Siūlo griežtinti šaunamojo ginklo panaudojimą pareigūnams
Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (VRM) par­en­gė pa­tai­sas, ku­rios griež­čiau apib­rė­žia šau­na­mo­jo gink­lo pa­nau­do­ji­mą – par­ei­gū­nai tą ga­lė­tų da­ry­ti tik iš­im­ti­niais at­ve­jais, taip pat su­vie­no­di­na­ma gink­lo pa­nau­do­ji­mo tvar­ka vi­sų vi­daus rei­ka­lų sis­te­mos tar­ny­bų par­ei­gū­nams.

Šio­mis pa­tai­so­mis aiš­kiai iš­ski­ria­mi kon­kre­tūs at­ve­jai, ka­da gink­lo pa­nau­do­ji­mas ga­li­mas. Da­bar įsta­ty­mai apib­rė­žia, kuo­met gink­lo pa­nau­do­ji­mas drau­džia­mas – žmo­nių su­si­bū­ri­mo vie­to­se, jei­gu ga­li nu­ken­tė­ti ap­lin­ki­niai, prieš nėš­čias mo­te­ris, ne­pil­na­me­čius, iš­sky­rus at­ve­jus, kai jie ke­lia grės­mę žmo­nių gy­vy­bei ar svei­ka­tai, o prie­var­tos pa­nau­do­ji­mo są­ly­gos nu­ro­do­mos ne­išs­ki­riant kon­kre­čių prie­mo­nių.

Pa­gal nau­jai siū­lo­mą tvar­ką, šau­na­ma­sis gink­las ir sprog­me­nys ga­lė­tų bū­ti pa­nau­do­ti tik iš­im­ti­niais at­ve­jais, kai tai ne­iš­ven­gia­mai bū­ti­na ir ta­da, kai psi­chi­nė ar fi­zi­nė prie­var­ta bu­vo ne­veiks­min­ga ar­ba ky­la ne­iš­ven­gia­mas pa­vo­jus as­mens gy­vy­bei ar svei­ka­tai.

Pa­sak po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro pa­va­duo­to­jo Ed­var­do Ši­le­rio, svar­bu ir tai, kad pa­tai­sos uni­fi­kuos gink­lo pa­nau­do­ji­mo tvar­ką vi­soms tar­ny­boms.

„Po tų skau­džių įvy­kių su pa­sie­nie­čiu, kur bu­vo nu­šau­tas žmo­gus, bu­vo su­sig­rieb­ta, kad skir­tin­gi įsta­ty­mai skir­tin­gai reg­la­men­tuo­ja šau­na­mo­jo gink­lo pa­nau­do­ji­mą, to­dėl VRM bu­vo nu­spręs­ta vi­sų pa­val­džių ins­ti­tu­ci­jų tei­ses ir par­ei­gas nau­do­jant šau­na­mą­jį gink­lą su­vie­no­din­ti. Bus dau­giau tei­si­nio aiš­ku­mo“, – BNS apie pa­tai­sas sa­kė E.Ši­le­ris.

„Tie pa­tys par­ei­gū­nai mig­ruo­ja, iš pa­sie­nio pe­rei­na į po­li­ci­ją, iš po­li­ci­jos – į vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bą. Vie­nu at­ve­ju (gink­lą) nau­do­ja kaip po­li­ci­nin­kas, ki­tu at­ve­ju – jau kaip pa­sie­nie­tis, kai bus su­vie­no­din­tos są­ly­gos, bus leng­viau. Ta­čiau vėl­gi tai ne­bus, kad vien tik pri­ėmus įsta­ty­mą vis­kas pa­si­keis, tie­siog bus dau­giau aiš­ku­mo“, – kal­bė­jo ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro pa­va­duo­to­jas.

Pa­tai­sos nu­ma­to, kad par­ei­gū­nas šau­na­mą­jį gink­lą prieš as­me­nis ga­lė­tų pa­nau­do­ti: at­rem­da­mas gink­luo­tą įsi­ver­ži­mą į Lie­tu­vos te­ri­to­ri­ją, dip­lo­ma­ti­nių at­sto­vy­bių, val­džios ins­ti­tu­ci­jų bei stra­te­gi­nių ob­jek­tų už­puo­li­mus; gin­da­ma­sis ar gin­da­mas ki­tą žmo­gų nuo pa­vo­jaus gy­vy­bei ar svei­ka­tai; iš­lais­vin­da­mas įkai­tus; su­lai­ky­da­mas nu­si­kals­ta­mą vei­ką ga­li­mai pa­da­riu­sį as­me­nį, jei­gu ky­la pa­vo­jus kie­no nors gy­vy­bei ar svei­ka­tai; su­lai­ky­da­mas trans­por­to prie­mo­nės vai­ruo­to­ją, jei jis ke­lia ne­iš­ven­gia­mą pa­vo­jų par­ei­gū­no ar­ba ki­to as­mens gy­vy­bei.

