Siūlo į Baudžiamąjį kodeksą įtraukti bausmę už moterų apipjaustymą
Sei­mo na­rė so­cial­de­mo­kra­tė Gied­rė Pur­va­nec­kie­nė į Bau­džia­mą­jį ko­dek­są (BK) siū­lo įtrauk­ti baus­mę už mo­te­rų apip­jaus­ty­mą. Pa­sak par­la­men­ta­rės, dėl pa­di­dė­ju­sios mig­ra­ci­jos iš­au­ga ri­zi­ka, kad dau­giau­siai Af­ri­kos vals­ty­bė­se pra­kti­kuo­ja­mas mo­te­rų ly­ti­nių or­ga­nų ža­lo­ji­mas ga­li bū­ti at­lie­ka­mas ir Lie­tu­vo­je.

BK so­cial­de­mo­kra­tė siū­lo pa­pil­dy­ti nuo­sta­ta, kad su­nkus svei­ka­tos su­trik­dy­mas sie­kiant at­lik­ti ar at­lie­kant mo­ters ly­ti­nių or­ga­nų ža­lo­ji­mą re­mian­tis re­li­gi­niais įsi­ti­ki­ni­mais ir so­cia­li­nė­mis, kul­tū­ri­nė­mis reik­mė­mis bū­tų bau­džia­mas lais­vės at­ėmi­mu nuo dve­jų iki dvy­li­kos me­tų.

Aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te G.Pur­va­nec­kie­nė pa­žy­mi, kad tarp po­ten­cia­lių au­kų pa­ten­ka ir Lie­tu­vos pi­lie­tės, ku­rios su­si­tuo­ku­sios su už­sie­nie­čiais pa­si­duo­da to­kioms pro­ce­dū­roms, ir nors šiuo me­tu Lie­tu­vo­je me­di­kai su šia prob­le­ma su­si­du­ria ne daž­nai, kar­tais ten­ka gy­dy­ti į Lie­tu­vą at­vy­ku­sias mo­te­ris, ku­rios pa­ty­rė apip­jaus­ty­mą ki­to­se, daž­niau­siai Af­ri­kos ir Azi­jos, ša­ly­se.

„Ta­čiau au­gant im­ig­ran­tų skai­čiui iš­kils mo­te­rų ly­ti­nių or­ga­nų apip­jaus­ty­mo grės­mė. Pa­vyz­džiui, nu­ma­ty­ta, kad Lie­tu­va pri­ims pa­bė­gė­lius iš Eri­trė­jos, o Eri­trė­jo­je mo­te­rų ly­ti­nių or­ga­nų ža­lo­ji­mo pro­ce­dū­ras 15–49 me­tų am­žiaus tarps­ny­je pa­ti­ria 83 proc. mo­te­rų ir mer­gai­čių“, – ra­šo par­la­men­ta­rė.

Jos pa­tei­kia­mais duo­me­ni­mis, Eu­ro­pos Są­jun­go­je bau­džia­mą­ją at­sa­ko­my­bę už mo­te­rų ly­ti­nių or­ga­nų ža­lo­ji­mą yra pri­ėmu­sios Ai­ri­ja, Aus­tri­ja, Bel­gi­ja, Da­ni­ja, Is­pa­ni­ja, Ita­li­ja, Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė, Kroa­ti­ja, Kip­ras, Šve­di­ja.

Mo­te­rų ly­ti­nių or­ga­nų ža­lo­ji­mas, tai yra da­li­nis ar vi­siš­kas iš­ori­nių mo­ters ly­ti­nių or­ga­nų pa­ša­li­ni­mas, ar­ba ly­ties or­ga­nų su­ža­lo­ji­mas dėl su me­di­ci­na ne­su­si­ju­sių prie­žas­čių, yra pra­kti­kuo­ja­mas dau­giau nei 30 ša­lių, dau­giau­sia Af­ri­ko­je. Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos duo­me­ni­mis, šiuo me­tu pa­sau­ly­je to­kius apip­jaus­ty­mus yra pa­ty­rę nuo 100 iki 140 mln. mer­gai­čių ir mo­te­rų, kas­met apie 3 mi­li­jo­nams grę­sia pa­tir­ti šias pro­ce­dū­ras.

Eu­ro­pos Par­la­men­to re­zo­liu­ci­jo­je dėl mo­te­rų ly­ties or­ga­nų ža­lo­ji­mo nu­trau­ki­mo skai­čiuo­ja­ma, kad Eu­ro­pos Są­jun­go­je šiuo me­tu gy­ve­na dau­giau nei pu­sė mi­li­jo­no mer­gai­čių ir mo­te­rų, ku­rios pa­ty­rė šias eg­ze­ku­ci­jas, o 180 tūkst. yra po­ten­cia­lio­je ri­zi­ko­je.