Siūlo mažinti lobisto registracijos mokestį
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) sie­kia, kad kuo dau­giau lo­bis­ti­ne veik­la už­sii­man­čių as­me­nų re­gis­truo­tų­si lo­bis­tais, to­dėl re­gis­tra­ci­jos mo­kes­tį siū­lo su­ma­žin­ti iki 10 eu­rų.

„I­ki šiol re­gis­tra­vi­mo­si lo­bis­tu mo­kes­tis yra la­bai ne­ma­žas – apie 150 eu­rų. Ko­mi­si­jos nuo­mo­ne, re­gis­tra­ci­jos mo­kes­tis tu­rė­tų bū­ti sim­bo­li­nis 10 eu­rų ir fi­nan­si­nė naš­ta ne­bū­tų ar­gu­men­tas, ko­dėl ne­si­re­gis­truo­ti lo­bis­tu“, – pir­ma­die­nį Sei­me su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je sa­kė VTEK pa­ta­rė­ja Eve­li­na Ma­tu­lai­tie­nė.

Pa­sak jos, VTEK jau pa­tei­kė pa­siū­ly­mus Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai, ku­ri tu­rė­tų par­uoš­ti tai nu­ma­tan­tį Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo pro­jek­tą.

E.Ma­tu­lai­tie­nės tei­gi­mu, taip pat siū­lo­ma iš lo­bis­tų ne­be­rei­ka­lau­ti me­ti­nių at­as­kai­tų.

„Tai yra ir di­de­lė naš­ta, ir vi­siš­kai ne­efek­ty­vu. Po me­tų tie veik­los re­zul­ta­tai yra ne­beak­tua­lūs, mes sie­kia­me kad lo­bis­tas dek­la­ruo­tų apie sa­vo veik­lą per 7 ka­len­do­ri­nes die­nas“ – tvir­ti­no E.Ma­tu­lai­tie­nė.

Anot jos, šiuo me­tu VTEK tes­tuo­ja in­for­ma­ci­nę sis­te­mą, ku­rio­je bus ga­li­ma ras­ti in­for­ma­ci­jos apie vi­sus Lie­tu­vo­je vei­kian­čius lo­bis­tus. E.Ma­tu­lai­tie­nės tei­gi­mu, ši sis­te­ma lo­bis­tams „bus sa­vi­kon­tro­lės ir prie­žiū­ros ele­men­tas“, nes bet ku­ris žmo­gus ga­lės su­ži­no­ti, dėl ko­kių tei­sės ak­tų bu­vo da­ro­ma lo­bis­ti­nė įta­ka, į ko­kias ins­ti­tu­ci­jas lo­bis­tai krei­pė­si.

VTEK va­do­vas Ro­mas Va­len­tu­ke­vi­čius sa­kė, kad da­bar­ti­nis įsta­ty­mas dėl lo­bis­ti­nės veik­los be­veik ne­su­tei­kia VTEK tei­sių ir ga­lių.

„A­so­cia­ci­jos ir ki­tos vers­lo gru­pės ga­li da­ry­ti įta­ką įsta­ty­mų lei­dė­jams po­li­ti­kams ir ki­tiems vals­ty­bės tar­nau­to­jas,o VTEK ne­tu­ri sver­tų su­reg­la­men­tuo­ti tą veik­lą“, – spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je tei­gė R.Va­len­tu­ke­vi­čius.

Da­bar vei­kian­tis įsta­ty­mas dėl lo­biz­mo pri­im­tas 2000 me­tais. Šiuo me­tu re­gis­truo­ti 36 lo­bis­tai, ta­čiau, anot par­la­men­ta­rės so­cial­de­mo­kra­tės Mil­dos Pe­traus­kie­nės, sa­vo veik­lą dek­la­ruo­ja tik ke­le­tas. Pa­sak par­la­men­ta­rės, la­biau­siai lo­bis­tai įta­kos sie­kia al­ko­ho­lio, ta­ba­ko, ener­ge­ti­kos, far­ma­ci­jos, svei­ka­tos ir sta­ty­bų rin­ko­se.

Nau­jo­jo Lo­biz­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Sei­mui bu­vo pa­teik­tas pra­ėju­sių me­tų ba­lan­dį, iki šiol jis svars­to­mas ko­mi­te­tuo­se.

Pa­kei­ti­mais siū­lo­ma nu­sta­ty­ti tri­jų ka­te­go­ri­jų lo­bis­tus: lais­vai sam­do­mus as­me­nis, ku­rie at­lie­ka lo­bis­ti­nę veik­lą už at­ly­gį už­sa­ko­vo pa­ve­di­mu ir in­te­re­sais, įmo­nių lo­bis­tus, ku­rie bū­tų įmo­nės val­dy­mo or­ga­nų na­riai ar dar­buo­to­jai ir at­lik­tų lo­bis­ti­nę veik­lą iš­im­ti­nai šios įmo­nės in­te­re­sais, bei ne­vals­ty­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų lo­bis­tus.