Siūlo kurti Kino įstatymą
Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja pa­tei­kė Vy­riau­sy­bei nau­jos re­dak­ci­jos Ki­no įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­ria­me įvir­ti­na­mi pa­grin­dai, lei­sian­tys su­kur­ti Na­cio­na­li­nę fil­mo­te­ką ir nu­sta­ty­ti pa­pil­do­mus ki­no kū­ry­bos, ga­my­bos ir sklai­dos fi­nan­sa­vi­mo pri­nci­pus. Pa­tiks­lin­tas ir ki­no fil­mų in­dek­sa­vi­mas pa­gal žiū­ro­vų am­žių. Taip pat nu­tar­ta Lie­tu­vos ki­no cen­trui (LKC) su­teik­ti įga­lio­ji­mus įgy­ven­din­ti ki­no edu­ka­ci­nes prog­ra­mas bei ki­no kul­tū­ros sklai­dą.

Ki­no įsta­ty­mas pa­dės pa­grin­dus ir Na­cio­na­li­nės fil­mo­te­kos kū­ri­mui, įtvir­tin­da­mas Lie­tu­vos ki­no ga­min­to­jų ir tur­ti­nių tei­sių tu­rė­to­jų prie­vo­lę per­duo­ti vals­ty­bės ar­chy­vams vie­ną at­ga­min­ti ir sau­go­ti tin­ka­mą ori­gi­na­lios fil­mo me­džia­gos eg­zemp­lio­rių. LLia­na Ruo­ky­tė-Jons­son taip pat nu­ro­dė, kad Na­cio­na­li­nės fil­mo­te­kos ne­bu­vi­mas ke­lia di­de­lį su­si­rū­pi­ni­mą in­for­ma­ci­nių ka­rų aki­vaiz­do­je, ra­šo­ma pra­ne­ši­me spau­dai.

Šiuo me­tu Lie­tu­va sis­te­min­gai ne­kau­pia sa­vo ki­no pa­vel­do – me­džia­ga sau­go­ma ir Lie­tu­vo­je, ir už jos ri­bų. LKC, vyk­dy­da­mas sa­vo už­da­vi­nius, su­si­ju­sius su ki­no pa­vel­du, bend­ra­dar­biau­ja su Lie­tu­vos vals­ty­bės cen­tri­niu ar­chy­vu, LRT ar­chy­vu ir UAB „Lie­tu­vos ki­nas“. Vi­sos trys mi­nė­to­sios or­ga­ni­za­ci­jos tu­ri skir­tin­gą fil­mų ko­pi­jų kie­kį, taip pat ski­ria­si ir tu­ri­mų fil­mų ko­ky­bė. Lie­tu­vo­je iki šiol ne­bu­vo ir pil­nos Lie­tu­vos ki­no pa­vel­do ana­lo­gi­nio ki­no fil­mo­te­kos: vi­sų vai­dy­bi­nių, do­ku­men­ti­nių ir ani­ma­ci­nių fil­mų rin­ki­nio.

Taip pat svar­bi ki­no pa­vel­do da­lis yra sau­go­ma ne vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jo­se, o pa­čių ki­no kū­rė­jų na­muo­se. Ku­riant fil­mo­te­ką, LKC spe­cia­lis­tai rinks me­džia­gą ir iš pri­va­čių as­me­nų ki­no ar­chy­vų, ku­rie vi­suo­me­nei yra vi­siš­kai ne­ži­no­mi. Be pa­pil­do­mo fi­nan­sa­vi­mo lie­tu­viš­ko ki­no pa­vel­dą su­rink­ti, ty­ri­nė­ti, res­tau­ruo­ti, ko­pi­juo­ti, sau­go­ti ir ro­dy­ti tam­pa ypač su­dė­tin­ga.

Įsta­ty­me siū­lo­ma įtvir­tin­ti pla­tes­nes ki­no fi­nan­sa­vi­mo ga­li­my­bes, in­dus­tri­jos plė­trai nau­do­jant jos pa­čios už­dirb­tus pi­ni­gus. Mi­nis­trės pa­ste­bė­ji­mu, aki­vaiz­du, kad esa­mas ki­no fi­nan­sa­vi­mas ne­pa­ten­ki­na ki­no in­dus­tri­jos po­rei­kių ir po­ten­cia­lo, nes ki­nas da­ro įta­ką vi­suo­me­nės sa­vi­mo­nei ir pri­trau­kia pa­pil­do­mų lė­šų į Lie­tu­vą. „Lie­tu­va ne­ga­li sau leis­ti skir­ti lie­tu­viš­ko ki­no kū­ri­mui ir sklai­dai tris ar pen­kis kar­tus ma­žiau nei lat­viai (6,7 mln. Eur) ar es­tai (10,4 mln. Eur) ski­ria sa­vo­jo ki­no kū­ri­mui ir sklai­dai“, – tei­gė L. Ruo­ky­tė-Jons­son. Juo­lab, kad šiais lai­kais ki­nas yra vie­na iš pa­čių efek­ty­viau­sių prie­mo­nių ko­vo­ti su pro­po­gan­da ir ug­dy­ti pi­lie­tiš­ku­mą.

Pa­gal šiuo me­tu tu­ri­mus duo­me­nis, są­ly­gi­nai ma­žas ki­no fi­nan­sa­vi­mas ne­ati­tin­ka aiš­kiai ma­to­mo eko­no­mi­nio in­dus­tri­jos po­ten­cia­lo. Per pa­sta­ruo­sius me­tus nau­do­jan­tis mo­kes­ti­ne leng­va­ta už­sie­nio ki­no ga­min­to­jai Lie­tu­vo­je iš­lei­do be­veik 12 mi­li­jo­nų eu­rų. Fi­nan­sa­vi­mas ne­ati­tin­ka ir ki­no au­di­to­ri­jos po­rei­kių: 2016 m. na­cio­na­li­nio ki­no da­lis ki­no tea­truo­se su­da­rė 19,5 proc. – tai ro­dik­lis, ku­rį tu­ri tik ga­na stip­rią ki­no in­dus­tri­ją tu­rin­čios vals­ty­bės. To­dėl įsta­ty­mo pro­jek­te siū­lo­ma da­lį ki­no in­dus­tri­jos už­dirb­tų lė­šų su­gra­žin­ti į ki­no ga­my­bą, kaip tai da­ro­ma, pa­vyz­džiui, Len­ki­jo­je ir Pra­ncū­zi­jo­je.

Ki­no įsta­ty­mo pro­jek­te su­stip­ri­na­mos LKC veik­los, ypač už­ti­kri­nant na­cio­na­li­nių fil­mų prie­ina­mu­mą ir ro­dy­mą, ki­no edu­ka­ci­jos, ki­no kul­tū­ros sklai­dos veik­las bei ple­čiant LKC bend­ra­dar­bia­vi­mą su už­sie­nio ša­li­mis. „Lie­tu­vos ki­nas tu­ri ne­iš­nau­do­tų ki­no, vi­deo­kū­ry­bos eks­por­to ga­li­my­bių. Ti­kiu, kad ga­vęs pa­pil­do­mų ins­tru­men­tų LKC iš­nau­dos su­teik­tas ga­li­my­bes ir lie­tu­viš­kas ki­nas bus pa­si­telk­tas ne tik kul­tū­ros dip­lo­ma­ti­jo­je, bet ir kaip eko­no­mi­nis ins­tru­men­tas“, – pa­brė­žė kul­tū­ros mi­nis­trė.