Siūlo leisti paprasčiau konfiskuoti su nusikalstamumu siejamų asmenų turtą
Ko­vo­jant su or­ga­ni­zuo­tu nu­si­kals­ta­mu­mu siū­lo­mas nau­jas įsta­ty­mas, ku­ris leis­tų be bau­džia­mo­jo pro­ce­so kon­fis­kuo­ti di­des­nės kaip 15 tūkst. eu­rų ver­tės tur­tą iš su nu­si­kals­ta­mu pa­sau­liu su­si­ju­sių as­me­nų, jei jie ne­ga­lė­tų pa­grįs­ti to tur­to įsi­gi­ji­mo.

Tur­to kon­fis­ka­vi­mas bū­tų tai­ko­mas teis­mo spren­di­mu, ir ši įsta­ty­mo nuo­sta­ta bū­tų tai­ko­ma ne vi­siems pi­lie­čiams, o as­me­nims, esan­tiems tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų pa­tvir­tin­ta­me slap­ta­me nu­si­kals­ta­mų gru­puo­čių na­rių są­ra­še, pro­jek­tą pir­ma­die­nį Sei­me pri­sta­tė jį ren­gu­siai dar­bo gru­pei va­do­va­vęs Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to va­do­vas Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas ir po­li­ci­jos va­do­vai.

„Mū­sų įsta­ty­me at­si­ran­da nau­jo­vė – nu­si­kals­ta­mu bū­du įgy­to tur­to, ku­ris įgy­ja­mas pi­ni­gų plo­vi­mu ar ki­to­kiom nu­si­kals­ta­mom vei­kom, kon­fis­ka­vi­mas. Tai ne Lie­tu­vos iš­ra­di­mas, to­kias prie­mo­nes, ci­vi­li­nį kon­fis­ka­ci­jos ins­ti­tu­tą, tai­ko Ai­ri­ja, Ita­li­ja, Slo­vė­ni­ja, Bul­ga­ri­ja, Ru­mu­ni­ja, Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė, Slo­va­ki­ja, kai tur­tas yra kon­fis­kuo­ja­mas pa­gal at­ski­rą, nuo bau­džia­mo­jo pro­ce­so ne­prik­lau­so­mą pro­ce­dū­rą. Čia ne­rei­kės pra­dė­ti iki­teis­mi­nio ty­ri­mo, tai bus ga­li­ma pa­da­ry­ti dar iki teis­mi­nio nag­ri­nė­ji­mo ar­ba aps­kri­tai be jo. Tai ne­bus kaž­ko­kia po­li­ci­nė funk­ci­ja, tai bus teis­mo pri­im­tas spren­di­mas“, – sa­kė A.Pa­ulaus­kas.

Dar vie­na siū­lo­ma nau­jo­vė – at­lei­di­mas nuo bau­džia­mo­jo per­se­kio­ji­mo su tei­sė­sau­ga bend­ra­dar­biau­jan­tiems as­me­nims.

„As­me­nys, ku­rie reikš­min­gai bend­ra­dar­biaus su tei­sė­sau­ga ir pa­dės at­skleis­ti ki­tus nu­si­kal­ti­mus, ga­lės bū­ti at­leis­ti nuo bau­džia­mo­jo per­se­kio­ji­mo. Ne nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės, o nuo bau­džia­mo­jo per­se­kio­ji­mo, t.y. la­bai anks­ty­vo­je sta­di­jo­je. Ma­no­me, kad šis įsta­ty­mas pa­dės ieš­ko­ti veiks­min­gų, re­zul­ta­ty­vių ir, kas svar­biau­sia, pri­nci­pin­gų ko­vos su or­ga­ni­zuo­tu nu­si­kals­ta­mu­mu bū­dų ir prie­mo­nių“, – kal­bė­jo NSGK va­do­vas.

Po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro pa­va­duo­to­jas Ed­var­das Ši­le­ris pa­brė­žė, jog pi­lie­čiams ne­rei­kė­tų ne­ri­mau­ti, kad iš jų bet ka­da ga­li bū­ti par­ei­ka­lau­ta įro­di­nė­ti tu­ri­mo tur­to le­ga­lu­mą, nes įsta­ty­mo nuo­sta­tos bū­tų tai­ko­mos tik slap­ta­me tei­sė­sau­gos su­da­ry­ta­me są­ra­še esan­tiems as­me­nims. Klau­sia­mas, kiek to­kia­me są­ra­še ga­lė­tų bū­ti as­me­nų, E.Ši­le­ris sa­kė, kad įsta­ty­mo nuo­sta­tos ga­lė­tų bū­ti tai­ko­mos apie šim­tui as­me­nų per me­tus.

