Siūlo leisti kariams ginklą įsigyti be kursų ir egzamino
Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to (NSGK) pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas siū­lo leis­ti ka­riams gink­lą įsi­gy­ti ne­lan­kius spe­cia­lių kurs­tų ir ne­lai­kius eg­za­mi­no.

Par­la­men­ta­ras pa­žy­mi, jog šiuo me­tu kur­sų ir eg­za­mi­no ne­rei­ka­lau­ja­ma iš par­ei­gū­nų, tu­rin­čių tei­sę tar­ny­bos me­tu ne­šio­tis šau­na­mą­jį gink­lą, ir to­kias pat są­ly­gas siū­lo su­da­ry­ti ir ka­riams.

Pa­sak A.Pa­ulaus­ko, as­me­ni­nį gink­lą įsi­gy­ti no­rin­tiems ka­riams rei­ka­la­vi­mas lan­ky­ti kur­sus ir lai­ky­ti eg­za­mi­ną yra per­tek­li­nis - ka­riai tai jau yra at­li­kę tar­ny­bos me­tu.

Ko­mi­te­to va­do­vas taip pat sa­ko, jog ka­riai šau­na­mą­jį gink­lą nau­do­ja ne­tgi daž­niau nei par­ei­gū­nai, pra­ty­bų me­tu, tad ir jų įgū­džiai, ti­kė­ti­na, yra ge­res­ni. Tuo ar­gu­men­tuo­da­mas A.Pa­ulaus­kas siū­lo leis­ti ka­riams įgy­ti gink­lą ne­lai­kant eg­za­mi­no, ap­si­ri­bo­ti vien pa­teik­ta pa­žy­ma, jog as­muo tar­ny­bos me­tu tu­ri tei­sę lai­ky­ti ir ne­šio­tis šau­na­mą­jį gink­lą.

Ko­mi­te­to va­do­vo tei­gi­mu, kur­sų ir eg­za­mi­no kai­na, no­rint gau­ti lei­di­mą įsi­gy­ti gink­lą, apy­tiks­liai sie­kia 80 eu­rų.