis­te­min­gą veik­lą, tu­rin­tiems ypa­tin­gų nuo­pel­nų Lie­tu­vos vals­ty­bei“.

Kaip tei­gia­ma aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te, pro­jek­tas par­eng­tas at­siž­vel­giant į moks­lo, švie­ti­mo, kul­tū­ros ir me­no sri­ties vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų ra­gi­ni­mus bei pa­siū­ly­mus.