Siūlo griežčiau kontroliuoti retransliuojamų programų turinį
Lie­tu­vo­je vei­kian­tiems re­trans­liuo­to­jams siū­lo­ma įves­ti pri­va­lo­mas tu­ri­nio li­cen­ci­jas, ku­rios leis­tų aiš­kiau apib­rėž­ti Lie­tu­vo­je ro­do­mų už­sie­nio prog­ra­mų tu­ri­nį, o lie­tu­viš­kus ka­na­lus leis­tų ro­dy­ti be jo­kių pa­pil­do­mų rei­ka­la­vi­mų.

Tai nu­ma­tan­čias Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo pa­tai­sas par­en­gė kul­tū­ros mi­nis­tro su­da­ry­ta dar­bo gru­pė. Mi­nis­tras Ša­rū­nas Bi­ru­tis ją ini­ci­ja­vo, teig­da­mas, kad Lie­tu­va tu­ri ras­ti bū­dų, kaip su­ma­žin­ti Ru­si­jos pro­pa­gan­dos įta­ką.

Pa­sak dar­bo gru­pės va­do­vės, kul­tū­ros vi­ce­mi­nis­trės Ag­ne­tos Lo­ba­čevs­ky­tės, pa­tai­so­se siū­lo­ma aiš­kiau reg­la­men­tuo­ti re­trans­lia­vi­mo są­vo­ką, o da­bar pri­va­lo­mos Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­jos (LRTK) iš­duo­da­mos re­trans­lia­vi­mo li­cen­ci­jos bū­tų kei­čia­mos į tu­ri­nio li­cen­ci­jas.

„Sie­kia­my­bė bū­tų, kad mes tu­rė­tu­mė­me tei­si­nę prie­mo­nę, ku­ria va­do­vau­jan­tis mes ga­lė­tu­mė­me la­biau kon­tro­liuo­ti tą in­for­ma­ci­ją, ku­rią pa­tei­kia re­trans­liuo­to­jai, la­biau apib­rėž­ti si­tua­ci­ją, kai re­trans­liuo­to­jai ne­si­lai­ko nu­sta­ty­tų tai­syk­lių, kad jiems bū­tų nu­ma­ty­tos sank­ci­jos, šiuo at­ve­ju - bau­dos“, - BNS sa­kė vi­ce­mi­nis­trė.

Pro­jek­te nu­ma­ty­ta, kad už pa­žei­di­mus re­trans­liuo­to­jams ga­li­ma bū­tų skir­ti iki 100 tūkst. li­tų, ar­ba, jei nė­ra ga­li­my­bės nu­ma­ty­ti tiks­lios su­mos - iki 3 proc. bend­rų­jų me­ti­nių pa­ja­mų bau­dą. To­kie pat bau­dų dy­džiai nu­ma­ty­ti ir pre­zi­den­tės Sei­mui pa­teik­to­se pa­tai­so­se.

Kaip sa­kė dar­bo gru­pė­je da­ly­va­vęs LRTK tei­si­nin­kas Vik­to­ras Po­pan­do­pu­la, pri­ėmus pa­tai­sas, re­trans­liuo­to­jams ne­be­rei­kė­tų gau­ti li­cen­ci­jų sa­vo veik­lai. Tuo me­tu nau­jai įve­da­mas tu­ri­nio li­cen­ci­jas bū­tų pri­va­lo­ma gau­ti tik ne­lie­tu­viš­koms prog­ra­moms, o ke­ti­nan­tys ro­dy­ti tik lie­tu­viš­kus ka­na­lus ne­be­pa­tir­tų jo­kių biu­ro­kra­ti­nių kliū­čių.

„Pro­jek­to min­tis yra to­kia, kad jei kaž­ku­ris as­muo no­rė­tų re­trans­liuo­ti tik lie­tu­viš­kas te­le­vi­zi­jos prog­ra­mas - pri­va­lo­mą­sias ir vi­sas ki­tas mū­sų li­cen­ci­juo­tas - tai jam jo­kių li­cen­ci­jų to­kiai veik­lai ne­rei­kė­tų, jis tik tu­rė­tų pra­neš­ti, kad ke­ti­na vyk­dy­ti to­kią veik­lą ir ki­tą die­ną jau ga­li pra­dė­ti. Tuo tar­pu jei jis no­rė­tų re­trans­liuo­ti nors vie­ną prog­ra­mą, ku­riai ne­sa­me iš­da­vę li­cen­ci­jos ar lei­di­mo, kad ir tą pa­tį BBC, rei­kė­tų gau­ti tu­ri­nio li­cen­ci­ją“, - sa­kė jis.

Pa­sak tei­si­nin­ko, pro­jek­te taip pat nu­ma­ty­ta, jog re­trans­liuo­ja­mo­je prog­ra­mo­je nu­sta­čius pa­žei­di­mų, re­trans­liuo­to­jai pri­va­lė­tų ją me­tams pa­ša­lin­ti iš va­di­na­mo­jo ba­zi­nio pa­slau­gų pa­ke­to, t.y. ją ro­dy­ti klien­tams tik už pa­pil­do­mą mo­kes­tį.

Taip pat pro­jek­te apib­rėž­tos ir te­le­vi­zi­jos pa­slau­gas in­ter­ne­tu tei­kian­čios įmo­nės, ku­rioms bū­tų tai­ko­mi tie pa­tys rei­ka­la­vi­mai ir at­sa­ko­my­bė.

V.Po­pan­do­pu­la at­krei­pė dė­me­sį, kad šias pa­tai­sas Sei­mui dar tek­tų su­de­rin­ti su šiuo me­tu svars­to­mo­mis pre­zi­den­tės pa­tai­so­mis, mat Pre­zi­den­tū­ros pro­jek­te nu­ma­ty­ta vi­siš­kai at­si­sa­ky­ti bet ko­kių li­cen­ci­jų, iš­sky­rus iš­im­tis ant­že­mi­nei te­le­vi­zi­jai, ki­taip siū­lo­ma tai­ky­ti ir sank­ci­jų me­cha­niz­mą.

Abie­juo­se pro­jek­tuo­se taip pat at­si­sa­ky­ta ir anks­tes­nių nuo­sta­tų, kad 90 proc. prog­ra­mų pri­va­lo­ma bū­tų re­trans­liuo­ti ofi­cia­lio­mis Eu­ro­pos Są­jun­gos kal­bo­mis. Abu pro­jek­tai nu­ma­to tai­ky­ti rei­ka­la­vi­mus vi­siems re­trans­liuo­to­jams, ku­rie tei­kia pa­slau­gas Lie­tu­vo­je, ne­svar­bu, ku­rio­je vals­ty­bė­je jie re­gis­truo­ti, tad pa­tai­sos ga­lio­tų ir to­kiems re­trans­liuo­to­jams, kaip „Via­sat'.

Pro­jek­tas dar bus de­ri­na­mas Vy­riau­sy­bė­je ir pla­nuo­ja­mas pa­teik­ti Sei­mui pa­va­sa­rio se­si­jos pra­džio­je.

Dar­bo gru­pė­je da­ly­vau­ja Kul­tū­ros, Su­si­sie­ki­mo, Ūkio, Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jų, Sei­mo ko­mi­te­tų,Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos, Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to, Ry­šių re­gu­lia­vi­mo tar­ny­bos, LRTK, Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos, Ge­ne­ro­lo Jo­no Že­mai­čio Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­jos, Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos aso­cia­ci­jos bei Lie­tu­vos ka­be­li­nės te­le­vi­zi­jos aso­cia­ci­jos at­sto­vai.