Siūlo griežtinti bausmes už mokesčių vengimą
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė tei­kia Bau­džia­mo­jo ko­dek­so pa­tai­sas, ku­rio­mis siū­lo su­griež­tin­ti baus­mes už di­de­lio mas­to mo­kes­čių ven­gi­mą.

De­šimt­me­tį tru­ku­si Dar­bo par­ti­jos ap­gau­lin­gos bu­hal­te­ri­jos by­la at­sklei­dė tei­si­nes spra­gas, ku­rios lei­džia mi­li­jo­ni­nius mo­kes­čius nu­slė­pu­siems su­kčiams at­si­pirk­ti men­ko­mis bau­do­mis ar­ba vi­sai iš­si­suk­ti nuo at­sa­ko­my­bės.

Pa­sak Pre­zi­den­tės, mo­kes­čių ven­gi­mas yra ne tik su­nkus nu­si­kal­ti­mas, ku­ris skur­di­na vals­ty­bę ir žmo­nes. Tai ir grės­mė po­li­ti­nės sis­te­mos skaid­ru­mui. Fi­nan­si­niai nu­si­kal­ti­mai di­di­na še­šė­li­nę eko­no­mi­ką, au­gi­na so­cia­li­nę ne­ly­gy­bę, iš­krei­pia tei­sin­gu­mą ir ken­kia vals­ty­bės fi­nan­si­niam sta­bi­lu­mui.

To­dėl siū­lo­ma už di­de­lio mas­to su­kčia­vi­mą mo­kes­čiais baus­ti kaip už su­nkų nu­si­kal­ti­mą. Įsta­ty­mo pa­tai­so­mis siū­lo­ma nu­ma­ty­ti, kad dau­giau kaip 19 tūkst. eu­rų (500 MGL) mo­kes­čių nu­slė­pu­siems ar­ba or­ga­ni­zuo­to­je gru­pė­je vei­ku­siems as­me­nims bū­tų tai­ko­ma to­kia pat at­sa­ko­my­bė kaip ir už su­kčia­vi­mą – tai yra lais­vės at­ėmi­mas iki 8 me­tų. Kar­tu dvi­gu­bai pa­il­gė­tų ir to­kių nu­si­kal­ti­mų se­na­ties ter­mi­nai.

Šiuo me­tu tik di­de­lės ver­tės PVM ir mo­ti­nys­tės pa­šal­pų grobs­ty­mas yra trak­tuo­ja­mi kaip su­nkūs nu­si­kal­ti­mai, o už ki­tų mo­kes­čių ven­gi­mą tei­sia­ma kaip už pa­pras­tą va­gys­tę. Pa­gal da­bar ga­lio­jan­čius įsta­ty­mus, mak­si­ma­li baus­mė net už itin di­de­lio mas­to mo­kes­ti­nius nu­si­kal­ti­mus – lais­vės at­ėmi­mas iki 3 me­tų, ku­ri pra­kti­ko­je pa­pras­tai net nė­ra tai­ko­ma, o dėl trum­pų se­na­ties ter­mi­nų su­kčiai iš­ven­gia tei­sin­gu­mo.

Mo­kes­čių ven­gi­mas lai­ko­mas pa­vo­jin­ga nu­si­kals­ta­ma vei­ka ir už­sie­nio ša­ly­se – pa­vyz­džiui, Lat­vi­jo­je ir Če­ki­jo­je už tai gre­sia net iki 10 me­tų ka­lė­ji­mo.

Pre­zi­den­tė jau prieš ke­le­tą me­tų siū­lė de­šim­te­rio­pai di­din­ti bau­das už ko­rup­ci­nius ir fi­nan­si­nius nu­si­kal­ti­mus, ta­čiau po­li­ti­nės va­lios tuo­me­ti­nia­me Sei­me už­te­ko jas pa­di­din­ti tik 5 kar­tus, o ir jų iš­ieš­ko­ji­mas daž­nai strin­ga.

FNTT ty­ri­mų duo­me­ni­mis, dėl mo­kes­ti­nių nu­si­kal­ti­mų vals­ty­bei vien per tre­jus pa­sta­ruo­sius me­tus jau pa­da­ry­ta ža­los dau­giau nei už 90 mln. eu­rų.

D. Gry­baus­kai­tės tei­gi­mu, adek­va­čios baus­mės tu­ri tap­ti vie­nu iš ko­vos su mo­kes­ti­niu su­kčia­vi­mu ir fi­nan­si­niais nu­si­kal­ti­mais pri­ori­te­tų.