Siūlo mažinti Trišalės tarybos narių skaičių
Tri­ša­lės ta­ry­bos na­rių skai­čių siū­lo­ma ma­žin­ti nuo 21 iki 15-kos. Jo­je dirb­tų po 5 darb­da­vių, pro­fe­si­nių są­jun­gų ir Vy­riau­sy­bės at­sto­vus, o jos pir­mi­nin­kai keis­tų­si kas pus­me­tį. Be to, siū­lo­ma nu­sta­ty­ti ket­ve­rių me­tų ta­ry­bos ka­den­ci­ją – da­bar jos truk­mė ne­nus­ta­ty­ta.

Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas, ket­vir­ta­die­nį svars­ty­da­mas nau­jos re­dak­ci­jos Dar­bo ko­dek­są, pri­ėmė so­cial­de­mo­kra­to Al­gir­do Sy­so pa­tai­sas. Dėl jų dar bal­suos Sei­mas.

De­le­guo­ti į Tri­ša­lę ta­ry­bą sa­vo at­sto­vus siū­lo­ma pro­fe­si­nėms są­jun­goms, ku­rios jun­gia 0,5 proc. ar dau­giau vi­sų Lie­tu­vos dir­ban­čių­jų, o darb­da­vių or­ga­ni­za­ci­joms, – ku­rios bus įdar­bi­nu­sios 3 proc. ir dau­giau dir­ban­čių­jų. Iki šiol to­kio rei­ka­la­vi­mo ne­bu­vo.

Be to, or­ga­ni­za­ci­jos ne­tu­ri būi sko­lin­gos ša­lies biu­dže­tui, „Sod­rai“ ar ki­toms vals­ty­bės įstai­goms. Ar jos ati­tin­ka rei­ka­la­vi­mus, spręs So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja.

Ko­mi­te­tas taip pat nu­ta­rė, kad Vy­riau­sy­bė į ta­ry­bą tu­rė­tų de­le­guo­ti tik mi­nis­trus ar vi­ce­mi­nis­trus, o ne že­mes­nio ran­go par­ei­gū­nus, kaip yra da­bar.

„Jei­gu no­ri­me kel­ti šios or­ga­ni­za­ci­jos au­to­ri­te­tą ir jos su­gaiš­tas lai­kas ne­nuei­tų vel­tui... O tai da­ly­vau­ja že­mes­nio ly­gio par­ei­gū­nai ir ne­prii­ma jo­kių spren­di­mų. Pats da­ly­va­vau po­sė­džiuo­se, kur da­ly­vau­da­vo ir prem­je­rai, ir mi­nis­trai – ras­da­vo lai­ko“, – tei­gė A.Sy­sas.

Pa­sak kon­ser­va­to­riaus Ri­man­to Jo­no Da­gio, aukš­tes­nio ly­gio va­do­vai Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je rei­ka­lin­gi, nes jo­je svars­to­mi „po­li­ti­nio lyg­mens klau­si­mai“.

Be Tri­ša­lės ta­ry­bos iš­va­dos Vy­riau­sy­bė ne­ga­li pri­im­ti spren­di­mo dėl mi­ni­ma­lios mė­ne­sio al­gos kei­ti­mo. Ki­tais so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo rink­los klau­si­mais jos bal­sas yra pa­ta­ria­ma­sis.