Siūlo LRTK pirmininku perrinkti Edmundą Vaitekūną
Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku Sei­mo Kul­tū­ros ko­mi­te­tas siū­lo an­trai ka­den­ci­jai per­rink­ti lig­šio­li­nį ko­mi­si­jos va­do­vą Ed­mun­dą Vai­te­kū­ną.

To­kiam LRTK na­rių pa­siū­ly­mui pri­tar­ta tre­čia­die­nį per ko­mi­te­to po­sė­dį.

Ko­mi­te­tas in­for­ma­vo, kad E.Vai­te­kū­no pa­va­duo­to­ju siū­lo­ma skir­ti ko­mi­si­jos na­rį Man­tą Mar­ti­šių. Iki šiol LRTK pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jo par­ei­gas ėjo ko­mi­si­jos na­rys Jo­nas Ko­ren­ka.

LRTK pir­mi­nin­ką ir jo pa­va­duo­to­ją Sei­mo Kul­tū­ros ko­mi­te­to tei­ki­mu iš LRTK na­rių ket­ve­rių me­tų lai­ko­tar­piui ski­ria ir at­lei­džia Sei­mas. Kol LRTK pir­mi­nin­kas nė­ra pa­skir­tas, jo par­ei­gas ei­na vy­riau­sias pa­gal am­žių ko­mi­si­jos na­rys. As­muo ne­ga­li bū­ti LRTK pir­mi­nin­ku il­giau kaip dvi ka­den­ci­jas iš ei­lės.

LRTK va­do­vai sa­vo įga­lio­ji­mų ne­te­ko an­tra­die­nį pa­si­bai­gus jų ka­den­ci­jai.

LRTK pri­žiū­ri Lie­tu­vo­je veik­lą vyk­dan­čius trans­liuo­to­jus, ver­ti­na jų veik­lą ir pa­tei­kia­mos in­for­ma­ci­jos ati­ti­ki­mą Lie­tu­vos tei­sės ak­tams, da­ly­vau­ja for­muo­jant vals­ty­bės au­dio­vi­zua­li­nę po­li­ti­ką.

Po Ru­si­jos įvyk­dy­tos Kry­mo anek­si­jos LRTK ak­ty­viai ver­ti­no Ru­si­jos ka­na­lų pa­tei­kia­mą tu­ri­nį, pri­ėmė ne­ma­žai spren­di­mų ri­bo­ti jų re­trans­lia­vi­mą dėl ka­ro, tau­ti­nės ne­san­tai­kos kurs­ty­mo.