Siūlo glaustis Valstybės kontrolės pasparnėje
Gru­pė par­la­men­ta­rų iš val­dan­čio­sios dau­gu­mos sie­kia, kad sa­vi­val­dy­bių kon­tro­lie­riai tap­tų at­skai­tin­gi ne sa­vi­val­dy­bių ta­ry­boms, o Vals­ty­bės kon­tro­lei.

Seimo narių įsitikinimu, taip būtų užtikrinamas didesnis savivaldybių kontrolierių veiklos skaidrumas, lygiateisiškumas ir nepriklausomumas. Tačiau ir dalis politikų, ir savivaldybių kontrolieriai tokiems siekiams nepritaria, esą taip gali būti siaurinamas savivaldos savarankiškumas, o tai jau būtų prieštaravimas Konstitucijai.

Taryba kontroliuoja pati save

Šiuo metu Vietos savivaldos įstatyme numatyta, kad savivaldybių kontrolierius skiria savivaldybių tarybos. Joms kontrolierius ir yra atskaitingas. Vietos savivaldos įstatymo pataisas inicijavęs Seimo narys Andrius Palionis įsitikinęs, kad tokią padėtį reikia keisti. „Savivaldybės administracija ar taryba vykdo veiklą ir pati kontroliuoja, kaip ta veikla vykdoma. Jei vienokios ar kitokios kontrolieriaus išvados tarybai neįtinka, ši turi galimybę tokį kontrolierių pašalinti“, – pabrėžė parlamentaras.

Todėl Seimo nariai A. Palionis, Ramūnas Karbauskis, Rimantė Šalaševičiūtė ir Valius Ąžuolas siūlo, kad savivaldybės kontrolės ir audito funkcijoms įgyvendinti Valstybės kontrolė steigtų juridinį asmenį – savivaldybės kontrolės ir audito tarnybą, o šiai vadovautų savivaldybės kontrolierius. Jis būtų atskaitingas Valstybės kontrolei.

Naujų funkcijų atsirastų ir Valstybės kontrolei: ji sudarytų pretendentų į savivaldybės kontrolieriaus pareigas atrankos komisiją, priimtų sprendimus dėl savivaldybės kontrolieriaus priėmimo į pareigas ir atleidimo iš jų, steigtų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybą. Valstybės kontrolė, o ne savivaldybės taryba svarstytų bei tvirtintų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos metinę ataskaitą. Tai esą leistų užtikrinti skaidrią ir nepriklausomą savivaldybių kontrolierių veiklą.

Siekiams nepritaria

Lietuvos savivaldybių kontrolierių asociacijos prezidentas, Vilniaus miesto savivaldybės kontrolierius Gintaras Radavičius „Lietuvos žinioms“ teigė, kad keturių parlamentarų iniciatyva keisti savivaldybių kontrolierių atskaitingumą su šia asociacija nebuvo net aptariama.

„Seime veikia darbo grupė savivaldybių išorės kontrolės modeliui tobulinti, jos veikloje dalyvauja ir mūsų asociacijos atstovai. Tad, manau, keturių parlamentarų iniciatyva yra per ankstyva“, – įsitikinęs G. Radavičius. Jo teigimu, pasiūlymai savivaldybių kontrolės ir audito tarnybas prijungti prie Valstybės kontrolės Seime svarstyti keletą kartų, tačiau visais atvejais buvo motyvuotai nuspręsta, kad tai nesuderinama su Konstitucija bei tarptautiniais įsipareigojimais. Būdavo konstatuojama, kad siūlyti savivaldybių išorės kontrolės modelio keitimai prieštarautų Lietuvos teisės aktams.

G. Radavičiaus žodžiais, būtų pažeista Konstitucijoje įtvirtinta savivaldybių savarankiškumo teisė. O šiuo metu Lietuvoje įtvirtintas savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų teisinis reglamentavimas atitinka Konstitucijos, Europos vietos savivaldos chartijos ir Tarptautinės aukščiausių kontrolės institucijų organizacijos Limos deklaracijos nuostatas.

„Teikiamose pataisose yra ir daugiau teisinių nesklandumų. Siūloma, kad juridinis asmuo – biudžetinė įstaiga Valstybės kontrolė – steigtų jiems pavaldų juridinį asmenį – savivaldybės kontrolės ir audito tarnybą, nors Biudžetinių įstaigų įstatymas nurodo, kad biudžetinei įstaigai draudžiama būti kitų juridinių asmenų dalyve“, – pažymėjo Lietuvos savivaldybių kontrolierių asociacijos prezidentas.

Didina nusivylimą

Nuostabos dėl valdančiosios daugumos kolegų parengtų Vietos savivaldos įstatymo pataisų neslėpė ir Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto (VVSK) pirmininkas Povilas Urbšys. Pasak jo, šios kadencijos pradžioje Seime buvo nutarta suburti darbo grupę, kuri rengs pasiūlymus, kaip pasiekti, kad savivaldybių kontrolierių veikla būtų efektyvesnė. Ši darbo grupė jau baigia rengti pasiūlymus, jie iki metų vidurio turėtų būti pateikti Seimo VVSK nariams.

„Keista, kad parlamentarai nepasidomėjo, kokie pasiūlymai, kaip pagerinti savivaldybių kontrolierių veiklą, jau rengiami“, – stebėjosi P. Urbšys. Jis akcentavo, kad minėto įstatymo pataisas įregistravę parlamentarai dirba Seimo komitetuose, niekaip nesusijusiuose su savivaldybių kompetencija. Seimo nario nuomone, tokie pasiūlymai gali būti suprasti kaip bandymas apriboti savivaldybių savarankiškumą.

Kaip sakė Seimo VVSK pirmininkas, netrukus, kai buvo pradėta analizuoti savivaldybių kontrolierių veiklos efektyvumą, sulaukta Europos regionų išorės audito institucijų organizacijos nerimastavimo, kad tai gali apriboti savivaldybių teises. P. Urbšys nuogąstavo, kad netruksime sulaukti ir kategoriškesnės reakcijos. „Apie tokį drastišką savivaldos kompetencijų siaurinimą nebuvo užsiminta ir mūsų rinkimų programoje. Kaip tik akcentavome, jog esame už tai, kad būtų stiprinami regionai ir savivalda“, – stebėjosi Seimo narys.