Siūlo iš naujo vertinti Birželio 23-iosios sukilimo reikšmę
Sei­mo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos na­rys Pa­ulius Sau­dar­gas su gru­pe par­la­men­ta­rų siū­lo 1941 m. bir­že­lio 23-osios su­ki­li­mo mi­nė­ji­mo iš­va­ka­rė­se Sei­me pri­im­ti bend­rą par­eiš­ki­mą dėl de­ra­mo Bir­že­lio su­ki­li­mo įver­ti­ni­mo.

Pa­sak P. Sau­dar­go, 2000 me­tų rug­sė­jo 12 die­ną Lie­tu­vos Lai­ki­no­sios Vy­riau­sy­bės par­eiš­ki­mas „Nep­rik­lau­so­my­bės at­sta­ty­mo dek­la­ra­vi­mas“ bal­suo­jant Sei­me bu­vo pri­pa­žin­tas ypa­tin­gai svar­biu is­to­ri­niu įvy­kiu. Ta­čiau dėl iš­ori­nio spau­di­mo ir po­li­ti­nės va­lios sto­kos rug­sė­jo 19 die­ną bu­vo “priim­tas pro­to­ko­li­nis spren­di­mas iš­brauk­ti jį iš svars­to­mų tei­sės ak­tų die­not­var­kės. „Ne­pai­sant įvai­rių ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų ra­gi­ni­mo at­nau­jin­ti dis­ku­si­ją šiuo klau­si­mu, iki šiol to im­tis ne­drįs­ta­ma. To­dėl mi­nint 74-ąsias su­ki­li­mo me­ti­nes Sei­mas, pri­im­da­mas siū­lo­mą par­eiš­ki­mą, šią dis­ku­si­ją ga­lė­tų at­nau­jin­ti, kad iki ju­bi­lie­ji­nio 75-ojo su­ki­li­mo mi­nė­ji­mo bū­tų pa­si­reng­ta de­ra­mai įver­tin­ti šią svar­bią is­to­ri­nę da­tą“, – tei­gia par­eiš­ki­mo ini­cia­to­rius P. Sau­dar­gas. Kon­ser­va­to­riaus nuo­mo­ne, bū­ti­na su­pras­ti, kad 1940-ųjų is­to­ri­nė skriau­da, kai Lie­tu­va bu­vo oku­puo­ta be pa­sip­rie­ši­ni­mo, 1941-ųjų bir­že­lį bu­vo iš­tai­sy­ta. Vis pla­čiau su­ta­ria­ma, kad Bir­že­lio su­ki­li­mą ga­li­ma lai­ky­ti fak­ti­ne lie­tu­vių gink­luo­to­sios re­zis­ten­ci­jos prieš oku­pan­tus pra­džia.

Siū­lo­mos Sei­mo re­zo­liu­ci­jos teks­te kons­ta­tuo­ja­ma, kad dviem to­ta­li­ta­ri­niams re­ži­mams pra­dė­jus tar­pu­sa­vio ka­rą Lie­tu­va pa­si­nau­do­jo nu­švi­tu­sia ga­li­my­be at­kur­ti ne­prik­lau­so­mą Lie­tu­vos vals­ty­bę. „Ti­kiu, kad Sei­mas, pa­gerb­da­mas gar­bin­gą is­to­ri­nę da­tą ir su­pras­da­mas Bir­že­lio su­ki­li­mo reikš­mę XX a. Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je, ry­šis ne tik pri­im­ti šį par­eiš­ki­mą, bet ir iš nau­jo im­sis ini­cia­ty­vos tei­sės ak­tu įtvir­tin­ti Lai­ki­no­sios Vy­riau­sy­bės pa­skelb­tą Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės fak­tą“, – ini­cia­ty­vos es­mę api­bend­ri­no P. Sau­dar­gas.

Pri­me­na­me, kad na­cis­ti­nei Vo­kie­ti­jai pra­dė­jus ka­rą prieš Lie­tu­vą bei ki­tas Bal­ti­jos vals­ty­bes oku­pa­vu­sią SSRS, 1941 me­tų bir­že­lio 22 die­ną Lie­tu­vo­je pra­si­dė­jo vi­suo­ti­nis gink­luo­tas pa­sip­rie­ši­ni­mas prieš so­vie­tų val­džią ir oku­pa­ci­nę ka­riuo­me­nę. Bir­že­lio 23 die­ną per Kau­no ra­di­ją bu­vo pa­skelb­ta Ne­prik­lau­so­my­bės at­sta­ty­mo dek­la­ra­ci­ja ir Lie­tu­vos Lai­ki­no­sios Vy­riau­sy­bės su­dė­tis. Per ke­lias die­nas su­ki­lė­liai iš ka­lė­ji­mų pa­lei­do be­lais­vius, pe­rė­mė svar­biau­sius stra­te­gi­nius ob­jek­tus ir fak­ti­nę vals­ty­bės kon­tro­lę. Ne­ap­siei­ta be au­kų – žu­vo per 2000 su­ki­lė­lių. “Šiai kil­niai lie­tu­vių tau­tos va­liai ne­bu­vo lem­ta iš­si­pil­dy­ti – so­vie­ti­nę oku­pa­ci­ją pa­kei­tė na­cis­ti­nis re­ži­mas”, - pri­me­na P. Sau­dar­gas.