„As­me­nys, sie­ja­mi su or­ga­ni­zuo­tu nu­si­kals­ta­mu­mu ir tu­rin­tys dau­giau ne­gu 15 tūkst. erų tur­to, pri­va­lė­tų įro­dy­ti vals­ty­bei, kad jie jį tu­ri tei­sė­tai (įgy­tą tur­tą), ir jei iš es­mės jie ne­su­ge­ba aiš­kiai įro­dy­ti, vals­ty­bė tai kon­fis­kuo­ja, t.y. vals­ty­bė ne­tu­rė­tų įro­di­nė­ti, kad tas as­muo tu­ri tur­tą ne­tei­sė­tai, bet as­muo tu­rė­tų įro­dy­ti. No­rė­čiau pa­brėž­ti, tai ne­bū­tų tai­ko­ma vi­siems pi­lie­čiams, iš es­mės sis­te­ma su­dė­lio­ta taip, kad po­li­ci­ja kar­tu su Ge­ne­ra­li­ne pro­ku­ra­tū­ra pa­tvir­tin­tų tam ti­krų gru­puo­čių są­ra­šą, ku­ris įslap­tin­tas, ir tik tos gru­puo­tės, ku­rios ke­lia Lie­tu­vai di­džiau­sią pa­vo­jų, tu­rė­tų tai da­ry­ti , t.y. iš esės pa­kan­ka­mai siau­ras skai­čius žmo­nių“, – sa­kė E.Ši­le­ris.

Po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nis ko­mi­sa­ras Li­nas Per­na­vas spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je tvir­ti­no, jog da­bar­ti­nis ko­vai su or­ga­ni­zuo­tu nu­si­kals­ta­mu­mu skir­tas įsta­ty­mas – pa­se­nęs.

„Da­bar­ti­nis įsta­ty­mas ga­lio­ja dau­giau kaip 20 me­tų, ir jis yra mo­ra­liai pa­se­nęs, ka­da­gi or­ga­ni­zuo­tas nu­si­kals­ta­mu­mas trans­for­muo­ja­si, or­ga­ni­zuo­tos gru­puo­tės bend­ra­dar­biau­ja tarp­tau­ti­niu mas­tu, vi­siš­kai ne­li­ko sie­nų“, – sa­kė ge­ne­ra­li­nis ko­mi­sa­ras.

„Anks­čiau nu­si­kals­ta­mos gru­puo­tės daž­niau­siai vyk­dė smur­ti­nes nu­si­kals­ta­mas vei­kas, da­bar ma­to­me, kad nu­si­kal­ti­mai tam­pa daug in­te­lek­tua­les­ni, iš es­mės eko­no­mi­niai ir pa­na­šiai. Lie­tu­vo­je vy­rau­ja nu­si­kals­ta­mos vei­kos, su­si­ju­sios su nar­ko­ti­kais ir tur­ti­niais nu­si­kal­ti­mais, kad įsi­vaiz­duo­tu­mėm, koks pel­nas gau­na­mas, ga­liu ilius­truo­ti vie­na pa­sku­ti­nių by­lų, kai su­lai­kė­me dau­giau ne­gu pu­sę to­nos nar­ko­ti­kų, jų ver­tė bu­vo per 40 mln. eu­rų“, – pa­sa­ko­jo ko­mi­sa­ras.

Tai­ky­ti nau­jus me­cha­niz­mus, ku­rie leis­tų pa­im­ti ne­le­ga­liai įgy­tą tur­tą ci­vi­li­nė­mis prie­mo­nė­mis, ne­įro­džius kal­tės dėl nu­si­kal­ti­mo bau­džia­mo­jo­je by­lo­je, tei­si­nin­kai pa­siū­lė pa­aiš­kė­jus, kad ne­tei­sė­tai įgy­to tur­to kon­fis­ka­vi­mo by­los strin­ga teis­muo­se.

Vil­niaus uni­ver­si­te­to ir Lie­tu­vos tei­sės ins­ti­tu­to moks­li­nin­kai to­kius siū­ly­mus iš­sa­kė 2014 me­tais pri­sta­ty­to­je stu­di­jo­je „Kad nu­si­kal­ti­mai ne­ap­si­mo­kė­tų. Tra­di­ci­niai ir mo­der­nūs tur­to kon­fis­ka­vi­mo me­cha­niz­mai“.

Tuo­met tei­si­nin­kai pa­tei­kė duo­me­nis, kad 2010-ai­siais Lie­tu­vos Bau­džia­mą­ja­me ko­dek­se pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės ini­cia­ty­va įtei­si­nus iš­plės­ti­nio tur­to kon­fis­ka­vi­mo ga­li­my­bes ir nu­ma­čius at­sa­ko­my­bę už ne­tei­sė­tą pra­tur­tė­ji­mą, teis­mus pa­sie­kė tik ke­lio­li­ka by­lų, pu­sė jų bai­gė­si iš­tei­si­ni­mu, ki­tos aps­kųs­tos.