Šiuo me­tu įsta­ty­me nė­ra kon­kre­čiai apib­rėž­ti at­ve­jai dėl šau­na­mo­jo gink­lo pa­nau­do­ji­mo, o bend­rai nu­sa­ko­ma, ko­kiais at­ve­jais par­ei­gū­nas tu­ri tei­sę pa­var­to­ti prie­var­tą. Re­gis­truo­to­mis pa­tai­so­mis smul­kiau iš­dės­to­ma, ko­kią prie­var­tą ir spe­cia­lią­sias prie­mo­nes tam ti­krais at­ve­jais tu­ri tei­sę pa­nau­do­ti par­ei­gū­nas, t.y., ko­kiais at­ve­jais ga­li­ma fi­zi­nė prie­var­ta, ko­kiais – lei­džia­ma nau­do­ti an­tran­kius ir su­ri­ši­mo prie­mo­nes ir t.t.

VRM ko­men­tuo­da­ma BNS pa­tai­sas taip pat pa­žy­mi, kad šau­na­mo­jo gink­lo ir sprog­me­nų pa­nau­do­ji­mas tu­rė­tų bū­ti laips­niš­kas t.y. šau­na­ma­sis gink­las ir sprog­me­nys bū­tų nau­do­ja­mi tik kai ki­tos prie­var­tos prie­mo­nės bū­tų ne­veiks­min­gos ar­ba kai ki­tų prie­var­tos prie­mo­nių ne­įma­no­ma pa­nau­do­ti dėl ky­lan­čio pa­vo­jaus gy­vy­bei ar svei­ka­tai.

Kaip ir da­bar, šau­na­ma­sis gink­las ga­lės bū­ti pa­nau­do­ja­mi ne tik prieš as­me­nis, bet ir prieš gy­vū­ną, lai­vą, or­lai­vį ar­ba trans­por­to prie­mo­nę, ta­čiau šiuo at­ve­ju siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad šau­na­ma­sis gink­las ga­lė­tų bū­ti pa­nau­do­tas, tik jei­gu gy­vū­nas, lai­vas, or­lai­vis ar­ba trans­por­to prie­mo­nė ke­lia ne­iš­ven­gia­mą pa­vo­jų par­ei­gū­no ar ki­tų as­me­nų gy­vy­bei ar svei­ka­tai.

Taip pat pa­tai­sos nu­sta­to, kad par­ei­gū­nai tu­rės bū­ti spe­cia­liai par­eng­ti ir re­gu­lia­riai ti­kri­na­mi, ar jie su­ge­ba veik­ti si­tua­ci­jo­se, su­si­ju­sio­se su šau­na­mo­jo gink­lo ar sprog­me­nų pa­nau­do­ji­mu.

Pa­tai­sas dėl šau­na­mo­jo gink­lo bei spe­cia­lių­jų prie­mo­nių pa­nau­do­ji­mo VRM ini­ci­juo­ja po mir­ti­mi pa­si­bai­gu­sio per­se­kio­ji­mo pa­sie­ny­je. Pra­ėju­sių me­tų rugp­jū­čio mė­ne­sį pa­sie­ny­je su Bal­ta­ru­si­ja ties Drus­ki­nin­kais pa­sie­nie­čiams per­se­kio­jant du įta­ria­mų kon­tra­ban­di­nin­kų au­to­mo­bi­lius bu­vo nu­šau­tas 18-me­tis. Vie­na­me iš au­to­mo­bi­lių ant ga­li­nės sė­dy­nės ras­tas su­žeis­ta­sis, jis vė­liau mi­rė li­go­ni­nė­je. Dėl šio įvy­kio at­lie­ka­mas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė po šio mir­ti­no in­ci­den­to par­agi­no keis­ti tar­ny­bi­nių gink­lų nau­do­ji­mą reg­la­men­tuo­jan­čius tei­sės ak­tus, kad at­ei­ty­je bū­tų iš­veng­ta to­kių tra­ge­di­jų.