Siūlo garantijas pranešusiems apie korupciją
Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja pa­tei­kė Vy­riau­sy­bei svars­ty­ti ke­lių įsta­ty­mų pa­tai­sas, ku­rios už­ti­krin­tų kon­fi­den­cia­lu­mą vi­siems as­me­nims, pra­ne­šu­siems apie par­ei­gū­nų ir vals­ty­bės tar­nau­to­jų ko­rup­ci­ją ar nu­si­žen­gi­mus.

Su ko­rup­ci­ja ko­vo­jan­čios ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ va­do­vas Lie­tu­vo­je Ser­ge­jus Mu­rav­jo­vas ini­cia­ty­vą svei­ki­na, ta­čiau ti­ki­si, kad įsta­ty­mų lei­dė­jai už­ti­krins pra­ne­šė­jams pa­pil­do­mą ap­sau­gą.

Siū­lo­mos pa­tai­sos įpa­rei­go­tų ins­ti­tu­ci­jas, ga­vu­sias pra­ne­ši­mą apie vie­šo­jo sek­to­riaus dar­buo­to­jų ko­rup­ci­nius nu­si­žen­gi­mus, už­ti­krin­ti pra­ne­šė­jo as­mens duo­me­nų ap­sau­gą. Pa­tai­sos taip pat nu­ma­to, kaip tai už­ti­krin­ti ir ad­mi­nis­tra­ci­nės by­los ar ad­mi­nis­tra­ci­nio tei­sės pa­žei­di­mo by­los nag­ri­nė­ji­mo pro­ce­so me­tu.

„Pri­ta­rus siū­lo­miems pa­kei­ti­mams ir pri­ėmus įsta­ty­mų pa­kei­ti­mus ti­ki­ma­si, kad bus su­ma­žin­ta ko­rup­ci­nio po­bū­džio veiks­mų pa­da­ry­mo ga­li­my­bė ir bus pa­di­din­tas ko­vos su ko­rup­ci­ja veiks­min­gu­mas, to­dėl ne­abe­jo­ti­nai tai tu­rės tei­gia­mos įta­kos ko­vai su ko­rup­ci­ja ir tei­gia­mai pa­veiks kri­mi­no­ge­ni­nę si­tua­ci­ją ir ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos stip­ri­ni­mą“, - ko­men­ta­re BNS tei­gė J.Ber­na­to­nis.

„Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­riaus va­do­vas S.Mu­rav­jo­vas sa­kė, kad pa­tai­sos ne­išsp­ręs­tų ke­lių es­mi­nių prob­le­mų, ku­rios vis dar ne­leis­tų sau­giai pra­neš­ti apie ko­rup­ci­ją ir ki­tus pa­žei­di­mus.

„Vy­riau­sy­bė ar­ba Sei­mas tu­rė­tų pri­im­ti vie­nin­gas gai­res, nu­ma­tan­čias, kaip tu­ri veik­ti įvai­rių ins­ti­tu­ci­jų „karš­to­sios li­ni­jos“ ir ki­ti pra­ne­ši­mams apie pa­žei­di­mus skir­ti ka­na­lai. Tai bū­ti­na pa­da­ry­ti tam, kad ins­ti­tu­ci­jos ir joms pra­ne­šan­tys as­me­nys aiš­kiai ži­no­tų, kas gau­na vi­sus pra­ne­ši­mus, ko­kios ap­sau­gos prie­mo­nės tai­ko­mos gau­tiems duo­me­nims“, - BNS sa­kė S.Mu­rav­jo­vas.

Pa­sak jo, įsta­ty­muo­se tu­rė­tų bū­ti pri­im­tas bend­ras pra­ne­šė­jo apib­rė­ži­mas, ku­ris leis­tų tei­si­nio gin­čo dėl ne­tei­sė­to at­lei­di­mo at­ve­ju aiš­kiau pa­grįs­ti dar­buo­to­jo ar­gu­men­tus tiek pri­va­čia­me, tiek vie­ša­ja­me sek­to­riuo­se.„Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­riaus siū­lo­mas tei­si­nis apib­rė­ži­mas teig­tų, jog pra­ne­šė­jas – esa­mas ar bu­vęs dar­buo­to­jas ar­ba ki­tas as­muo, at­sklei­dęs in­for­ma­ci­ją apie nu­ma­no­mai ne­tei­sė­tą darb­da­vio, jo va­do­vų, dar­buo­to­jų, taip pat ki­tų darb­da­viui pa­val­džių ar­ba at­skai­tin­gų as­me­nų vei­ką, iš­sky­rus at­ve­jus, kai ati­tin­ka­ma vei­ka pa­žei­džia pa­ties in­for­ma­ci­ją at­sklei­du­sio dar­buo­to­jo ar ki­to as­mens tei­ses ar­ba įsta­ty­mų sau­go­mus in­te­re­sus; as­muo lai­ko­mas pra­ne­šė­ju ir tuo at­ve­ju, kai in­for­ma­ci­ją apie ati­tin­ka­mą vei­ką at­sklei­džia ne jis pats, o jo šei­mos na­rys ar ar­ti­ma­sis gi­mi­nai­tis.

S.Mu­rav­jo­vo tei­gi­mu, įsta­ty­mai tu­ri nu­ma­ty­ti aiš­kią tvar­ką, pa­gal ku­rią są­ži­nin­gai apie ga­li­mą pa­žei­di­mą pra­ne­šę žmo­nės ga­lė­tų leng­viau ap­si­gin­ti nuo ga­li­mų ieš­ki­nių dėl gar­bės ir oru­mo ar­ba da­ly­ki­nės re­pu­ta­ci­jos pa­žei­di­mo.

„Tai svar­bu, kai pra­ne­ši­mas apie pa­žei­di­mą pa­da­ro­mas vie­šai, pa­vyz­džiui, per ži­niask­lai­dą, ar­ba as­muo ne­pra­šė įslap­tin­ti jo as­mens duo­me­nų“, - sa­kė jis.

Per­nai at­li­kus so­cio­lo­gi­nį ty­ri­mą „Lie­tu­vos ko­rup­ci­jos že­mė­la­pis 2014“, pa­aiš­kė­jo, kad tik 18 proc. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų, 36 proc. įmo­nių va­do­vų ir 29 proc. vals­ty­bės tar­nau­to­jų pra­neš­tų apie ko­rup­ci­ją. Taip pat šių tiks­li­nių gru­pių klaus­ta apie ne­no­ro pra­neš­ti apie ko­rup­ci­jos at­ve­jus prie­žas­tis - vi­so­se gru­pė­se daž­niau­siai bu­vo nu­ro­do­ma, kad pra­ne­šu­sie­ji apie to­kius įvy­kius ga­li rim­tai nu­ken­tė­ti.